Matayo 5
SAMIA

Matayo 5

5
Ameekeso akali hu Sigulu
(Mat 5:1—7:29)
1Yesu niyabona ebidiiyiha by'abaandu, yaniina hu sigulu, yeehala aasi. Abeeki bae beemao baasuda yi yali, 2yachaaka ohubeekesa n'aboola ati:
Esangaalo liichufu
(Luk 6:20-23)
3Bali neende ehabi abamanani mu mwooyo, olwohuba Obwaami bwo Muukulu bwaabwe:
4 # Yis 61:2. Bali neende ehabi abesibeera, olwohuba bachia ohulemeswa emyooyo:
5 # Sab 37:11. Bali neende ehabi abaloonga, olwohuba bahayire esyaalo:
6 # Yis 55:1,2. Bali neende ehabi abalumwa enjala neende obuluwo bw'ohuhola bi Nasaae adaha, olwohuba bachia ohwiikutira elalira:
7Bali neende ehabi ab'esisa, olwohuba bahakwiirwe esisa:
8 # Sab 24:3,4. “Bali neende ehabi ab'emyooyo milai, olwohuba bahabone Nasaae.”
9“Bali neende ehabi abaleeta omuleembe, olwohuba bahalaangwe abaana ba Nasaae.”
10 # 1 Pet 3:14. “Bali neende ehabi abasaandisibwa hulwa bi Nasaae adaha, olwohuba Obwaami bwo Muukulu bwaabwe.”
11 # 1 Pet 4:14. Muli neende ehabi nibabanyeka haandi nibabasaandya nibabalomalomaho emboosi mbi, nibababachira hulwaange. 12#2 Biha 36:16; Biho 7:52. Mweehoye, musangaale olwohuba omukabo kweeng'we Muukulu muhoongo muno: olwo nilwo nasilala lubasaandya abanabbi bahale.
Omuunyu neende obulafu
(Mrk 9:50; Luk 14:34-35)
13 # Mrk 9:50; Luk 14:34,35. “Niing'we omuunyu kw'esyaalo. Nae omuunyu nikuwaamo echamu lyakwo, kunyala kutye ohukaluswamo echamu elyo? Sikuba nikusisiiri neende obuhoonyi, sakira kusukunwaanga erwaanyi abaandu bakuseenakira.”
14 # Yow 8:12; 9:5. Niing'we obulafu bw'esyaalo. Esiko syoombahwa hu sigulu sisinyala ohukiswa daawe. 15#Mrk 4:21; Luk 8:16; 11:33. Abulao omuundu oyaambiaanga etaara mani haandi amala alifuuniha mu simweero; ohutusaho, aliteengeha hu siteeni syalyo hu linyale ohuhosera bulai abaandu boosi abali mu nyuumba yi lirimo. 16#1 Pet 2:12. Mani eng'we mwesi mulehe obulafu bweeng'we bwaaduhire abaandu hu banyale ohubona ebilai bi muhola mani bafumie Nasaae Seeng'we oli Muukulu.
Enjekesa yidiira hu malako
17Mutakaala muti ndeecha ohumalao Amalako ka Musa, kata enjekesa y'abanabbi. Sindeecha ohubimalao, nae ndeecha ohubyooseresa koti lu bihoyere. 18#Luk 16:17. Mbaboolera obwadyeeri endi: Ekulu neende esyaalo ni bisisiiriwo, abulao kata esichia ohutusibwa hu Malako kano ohwoola lu koosi kahoosereserwe abweene. 19Sakira omuundu yeesi ofunaka elako lihiramo obudiidi hu Malako kano, haandi yeekesa abaandu baandi bosi ohulifunaka, niye olilaangwa omuleemefu mu bwaami bwo Muukulu. Nae omuundu yeesi owooseresa haandi yeekesa abaandu baandi bosi ohwooseresa Amalako kano, yahalaangwe omuhunuufu mu bwaami bwo Muukulu. 20Sakira ese mbaboolera endi, obukololofu bweeng'we nibutahiraho obw'Abaandiiki ba Amalako neende obw'Abafarisaayo, haba simwaheengire mu bwaami bwo Muukulu.
