Mathiơ 5
KPM2018

Mathiơ 5

5
Jơnau bơto sồr hơđang mơnơm
1Yàng Jesu gŏ mpồl làng bol, gen guh hơđang mơnơm. Tòm tŭ Kơnràñ nggui, gen ală cau bơtê tus rềp.
2Kơnràñ pò bơr mơ bơto bol khai lah:
Bơta lơngai ngan
(Luka 6:20-23)
3“Lơngai ală cau gơs nùs rƀah bòl glar in,
bơh lơgar đang trồ la bal mơ ală cau hơ̆!
4 Lơngai ală cau moat jrùng in,
bơh rơp geh pơndòm pơniang!
5 Lơngai ală cau gơs nùs niam lơnhơn in,
bơh rơp geh pơrdòn ù.
6 Lơngai ală cau in jơgloh tơhìr bơh bơta song ring,
bơh rơp geh hòm!
7Lơngai ală cau gơs nùs kòñ nđàc in,
bơh rơp geh kòñ nđàc!
8 Lơngai ală cau gơs nùs sàng goh in,
bơh rơp gŏ Yàng Tom Trồ!
9Lơngai ală cau lơh gơtòmsòr in,
bơh rơp geh sơnđan la kòn Yàng Tom Trồ!
10 Lơngai ală cau in kong cau kup kơryan bơh bơta song ring,
bơh lơgar đang trồ la bal mơ ală cau hơ̆!
11 Lơngai bol mê in tài bơh Añ mơ gơkòl cau bơtat bơtròh, kup kơryan, mơ yă blac jơh ală bơta iơh. 12 Hòn chò hừh hơh tĕ, bơh phan ƀàn bol mê dê la dờng hơđang trồ; bơh ală cau gơnoar hwơr lài mơ bol mê kung neh kong cau kup kơryan behơ̆ sơl.”
Boh mơ bơta àng
(Mak 9:50; Luka 14:34,35)
13 “Bol mê la boh ù dê, mơya dilah roh ƀă, gen ai ñchi nàng lơh gơ in bă wơl taih? Gơ ò diơng ngui tai, mìng sang hơ bơdìh mơ cau jă dê gơ. 14 Bol mê la bơta àng dunnia dê. Dô nơm ƀòn dờng bơt hơđang mơnơm gen ò rgơi ndơp. 15 Kung ò gơs cau lơi chu đèng mơ ơn tòm thùng, mơya ơn hơđang jơng đèng, gen gơ sòl pơnđàng kòp nă cau in tòm hìu. 16 Behơ̆, bơta àng bol mê dê pơnđàng tĕ di đap ală cau, nàng bol khai in gŏ ală broă niam bol mê dê, mơ jòng ro Bèp bol mê ơm hơđang trồ.”
Bơta bơto bơh bơta boh lam
17“Bañ tồnlah Añ tus nàng lơh roh bơta boh lam hala jơnau gơnoar hwơr; Añ tus ò di nàng lơh roh ò, mơya nàng lơh wil tơl. 18 Bơh di ngan Añ đơs mơ bol mê, trồ tiah rơp roh, mơya dô tềl dềt dô cik tòm bơta boh lam kung ò gơs tŭ lơi roh, jơl tus di tŭ jơh ală bơta gơlik wil tơl. 19Behơ̆ dilah cau lơi lơh tìs dô bơta dềt rlau jơh tòm ală bơta sồr lam do mơ bơto cau lơh behơ̆, gen khai rơp geh sơnđan la dềt rlau jơh tòm lơgar đang trồ. Ai dilah cau lơi lơh jat mơ bơto sồr ală bơta sồr lam hơ̆, gen rơp geh sơnđan la dờng tòm lơgar đang trồ. 20Bơh Añ đơs mơ bol mê, dilah bơta song ring bol mê dê ò lin rlau mơ bơta song ring ală cau bơto bơta boh lam mơ ală cau Pharisi dê, gen bol mê ò gơs tŭ lơi geh mut tòm lơgar đang trồ.”
