Райдиан 1
OSSOTP

Райдиан 1

1
Дуне ӕмӕ адӕмы райдиан
Дунейы сфӕлдыст
1-3Райдианы Хуыцау сфӕлдыста арв ӕмӕ зӕхх, — зӕхх уыди ӕмтъеры ӕмӕ афтид, ӕнӕбын тыгъдад ӕмбӕрзт уыди саудалынгӕй, Хуыцауы Уд та уӕлдон зилдух кодта, — ӕмӕ Хуыцау загъта: «Уӕд рухс!» Ӕмӕ фӕзынди рухс.
4Хуыцау федта, рухс хорз кӕй у, уый ӕмӕ йӕ фӕхицӕн кодта тарӕй. 5Хуыцау рухс схуыдта «бон», тар та — «ӕхсӕв». Уыд изӕр, уыди райсом: иу бон.
6Хуыцау загъта: «Доны мидӕг уӕд ӕрдынӕг, ӕмӕ иу дон хицӕн кӕнӕд иннӕйӕ». Ӕмӕ сси афтӕ. 7Хуыцау сарӕзта ӕрдынӕг ӕмӕ, ӕрдынӕгӕн йӕ бынмӕ цы дон уыди, уый фӕхицӕн кодта, йӕ сӕрмӕ цы дон уыди, уымӕй. 8Хуыцау ӕрдынӕг схуыдта «арв». Уыд изӕр, уыди райсом: дыккаг бон.
9Хуыцау загъта: «Арвы бын цы дон и, уый ӕрӕмбырд уӕд иу ранмӕ, ӕмӕ разынӕд сур». Ӕмӕ ссис афтӕ. 10Хуыцау сур схуыдта «зӕхх», дӕттӕ та схуыдта «денджызтӕ». Ӕмӕ федта Хуыцау, афтӕ хорз кӕй у, уый.
11Хуыцау загъта: «Зӕххӕй сӕвзӕрӕд зайӕгойтӕ: йӕ мыггаг кӕмӕн згъӕлы, ахӕм зайӕгхӕлттӕ ӕмӕ, йӕ мыггаг йӕ дыргъы кӕмӕн ис, ахӕм бӕлӕстӕ, алы бӕласӕн дӕр йӕхи хуыз куыд уа». Ӕмӕ сси афтӕ. 12Зӕххӕй сӕвзӕрди, йӕ мыггаг кӕмӕн згъӕлы, ахӕм зайӕгхӕлттӕ, алкӕцыйӕн — йӕхи хуыз, ӕмӕ, йӕ мыггаг йӕ дыргъы кӕмӕн ис, ахӕм бӕлӕстӕ, алы бӕласӕн дӕр — йӕхи хуыз. Ӕмӕ федта Хуыцау, афтӕ хорз кӕй у, уый. 13Уыд изӕр, уыди райсом: ӕртыккаг бон.
14Хуыцау загъта: «Арвыл фӕзынӕд рухсгӕнӕнтӕ — бон ӕхсӕвӕй иртасынӕн ӕмӕ бӕрӕг ӕмгъуыдтӕ, бонтӕ ӕмӕ афӕдзтӕ нысан кӕнынӕн. 15Арвыл судзӕнт ӕмӕ рухс кӕнӕнт зӕхмӕ». Ӕмӕ сси афтӕ. 16Хуыцау сарӕзта дыууӕ егъау рухсгӕнӕны: стырдӕр — бонӕн уаг ӕвӕрынӕн, къаддӕр — ӕхсӕвӕн уаг ӕвӕрынӕн, ӕмӕ стъалытӕ. 17Хуыцау сӕ сӕвӕрдта арвыл, зӕхмӕ рухс кӕнынӕн, 18бон ӕмӕ ӕхсӕвӕн уаг ӕвӕрынӕн ӕмӕ бон ӕхсӕвӕй иртасынӕн. Ӕмӕ федта Хуыцау, афтӕ хорз кӕй у, уый. 19Уыд изӕр, уыди райсом: цыппӕрӕм бон.
20Хуыцау загъта: «Доны схӕлбурцъ кӕнӕнт алы цӕрӕг удтӕ. Зӕххы сӕрмӕ арвыл атӕхӕнт мӕргътӕ». Ӕмӕ сси афтӕ. 21Хуыцау сфӕлдыста денджызон стыр ӕбуалгъ цӕрӕгойтӕ ӕмӕ, доны чи схӕлбурцъ кодта, ӕндӕр ахӕм змӕлӕгойтӕ — алкӕй дӕр йӕ мыггагмӕ гӕсгӕ, стӕй алымыггаг мӕргътӕ. Ӕмӕ федта Хуыцау, афтӕ хорз кӕй у, уый. 22Ӕмӕ сын раарфӕ кодта: «Цот уадзут ӕмӕ сбирӕ ут, ӕмӕ уӕ байдзаг уӕнт денджызтӕ. Тӕхгӕ чи кӕны, уыдон дӕр сбирӕ уӕнт зӕххыл». 23Уыд изӕр, уыди райсом: фӕндзӕм бон.
24Хуыцау загъта: «Зӕхх сӕнтысын кӕнӕд алыхуызон цӕрӕг удтӕ: фосы, хилӕгойты, хъӕддаг цӕрӕгойты алы мыггаг». Ӕмӕ сси афтӕ. 25Хуыцау сфӕлдыста хъӕддаг цӕрӕгойты, фос ӕмӕ алы хилӕгойты, алкӕцыйы дӕр — йӕ мыггагмӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ федта Хуыцау, афтӕ хорз кӕй у, уый.
26Хуыцау загъта: «Сфӕлдисӕм адӕймаджы, Нӕхи хуызӕн, Нӕхи ӕнгӕс куыд уа, афтӕ. Уадз ӕмӕ ӕлдариуӕг кӕна денджызы кӕсӕгтӕ, уӕларвон мӕргътыл; ӕппӕт зӕххыл — йӕ алы фос, йӕ алы хилӕгойыл». 27Ӕмӕ Хуыцау адӕймаджы сфӕлдыста Йӕхи хуызӕнӕй, сфӕлдыста йӕ Хуыцауы хуызӕнӕй, сфӕлдыста йӕ нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймагӕй. 28Хуыцау сын раарфӕ кодта: «Цот уадзут ӕмӕ сбирӕ ут, зӕхх уӕ байдзаг уӕд ӕмӕ уӕд уӕ бар. Ӕлдариуӕг кӕнут денджызы кӕсӕгтӕ, уӕларвон мӕргътӕ ӕмӕ ӕппӕт зӕххон цӕрӕгойтыл». 29Хуыцау загъта: «Ӕз уын хӕрынӕн дӕттын, зӕххы цъарыл мыггаг чи дӕтты, ӕппӕт уыцы зайӕгхал ӕмӕ, йӕ мыггаг йӕ мидӕг кӕмӕн ис, ӕппӕт уыцы дыргътӕ. 30Зӕхх ӕмӕ арвыл цыдӕриддӕр змӕлӕг ис, цыдӕриддӕр цӕры ӕмӕ улӕфы, уыдонӕн та хӕрынӕн дӕттын, зӕххыл цы цъӕххал зайы, уый». Ӕмӕ сси афтӕ.
31Хуыцау ӕркасти, цыдӕриддӕр сфӕлдыста, уымӕ — алцыдӕр уыд иттӕг хорз. Уыд изӕр, уыди райсом: ӕхсӕзӕм бон.

© Bible Society in Russia, 2002, 2009, 2011-2015, 2018.


Learn More About Ossetic Bible. OT portion