Enjekesa yidiira hu tima
(Luk 12:57-59)
21 # Hut 20:13; Amal 5:17. Mwawulira muti hale baboolera bakuuka yeeng'we bati, Otetaanga, haandi bati, omwiiti yeesi yahaheengerwe omusaango ohumuhira. 22Nae ese mbaboolera endi, buli muundu yeesi odiirira owaasye etima, #5:22 owaasye etima: Ebyandiiko bihuluundu bihale biindi byoongesaho biti, ataali esifune yahaheengerwe omusaango mu siina ohumuhira. Nae omuundu onyeka owaasye ati, ow'esibboli, oba onyeka owaasye ati “raka,” #5:22 Raka: Mu Lugiriki syeekesa enyeko ebi elitahoyera ohutuumbulwa) yahayaaswe mu siina sy'oluyia. Nae oyo yeesi onyeka owaasye ati, “Omusiru wuno!” Yahasukunwe mu nyaanja y'omuliro kutasima. #5:22 mu nyaanja y'omuliro kutasima: Mu Lugiriki mbwe Geyena. 23Sakira nooba nooyira esiyaanwa syao hu alutaari niwiichulisa oti owaasyo ali neende obusoolo naawe; 24lehaanga esiyaanwa syao esyo hu alutaari ao, mani ochia otereesa emboosi neende owaasyo oyo mberi, hwookaluha oyaanira Nasaae esiyaanwa syao. 25Omuundu naaba neende esifune syoosi syaahufwaambya, teemaangaho mufukiirisania naasisiiri ohuhwoosa mu siina. Olwohuba, nimwoolayo aba achia ohuhusukuna mu mahono ka baheengi b'emisaango, mani nabo bahudiisa Abasikaari b'ejeela bahuboya. 26Huboolera obwadyeeri endi, oba ochia ohuba omwo, ohwoola lu wahatuungire elalira ehela yaakamayo.
Enjekesa yidiira hu buyirani
27 # Hut 20:14; Amal 5:18. “Mwawulira koti lu baboolera abahale bati, ‘Mutayiranaanga,’ 28Nae ese mbaboolera endi; omuundu yeesi owewuunja omuhasi yeesi mani yekoomba mu mwooyo ohuba nae, aba amalire ohuyirana nae. 29#Mat 18:9; Mrk 9:47.Sakira niwiichuhana emoni yao y'omuhono muluungi yaakera waakwa mu syonoono, yichomolemo oyisukune! Olwohuba silai ohufwiirwa esituundu silala sy'ohumubiri kwao, ohuhira omubiri kwao kwoosi ohusukunwa mu nyaanja y'omuliro kutasima. 30#Mat 18:8; Mrk 9:43.Haandi niwiichuhana omuhono kwao muluungi kwaakera waakwa mu syonoono, kutemeho okusukune. Olwohuba silai ohufwiirwa esituundu silala sy'ohumubiri kwao, ohuhira omubiri kwao kwoosi ohuchia mu nyaanja y'omuliro kutasima.
Enjekesa yidiira hu hulobana
(Mat 19:9; Mrk 10:11-12; Luk 16:18)
31 # Amal 24:1-4; Mat 19:7; Mrk 10:4. “Haandi hale baboolaanga bati, ‘Oyo yeesi odaha ohulehanira elalira neende omuhasi wae, amubereseenge ebbarwa y'ohwiiruswa mu bwandiike.’ 32#Mat 19:9; Mrk 10:11,12; Luk 16:18; 1 Kor 7:10,11.Nae ese mbaboolera endi, oyo yeesi olehanira elalira neende omuhasi wae hulw'esibi syoosi, ohumalaho esy'obuyirani aba amukwiisire mu syonoono sy'obuyirani, haandi oyo odeehya omuhasi olobere, yesi aba akwiire mu syonoono sy'obuyirani.
Enjekesa yidiira hu hweechuba
