Mataio 2
TII IITIHI
2
Lé pipaunueng wo lépwo maagoi
1E piâbeele wo Iésu ne Bétéléma ne *Judé, ha a benaamwon de pa daame *Érode#2.1 Érode—Érode pa Bécéiuhen. Omehi Érode ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii.. Ke ni béé maagoi, nina lé pitemang na lé cémun ne ko ni ceni, ke lé âbé mu he na e caama lang a téale. Ke lé tuie nge *Iérusaléma. 2#Nombres 24.17Ke lé tahimwo ni apulie Iérusaléma pie: «E wé wo pa cuwo ewa na e mwo te ju piâbeele, pana me e bo daame he lépwo *Juif? Be geme alihi a ceni ten he e tuie, a ine a bwo piâbeele ten. Ke geme ko âbé me geme pipaunueng [ke me geme ne ten ni âpipati teme].»
3Ke wo pa daame Érode, ke e téne a jepule ko a bwo tehenebé te lépwo maagoi me nina lé pii. Ke hauli a pwonimen. Ke ati lépwo Iérusaléma, ke mwotilé. 4Ke e tapiti ati ni caa te lépwo *apwoâpwailo, me ni *dotéén ko patén.
Ke e tahimwolé pie: «He é wé ace duaan celi e bo piâbeele ne hen wo pali *Mesia [li geé ko ucéieng]?»
5Ke lé hegi ne ten pie: «É ne Bétéléma ne Judé, be weengi a pwooti te Padué, li e caa tii wo pa péroféta, pie:
6 # Miché 5.1; Ioane 7.42 *Adéihi a amu Bétéléma,
a amu mu *Juda!
Piubwo go koja ni béé amu.
Be e bo wie mu pelem
pa daame na ubwo nang;
pana e bo wéihi a bele tong,
a bele *Isaraéla.» Miché 5.1
7É mulang, ke e tode lépwo maagoi wo Érode. É he te piwoélé cehi, ke e pii telé pie: «Geé pii tong ehi ace benaamwon celi geé tabuhi alihi hen ali ceni.»
8[Me lé pii ten] ke e pahedelé ngemwo Bétéléma, ke e pii telé pie: «Geé â hane ehi pali cuwo ewa, ke mepie geé tooeng, ke geé mwojuia mwobé me geé pii tong. Be nimung mwo me é ân me é pipaunueng, [ke me é ne ten ni âpipati tong.]»
9Nebwén, ke lé engen wo lépwo maagoi. Ke lé te tai alihi mwo ali ceni. Ke lé âcehin, ke me e tehene nge he bebenihe a mwa na e mu hen wo pali cuwo nahi ewa, ke e cuwo. 10Ke me lé alihi pie e cuwo lang ali ceni, ke lé te junihe pipwodéén kuti. 11#Psaume 72.10−15; Ésaïe 60.6Ke lé taa ha ali mwa, ke lé too pali cuwo ewa me Maria, ê nyaa ten. Ke lé tidihi jililé, ke lé pipaunu pali cuwo ewa. Ke lé tuu ni âne élele telé, ke lé ne ten ni muko pétaapwo âpipati telé, na te junihe ubwo ni cuhin: mwani megele, me ni encens, me ni tabe ûde na a niin pie myrrhe#2.11 Mwani megele…Myrrhe—Ni âpipati me de pa daame..
12É alecehen, ke e pii telé wo Padué ne he ni niûlé pie, me time lé uce mwojuia ngemwo pele Érode. Kehe lé pé ace céiu pwaaden celi ité, me lé mwojuia ngemwo ha amu telé.
Lé cela ko Érode
13É he lé caa mwojuia ngemwo wo lépwo maagoi, ke pwo a niû Josef. E ali pa *âcélo na e pii ten pie: «Go piepin! Go cuwoda, ke go pé lu téénemeewa, ke go celuimilu nge *Aigupito! Be e pwo me e hane pali cuwo ewa wo Érode, beme e taunueng. Ke geé mu lang dieli ha a tan na é bo paciheko mwo.»
14Ke e cuwoda wo Josef, ke e pé luli téénemeewa, ke lé engen he bwén, nge ha amu Aigupito. 15#Osé 11.1Ke lé mu lang dieli ko a bwo mele te Érode.
Ati ni naado naa, ke e tuie, beme pacuwohi ali e pii wo Padaame, na e pwaadeniin bé wo pa péroféta ten, pie: É caa todebé pa naîng, ke é pawieeng mu Aigupito. Osé 11.1
E pwo me taunu ni cuwo ewa
16Wo Érode, ke e alihi pie lé pipwohuô ten wo lépwo maagoi. Ke e te junihe okéé kuti. Ke e pwo me taunu ati ni nahi ewa aiu na élé neole koja a alo jo, ha ati a Bétéléma, me ni béé duaan ko jijen. Be e temehi mu ko lépwo maagoi ali benaamwon li e tuie hen ali ceni. 17Ke me wonaa, ke e pacuwohi ali e pii wo Padué, na e pwaadeniin bé wo péroféta Iérémia pie:
18 # Genèse 35.19; Jérémie 31.15 Nye téne ni pwoé,
me ni pihemun ne Rama # 2.18 Rama; Rachel— Rama, ke a mwopopwaalé na e mwonuhi a Iérusaléma; Rachel, ke ê mwode Iakobo (a niin mwo pie, Isaraéla). Éni, ni pwoé ten, ke e habwii a bwo piwahin na a bele Isaraéla, he péélé nge Babulona me lé penem tice ja kon. ,
he e é niimi ni naîn wo Rachel .
Pwocoon me lé tanyuueng,
be caa tielé ati. Jérémie 31.15
Lé mwojuia mwo mu Aigupito
19É ne alecehe a bwo mele te Érode, ke pwo a niû Josef ne Aigupito. Ke e ali pa âcélo te Padaame 20he e pii ten pie: «Go cuwoda, ke go pé luli téénemeewa, ke go mwojuia imilu ngemwo ha amu Isaraéla, be lé caa mele wo lépwoli nimelé me lé taunu pali cuwo ewa.»
21Ke e cuwoda wo Josef, ke e péélu mwojuia ngemwo ha amu Isaraéla. 22Kehe icehi ana e téne pie wo Arkélaos, pa naî Érode, ke e caa te pé mwo a pwodaame ne Judé, alecehe a bwo mele te caa ten. Ke mwoti Josef me e mwojuia ngemwo lang. Ke e pii ten mwo wo Padaame ne ha a niûn pie, me lé â ha amu Galilé. 23#Ésaïe 11.1, 53.2; Luka 2.39; Ioane 1.45Ke lé mu ha a céiu mwopopwaalé na pii kon pie Nazaret, beme e pacuwohi ana lé caa pii wo lépwo péroféta pie, [wo pa Mesia, ke] o pa apulie mu Nazaret.

2018 Wycliffe Bible Translators NZ pour l’association Bii Popai Wâro, Poindimié

Learn More About Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho