Ndondeko Indangiriro
FLR
Indangiriro
Yiki kitaabo kikayandikwa na Musa, kinayerekiini ngiisi kwo Rurema akabumba byoshi íbiri ho, kiri na balya bandu ba mbere, Hadamu na Heeva. Yabo bombi, ikyanya bakagira ikyaha imbere lya Rurema, abandu ábakayiji butwa, banabihuuka bweneene. Kyanatuma Rurema agabindikira ikihugo kyoshi noꞌmwijulire gwaꞌmiiji, anakiza naaho Nuhu na beene wage, kuguma neꞌbitugwa neꞌnyamiishwa, ku njira yaꞌmashuba mahamu.
Ha nyuma, Rurema anatoola Hiburahimu kwo ye gaaba yishe waꞌbandu baage, Abahisiraheeri. Na ku njira yoꞌyo Hiburahimu, Rurema anagashaanira naꞌbandi booshi ba mu kihugo. Anakoleesa kiri naꞌbandu ba mwiꞌkondo lya Hiburahimu, kuli kudeta umwana wage wa Hisake, na mwijukulu wage wa Yakobo, kuguma na bagala Yakobo ikumi na babiri. Ku mbeka yeꞌkitaabo, yabo beene Hiburahimu banagendi shumbika i Miisiri.
Mu yiki kitaabo kyeꞌNdondeko, ubugira kingi, umwana wa kabiri ye kakuzibwa ukuhima umukulu. Ku mugani, kundu Kahini ye wâli fula, haliko Rurema akakuza mulumuna wage wa Seeti. Na kundu Yafeti ye wâli fula, anakuza mulumuna wage wa Sheemu. Kwo na kwokwo, anakuza na Hisake ukuhima mukulu wage wa Hishimaheeri; anakuza Yakobo ukuhima mukulu wage wa Hesahu; anakuza Yuda bo na Yusefu ukuhima bakulu baabo; anakuza Hifurahimu ukuhima mukulu wage wa Manaasi. Yibyo biyerekiini kwo Rurema ali mu kuzania nga ngiisi kwo asiimiri, buzira kukundirira.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro guli mu Ndondeko 1.1: «Ku ndondeko, Rurema akabumba igulu neꞌkihugo.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Indondeko ya byoshi íbiri mu kihugo (1.1–11.1-9)
b) Hiburahimu (11.10–20.18)
c) Hisake (21–26)
d) Yakobo (27–37)
e) Yusefu (37–50)

Première édition, 2019

© 2018 Wycliffe Bible Translators Inc.

Learn More About Ibibiriya: Igambo lya Rurema mu ndeto ye'kifuliiru