33 # Lef 19:12; Hub 30:2; Amal 23:21. “Haandi mwawulira koti lu syaboolwa hale siti, ‘Otechubaanga eby'obubacha, nae yoseresaanga syooba ni weechubire mu moni w'Omwaami.’ 34#Yak 5:12; Yis 66:1; Mat 23:22.Nae ese mbaboolera endi, Otechubaangaho kata nabudiidi noolaka ohuhola esiindu; otechubiraangaho ekulu, olwohuba nilyo obwiihalo bwa Nasaae; 35#Yis 66:1; Sab 48:2.Kata otechubiraangaho esyaalo, olwohuba nisyo syaawuluusiraho amakulu kae. Haandi otechubiraangaho Yerusalemu, olwohuba nisyo esiko sy'Omutuki Muhunuufu. 36Kata haandi otechubiraangaho omutwe kwao, olwohuba ewe haba soonyala ohukaluuhaniaho kata olwooya lw'efwiiri lyao lwaaba olwa rachaari oba olwa rateeng'i. 37Muleheenge sa emboosi cheeng'we chi mufukiirire, chiba sa, ‘Eee.’ Nae chi mukaanire chibechaanga sa, ‘Haba.’ Olwohuba emboosi chiindi chiba nichemeedaho, chiba chitula hu Sitaani. #5:37 Sitaani Ebyandiiko biindi biboola biti omusuku.
Enjekesa yidiira hu sikwoori
(Luk 6:29-30)
38 # Hut 21:24; Lef 24:20; Amal 19:21. “Mwawulira koti lu syaboolwa hale siti, ‘Emoni yituungwa emoni, eliino nalyo lyatuungwa eliino.’ 39Nae ese mbaboolera endi, Otatuungaanga omuundu, ohuholere esibi, neende esibi siindi. Omuundu naahupaama hu tama ly'omuhono muluungi, mukaluuhanisireenge ely'omuhono mukaada lyosi; 40niwiichuhana omuundu n'ahuyiriimba mani yahayira hu saati lyao, lehaanga abukula neende ekooti lyao lyosi; 41omuundu naahuyiika ohumugooba ekilomiita ndala, ewe mugoobeenge ekilomiita chibiri. 42Omuundu naahusaba esiindu syoosi, mubereseenge sa. Haandi oyo yeesi odaha ohuhwewola esiindu syoosi, mubereseenge sa.
Ohuheera abasuku
(Luk 6:27-28,32-36)
43“Mwawulira koti lu babooleraanga abahale bati, ‘Heeranaanga neende oyo owahuheera, nae osyuula omusuku wao.’ 44Naange mbaboolera endi, muheeraneenge neende abasuku beeng'we, haandi musabireenge ehabi ndai abo ababaholera amabi, 45hu mweemeo mube abaana ba Nasaae Laata yeeng'we oli Muukulu. Olwohuba yaadusiraanga omubasu kwae abaandu babi neende abalai boosi nasilala. Haandi akwiisaanga efula yae eyiri ababi neende abalai boosi nasilala. 46Ni muheerana neende abo ababaheera boong'ene, mukabo siina ku muba muli nakwo ohutula eyiri Nasaae? Olwohuba, kata abatoosa b'omusolo bosi nilwo lu baholaanga. 47Haandi nimuheesania sa neende ba mwaheerana nabo boong'ene, muba mukabuhana mutye neende abaandu baandi? Olwohuba kata Abateende bosi nilwo lu baholaanga. 48#Lef 19:2; Amal 18:13. Sakira eng'we mubecheenge aboolerefu koti lu Nasaae Seeng'we oli Muukulu ali Omwoolerefu.

┬ęBible Society of Kenya, 2019

┬ęBible Society of Uganda, 2019


Learn More About EBBAIBBO EMBOOSI YA NASAAE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.