Parallel
Uwapo torupamy
Moro Johanes nimero'po kareta asewara kapyn man moro Mateus, Markus, Lukas nimero'san kareta maro. Amy me terapa kynaurananon. O'kapyn roten waretatoto wara kynaurananon. Aweinano poko, ewa'rumy poko, amano poko, romo'no poko tauranary arojan (Johanes 1:4-9, 8:12, 12:35-36). Kari'na me o'kapy'po Tamusi auran me mo'ko Jesus wairy ekari'san enapa mo'ko Johanes. Morokon tynikapyry anumengaponamon otykon 'wa pari'pe, kurano me enapa mo'ko Jesus wairy enepory uku'pojan. Poto me enapa mo'ko kari'na epano'nen Tamusi a'kary ekari'san ero kareta.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-51 Mo'ko kari'na etykanen Johanes mo'ko Jesus maro
2:1 - 12:50 Jesus 'wa noky me tywairy uku'pory
13:1 - 16:33 Jesus 'wa mo'karon typyitorykon erupary
17:1-26 Kari'na 'wano me Tamusi 'wa Jesus auranary
18:1 - 19:42 Jesus wota'karykary moro irombyry maro
20:1 - 21:25 Moro tyromby'po wyino Jesus awomyry