Panagna'an 1
SML
1
JŪD PANAGNAꞋAN
Palbahagi'an Kitab Tawrat
Tagna'an Dunya itu
1Ma tagna'anna to'ongan, Tuhan ya bay amapanjari dunya maka langit. 2Na, ma waktu kapamapanjari, in dunya halam gi' aniya' pangluwahanna maka halam gi' aniya' ai-aina. Aheya kal'ddoman ma sakalibutna maka alimun e' bohe' tegob-tegoban. Ina'an isab Rū#1:2 Rū Tuhan: ‘Nyawa Tuhan’ bang ma kasehe'an. Tuhan magpehē'-pi'itu min diyata' bohe' inān.
3Na angallam Tuhan, yukna, “Subay aniya' sawa.” Magtūy paniya' sawa. 4Pag'nda' Tuhan ma sawa inān, kasulutan iya. Puwas e' pinasaddī e'na sawa maka l'ddom. 5Ya pangōnna ma sawa ‘llaw’, ati ya pangōnna ma l'ddom ‘sangom’. Puwas pa'in sangom bo' llaw na, ya na tagna'an llaw.
6-7Puwas e' angallam Tuhan pabīng, yukna, “Subay aniya' pagtonga'an ma llot bohe' min deyo' maka bohe' min diyata'.” Magtūy paniya'. 8Na, ya pangōn Tuhan ma pagtonga'an e' ‘langit’. Puwas pa'in sangom bo' llaw, llaw karuwana na.
9Angallam na isab Tuhan, yukna, “Ya bohe' ma deyo'an langit subay pinagtimuk ma dakayu' pat'nna'an supaya aniya' tana' atoho'.” Magtūy paniya'. 10‘Tana'’ ya pangōn Tuhan ma gintana'an, ati ‘tahik’ ya pangōnna ma bohe' pinagtimuk e'. Pag'nda' Tuhan ma hinangna inān, kasulutan iya.
11Manjari itu, angallam na Tuhan, yukna, “Subay patomo' ai-ai ma tana' itu, kaginisan tinanom magbibinhi'#1:11 Magbibinhi' atawa magbibigi. maka kaginisan kayu magbubuwa', ya taga-binhi' isab.” Magtūy aniya' paltomo'-tomo'an indaginis ma gintana'an, 12saga tinanom magbibinhi' maka saga kakayuhan magbubuwa' ma ginis-ginisanna. Pag'nda' Tuhan, kasulutan iya. 13Puwas pa'in sangom bo' llaw, llaw kat'lluna na.
14Angallam isab Tuhan, yukna, “Subay aniya' saga sawa ma diyata' langit pamasaddī llaw min sangom, manjari aniya' pamandogahan llaw maka tahun maka musim#1:14 Musim: tonga' tahun.. 15Saga sawa he' subay asinag ma diyata' langit supaya amasawa dunya.” Magtūy paniya' sawa. 16Aniya' tahinang e' Tuhan duwa sawa a'aslag, ya na mata llaw maka bulan. Mata llaw ya akosog amuwan sawa ma waktu llaw, bo' bulan ya amuwan sawa ma waktu sangom. Tapaniya'na isab saga bitu'un. 17Manjari saga sawa itu pinat'nna' e' Tuhan ma diyata' langit supaya pamasawa dunya 18ma waktu llaw maka ma waktu sangom, bo' aniya' pagbidda'an sawa maka l'ddom. Na, pag'nda' Tuhan ma bay hinangna itu, kasulutan iya. 19Puwas pa'in sangom bo' llaw, llaw ka'mpatna na.
20Angallam isab Tuhan, yukna, “Ya tahik maka bohe' subay ap'nno' e' ginisan sattuwa anahut-a'aslag. Subay isab aheka ginisan manuk-manuk magleyangan ma tonga'an ayan.” 21Manjari itu pinapanjari e' Tuhan saga sattuwa aheya ya maglahat ma tahik, maka ai-ai maglangihan atawa maglelehan ma tahik maka ma bohe'. Pinapanjari isab e'na kamemon ginisan manuk-manuk magleyangan. Na, pag'nda' Tuhan, kasulutan iya. 22Manjari itu binarakatan e' Tuhan bay pinapanjari e'na inān kamemon. Yukna ma ai-ai ma tahik, “Bang pa'in kam paheka supaya ap'nno' e'bi tahik ilu.” Yukna isab ma saga manuk-manuk, “Bang pa'in kam paheka.” 23Puwas pa'in sangom bo' llaw, llaw kalimana na.
24Angallam Tuhan, yukna, “Subay aniya' ba'anan kaginisan ma deya, saga hayop ni'ipat maka saga sattuwa talun, maka ai-ai isab maglelehan ma tana'.” Magtūy paniya' na. 25Hatina tahinang e' Tuhan saga kasattuwahan talun maka kahayopan maka ba'anan ai-ai ya maglelehan ma tana'. Pag'nda' Tuhan ma bay tahinangna, kasulutan iya.
26Manjari angallam isab Tuhan, yukna, “Papanjarita manusiya' pinasali' ni kita. Sigām ya pinapagbaya' ma ai-ai kamemon ma kaluha'an dunya itu, ma saga daing, ma saga ai-ai magleyangan, ma saga hayop maka sattuwa, maka ma sasuku isab maglelehan ma tana'.”
27Manjari pinapanjari manusiya' e' Tuhan ma buwat kajarihanna.
Pinas'ppu sigām ni iya,
nihinang sigām l'lla maka d'nda.
28Binarakatan sigām e' Tuhan. Yukna ma sigām, “Anganak kam paheka bo' pasaplag panubu'bi ma kaluha'an dunya ilu. Jari ka'am ya subay magbaya' ma dunya. Pagbaya'inbi saga daing maka saga manuk-manuk, sampay ai-ai kamemon ya taga-napas ma kareya-reyahan.”
29Angallam lagi' Tuhan, yukna, “Na, buwananta kam takakanbi saga tinanom magbibinhi' maka saga kayu magbubuwa', ya taga-binhi' isab. 30Pamuwanku isab kaparangan maka dahun kayu takakan e' saga sattuwa talun maka saga manuk-manuk sampay sasuku maglelehan ma tana'.” Magtūy tahinang buwat bay panoho'an Tuhan e'. 31Manjari pag'nda' Tuhan ma kamemon bay pinapanjari e'na, kasulutan to'ongan iya. Puwas pa'in sangom bo' llaw, llaw ka'nnomna na.