Ma-thi-ơ 1
CPF

Ma-thi-ơ 1

1
Da phả vạ ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit
(1:1 – 2:23)
Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit
(Lu-ca 3:23-38)
1Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit,#1:1 Đoọc le Dê-xu Cơ-rít. luc lan Đa-vít, luc lan Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sling oóc I-xác; I-xác sling oóc Da-cốp; Da-cốp sling oóc Du-đa vạ nhằng sling oóc lai luc them. 3Du-đa au Ta-ma sling oóc Phê-rết vạ Xê-rách. Phê-rết sling oóc Hết-rôn; Hết-rôn sling oóc A-ram; 4A-ram sling oóc A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sling oóc Na-ha-xôn; Na-ha-xôn sling oóc Xanh-môn. 5Xanh-môn au Ra-háp sling oóc Bô-ô. Bô-ô au Ru-tơ sling oóc Ô-bết. Ô-bết sling oóc De-xê;#1:5 Kẻ hêng I-xai tố đảy. 6De-xê sling oóc vuồng Đa-vít.
Đa-vít au mjề cúa U-ri sling oóc Xa-lô-môn. 7Xa-lô-môn sling oóc Rô-bô-am; Rô-bô-am sling oóc A-bi-da; A-bi-da sling oóc A-xa; 8A-xa sling oóc Dô-xa-phát; Dô-xa-phát sling oóc Dô-ram; Dô-ram sling oóc Ô-xia. 9Ô-xia sling oóc Dô-tham; Dô-tham sling oóc A-cha; A-cha sling oóc Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia sling oóc Ma-na-xe; Ma-na-xe sling oóc A-môn; A-môn sling oóc Dô-xi-a. 11#II Vuồng 24:14-15; II Slử 36:10; Dê 27:20.Dô-xi-a, cón slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, sling oóc Dê-cô-nia vạ sling oóc lai luc đai them.
12Lăng slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, Dê-cô-nia sling oóc Xa-la-thi-ên;#1:12 Ten nẩy chang Chao Kiết Cáu đảy roọng hết Xa-anh-thi-ên. Xa-la-thi-ên sling oóc Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sling oóc A-bi-út; A-bi-út sling oóc Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sling oóc A-xô. 14A-xô sling oóc Xa-đốc; Xa-đốc sling oóc A-chim; A-chim sling oóc Ê-li-út; 15Ê-li-út sling oóc Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sling oóc Ma-than; Ma-than sling oóc Da-cốp; 16Da-cốp sling oóc Dô-xép le phua Ma-ri; Ma-ri sling oóc Dê-xu, roọng hết Lạo Krit.
17Pện le, tứ Áp-ra-ham thâng Đa-vít mì thuổn thảy slíp slí tơ̱i; tứ Đa-vít thâng pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn mì slíp slí tơ̱i; vạ tứ pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn thâng Lạo Krit tố mì slíp slí tơ̱i.
Chẩu Dê-xu lồng sling
(Lu-ca 2:1-7)
18 # Lu 1:27. Ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit đạ sling oóc pện nẩy: Ma-ri me̱ oóc cúa Te, đảy Dô-xép thụ cằm dá, tọ pư̱a xằng kin nòn xáu căn lẻ nàng pà đang pjom Chẩu Khoăn. 19Dô-xép phua cúa nàng le cần chăn chỉnh,#1:19 Le cần đây đứa, mì slim điếp tố đảy. bấu ái hết xẩu nàng, pện slưởng tả bấu au. 20Dô-xép đang slí nẳm ngị mừa viêc nẩy, lẻ lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà đuổi ké chang đua phăn vạ cạ hẩư chắc pện: “Dô-xép luc lan Đa-vít ời, ni dá lao bái Ma-ri au mà hết mjề, ăn đang nàng mì mỉn le pjom Chẩu Khoăn. 21#Lu 1:31.Nàng co̱i sling oóc luc chài nâng; ni hạy tặt ten luc chài mỉn roọng hết Dê-xu, vỉ chăn luc chài mỉn co̱i cháu dân rầu oóc khói tội.” 22Bại viêc nẩy sleng oóc sle cằm Chẩu đạ phuối quá slấy độn cón đảy pền ca rình:#1:22 Cần cảng tang nả hẩư Po̱ Fạ.
23 # Êxai 7:14. “Nè, luc slao nóm nâng co̱i pà đang, vạ sling oóc luc chài,
Cần hâu co̱i tặt ten luc chài tỉ le Em-ma-nu-ên,”
ngịa le Po̱ Fạ dú đuổi boong rầu. 24Dô-xép nòn tứn hết me̱n tồng cằm lỉnh fạ cúa Chẩu cạ vạ bái Ma-ri au mà hết mjề, 25#Lu 2:21.tọ bấu kin nòn xáu căn hẩư thâng vằn nàng sling oóc đảy luc chài nâng vạ tặt ten roọng hết Dê-xu.

© United Bible Societies, 2017. All rights reserved.

Learn More About Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư