SAN LUCAS 24
HUVNT
24
Teat Jesús tapac taw tiül mondeow
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Ǘmban arraw domingo wüx amelich seman, ajcüwa montaj tambüw niüng ajlüy oxiüt; ajoyiw mamb najmboc angan soex leawa landoj lamayambüw. At aquiüjpüw mamb alacas montaj aton. 2Camüm mapeayiw, quiaj tajawüw aaga piedra napalaran wüx oxiüt lango majlüy niüng tayacüch. 3Quiaj tajmeliw majawüw. Teat Jesús ngo majlüy quiaj niüng tapiiberan. 4Nejiw nómban mbayajow, ngo majawüw cuane apmarangüw. Quiaj majawüw ijpüw monxey alembemoj niüng ajlüyiw nejiw, xowüy lalitlit apixaw nejiw. 5Quiaj mbayatoj xeyay, taxequiw tiüt omalüw. Condom ajcüwa monxey tasajüw nejiw:
―¿Neol, cuane temeyamban ningüy niüng amiüraad mondeow? cos aaga Teat Naxey almapac. 6Nej ngo majlüy ningüy cos lapac alinomb. Ich leaam imeajtsan leaw tasaj icon wüx altiül Galilea. 7Cos tapiüng, aaga Teat Naxey apmajmel teowixaw nipilan monrang ngo majneaj, apmambiyaw nej wüx cruz. Condom wüx er nüt apmapac alinomb, aw ―ajüw nejiw.
8Nejiw quiaj leaad omeajtsüw wüx aaga poch tasaj nejiw Teat Jesús. 9Wüx tandilileaw imiünüw niüng ajlüy oxiüt, quiaj tambüw masajüw ajcüwa gajpanop (11) miapóstoles Teat Jesús, maquiiüb alacas leaw andüüb nej. 10Ajcüwa monamb monsaj miapóstoles Teat Jesús, ajcüw ayaj nop María Magdalena, alinop Juana, alinop María mimüm Jacobo, at alacas montaj. 11Nejiw apóstoles tapiüngüw atnej nechachiw montaj tandeacüw a poch quiaj; ngome tapiüngüw aag ayaj naleaing.
12Condom teat Pedro witiüt tamb acuiür andüy niüng ajlüy oxiüt. Almapeay quiaj talech onic majaw tiül oxiüt, tajaw ngo majlüy nicuajind, áagan apix Teat Jesús nawincharan tiül alquiaj. Quiaj a nganüy tandilil mbayánan, ngo majaw cuane najlüy.
Tiül tiiüd andüy Emaús
(Mr. 16:12-13)
13Aaga nüt quiaj ijpüw minipilan Teat Jesús aleambüw tiül tiiüd, laambüw andüyiw tiül noic cambaj nenüt Emaús. Ajiür coen gajpanoic (11) kilómetros naw Jerusalén. 14Ajcüwa nipilan quiaj tenguial mandeacüw wüx meáwan leawa tajlüy. 15Nejiw tenguial mandeacüw wüx aag ayaj, quiaj tatüch nejiw Teat Jesús, tajüyiw nóiquian maquiüjpüw. 16Naleaing atnej aleaic nexot nej oniüjcüw, ngo majawüw jane. 17Condom quiaj tatün manguiay nejiw Teat Jesús:
―¿Cuane wüx temendeacan tenguial ijüyiün tiül tiiüda? ¿Neol xeyay amix imeajtsana? ―aw.
18Quiaj tasaj nej nop nenüt Cleofas, tapiüng:
―¿Neol ngwüy, íquian quiaj iltiül Jerusalén aaga nüt cam, pero ngo mejaw cuane tajlüy quiaja? ―aj nej.
19Quiaj tasaj nejiw:
―¿Neol, cuane najlüy quiaja? ―aj nejiw.
Quiaj tasajüw nej:
―¿Ngo menguiay leaw tajlüy wüx Teat Jesús naw Nazarete? Nej nop nendeac andeac Teat Dios, cuajantanej alndom marang, aton najneajay andeac wüx Teat Dios manguiay nipilan. 20Naleaing montangtang miteaats, aton monajiüt tiül xecambajan tayacüw nej teowixaw nipilan mayacüw wüx cruz, mandeow. 21Xicona tapiüngasan nej apmawün xicon wüx aaga naél leawa meáwan nipilan judío teanamongochiün. Nganüy lamatüch er nüt tatow ndoj marangüw atquiaj. 22Nganüy acas montaj tiül xicona teamambolojchiw xicon; cos wüx tambüw majawüw oxiüt ǘmban arraw, 23quiaj tajawüw lango majlüy quiaj Teat Jesús niüng tapiiberan. Ndoj tandilileaw masajüw xicon aag ayaj. Aton apiüngüw tajawüw ijpüw ángeles, tasajüw nejiw aaga Teat Jesús lapac. 24Condom quiaj tambüw acas saquiüjpan majawüw oxiüt. Tajawüw naleaing atnej tapiüngüw ajcüwa montaj, cos ngo majlüy quiaj Teat Jesús ―ajüw nej.
25Quiaj tasaj nejiw Teat Jesús:
―¡Nguitow apac imalan! ¡Ngow apmepiüngan naleaing meáwan leawa tapiüngüw mondeac andeac Teat Dios! 26¿Neol cuane ipiüngan, ngo metam mamongoch atquiaj aaga Cristo leaw lapiürang aliüca, wüx nganaw mamb andüy tiül cielo? ―aj nejiw Teat Jesús.
27Condom tapots müüch masaj nejiw wüx meáwan leaw apiüng tiül Mipoch Teat Dios, ajan wüx aaga poch leawa tüünd a Moisés, tandüüb meáwan leaw tandeacüw wüx nej mondeac andeac Teat Dios.
28Condom wüx lapeayiw tiül a cambaj niüng andüyiw quiaj, quiaj Teat Jesús tajüic atnej apmamóngan. 29Pero xeyay tasajsajüw:
―Icül teat, macüliiüts, langwiiüts agüy, laliüc majmel nüt ―ajüw.
Quiaj tacül Teat Jesús maquiiüb nejiw, taquiüjpüw andüy niüng acüliw. 30Condom wüx alchetemoj maquiüjpüw nóiquian wüx mes, quiaj Teat Jesús taxaing a pan, condom tataag orar, ndoj tambaag müüch nejiw. 31Quiaj rat oniüjcüw, leaad omeajtsüw majawüw jane nej. Naleaing Teat Jesús quiaj ndrot, lango maxomüw majawüw. 32Condom quiaj tendeacndeacüw, tapiüngüw:
―¿Naleaing ngwüy, áag tapots apac omeajtsar wüx aleambaats tiül tiiüd, wüx teamasaj icor wüx Mipoch Teat Dios? ―awüw.
33Condom aag ayaj, andilileawan tiüt, tandüyiw Jerusalén alinomb. Taxomüw ajcüwa gajpanop (11) miapóstoles Teat Jesús, at meáwan minipilan nej alcanchiümoj maquiüjpüw nóiquian. 34Andǘüban masoiquiw:
―Naleaing Teat Jesús lapac tiül mondeow, cos landoj axomayej maquiiüb teat Simón ―ajüw nejiw.
35Condom ajcüwa ijpüw quiaj tapiüngüw aton nguineay tandeacüw maquiüjpüw Teat Jesús wüx aliw tiül tiiüd, at cos naleaing tajawüw ranüy wüx tambaag a pan.
Teat Jesús tejüiquichay tiül minipilan nej
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36Tealeámban mandeacüw aag ayaj, quiaj majawüw Teat Jesús alembem pinawan niüng ajlüyiw nejiw. Tatepeay nejiw, tapiüng:
―Tamtámban ijlüyiüna ―aw.
37Nejiw mbayatoj xeyay, apiüngüw nejiw nembolooch. 38Quiaj tasaj nejiw Teat Jesús:
―¿Neol mbayaterona? ¿Neol teteotsan atquiaja? 39Jogüy ijawan xiwix, xileaj. Xique tan sajlüy. Isamban xic mejawan, cos noic espíritu ngo majiür onij olaats matnej nganüy teamejawan sajlüy cam ―aj nejiw.
40Wüx tasaj nejiw aag ayaj, quiaj tüüch nejiw majawüw owix nej oleaj nej. 41Nejiw ngo majawüw cuane marangüw, mbayajówan, pero apac omeajtsüw majawüw nej. Quiaj tasaj nejiw Teat Jesús:
―¿Ijiüran ningüy nüeterana? ―aj nejiw.
42Quiaj tüjchiw nej quiriw nechench cüet, alquiriw micün xiül. 43Tasap, tüet quiájan niüng ajlüyiw nejiw. 44Condom tasaj nejiw:
―Aaga leaw teajlüy cam tasajas icon ninguinüt wüx saliün naquiiüb icon. Tapiüngas netam majlüy atnej lasanderac wüx tiül aaga poch leawa tüünd a Moisés nomb, at leaw tapiüngüw mondeac andeac Teat Dios, at tiül salmos aton ―aj nejiw.
45Quiaj tüüch nejiw majawüw ranüy nguineay lamapiüng wüx nej tiül Mipoch Teat Dios. 46Tasaj nejiw:
―Atquiaj lajlüy larangüch wüx nawiig, cos aaga Cristo leaw lapiürang aliüc netam mambiyeran. Condom wüx er nüt apmapac alinomb naw tiül mondeow. 47Netam manderac wüx nej manguiayiw meáwan cambaj wüx aaga iüt cam, masoiquiw netam mayambüw Teat Dios, matüniw ocueaj, para mawüw wüx asoetiw. Netam memelichan mendeacan wüx nej naw tiül Jerusalén andüy quiaj. 48Nganüy icona netam mejlüyiün wüx, mepiüngan meáwan aag ayaj cos ijawan naleaing. 49Xique sanüüch miün leawa lamapiüng Xeteat Dios apmüüch icon. Icülíünan ningüy tiül cambaj Jerusalén leaw ndoj meajndiün aag ayaj imiün tiül cielo. Nej apmüüch icon merangan cuajantanej ―aj nejiw Teat Jesús.
Teat Jesús tamb andüy tiül cielo
(Mr. 16:19-20)
50Condom quiaj tawüw tiül cambaj, taquiiüb nejiw mamb andüy Betania. Quiaj tandic cawüx owix nej, tatün monajneaj müüch nejiw Teat Dios. 51Tenguialeámban atün monajneaj, quiaj tacueat nejiw, tanaámb amb andüy cawüx tiül cielo. 52Minipilan nej wüx landoj maquiejliw micosüw nejiw mandeacüw najneajay wüx Teat Jesús, quiaj tandilileaw andüyiw Jerusalén, najneajay apac omeajtsüw. 53Tanaámb ngo macueatiw ambüw tiül nadam nangaj iüm mandeacüw najneajay arang Teat Dios.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Jayats nanderac wüx miteatiiüts Jesucristo