Bơta gơjrañ
21 “Bol mê neh kơno jơnau bơto ală cau rài yau in lah: ‘Bañ tơnchơt cau,’ mơ ‘cau lơi tơnchơt cau gen ò rgơi pleh dê bơta cahrña.’ 22Mơya Añ đơs mơ bol mê: Dilah cau lơi gơjrañ dê oh mi he, gen ò rgơi pleh dê bơta cahrña; cau lơi wàc oh mi he, gen ò rgơi pleh di Mpồl Kwang Tơrña; ai cau lơi lah sơrpah oh mi he, gen ò rgơi pleh di ồs brah tìng. 23Behơ̆, tòm tŭ mê ơn phan di cơnòng duh khoai, mơ kah wơl oh mi he gơs bơta gơtòmsò mơ he, 24gen lòi tĕ phan ơn di đap cơnòng duh khoai, mơ rê wơl lơh gơtòmsòr mơ oh mi he lài, gen sồng tus ơn phan mê dê. 25Tòm tŭ mê lòt gùng bal mơ cau yă wơn di mê, gen lơh gơtòmsòr mhar tĕ mơ khai, rngòt khai jào mê di đap cau kwang cahrña, mơ cau kwang cahrña jào mê tòm tê cau ling, mơ mê gơkòl ơm jàm mòn. 26Di ngan Añ đơs mơ mê, mê gam siơ̆u dô su, kung ò geh lik klàs bơh hơ̆ sơl.”
Bơta rềs àr bơrnàn
27 “Bol mê neh kơno bơto lah: ‘Bañ tìs glài rềs àr bơrnàn.’ 28Mơya Añ đơs mơ bol mê, dilah cau lơi sền cau ùr mơ gơs nùs hàm kòñ di khai, gen tòm nùs neh tìs glài rềs àr bơrnàn mơ khai rau. 29 Behơ̆ dilah mat đah ma mê lơh mê in gơtup tìs, gen kơlwĕ tĕ mơ sang gơ; chan dô pơnah să mê kong roh rui la niam rlau mơ jơh să jan mê kong sơrbì tòm brah tìng. 30 Mơ dilah tê ma mê lơh mê in gơtup tìs, gen koh tĕ mơ sơrbì gơ; chan dô pơnah să mê kong roh rui la niam rlau mơ jơh să jan mê kong sơrbì tòm brah tìng.”
Bơta lòi bau
(Mathiơ 19:9; Mak 10:11-12; Luka 16:18)
31 “Kung gơs jơnau đơs lah: ‘Dilah cau lơi lòi bau ùr he, gen ai tĕ khai in sră tòmlòi.’ 32 Mơya Añ đơs mơ bol mê, dilah cau lơi lòi bau ùr he, ò di bơh glài rềs àr bơrnàn, gen lơh bau he in gơlik gơs cau bơrnàn; ai cau lơi bau mơ cau ùr neh cau lòi hơ̆, gen kung tìs glài bơrnàn sơl.”
Bơta srat să
33 “Mơ tai, bol mê neh kơno đơs ală cau yau in lah: ‘Bañ sang jơnau srat să, mơya lơh sir tĕ jơnau srat să mê dê gơwèt mơ Yàng.’ 34 Mơya Añ đơs mơ bol mê: Bañ srat să bơh bơta lơi; bañ sơnio trồ, tài bơh gơ la sơbàn Yàng Tom Trồ dê; 35 bañ sơnio tiah, bơh gơ la kơrnòl jơng Yàng Tom Trồ dê; bañ sơnio Jerusalem, bơh gơ la ƀòn dờng Bơtau dờng dê. 36Kung bañ sơnio bồ mê mơ srat să, bơh mê ò rgơi lơh dô dang sŏ in gơlik kò hala jù. 37Mơya bol mê pal đơs: ‘Di, di’ hala ‘Ò, ò’ la tơl rau. Đơs rlau mơ ală jơnau do la gơlik bơh cà iơh.”
Bơta sal tê
(Luka 6:29, 30)
38 “Bol mê neh kơno đơs lah: ‘Mat sal mat, sề sal sề.’ 39Mơya Añ đơs mơ bol mê: Bañ tòmdră mơ cau iơh bơsak. Dilah cau lơi pah tơrmồ ma mê, gen ai tơn đah ne tai khai in. 40Hala cau lơi kòñ yă mê, mơ ai ào dơlam mê dê, gen lòi khai ai tơn ào bơdìh tai. 41Hala cau lơi kòñ kup mê lòt dô kơsồ, gen lòt tĕ bàr kơsồ bal mơ khai. 42Cau lơi dan mơ mê, gen ai tĕ; cau lơi kòñ càn mơ mê, gen bañ lơh sềt.”
Kòñ gơboh cau sò tơm
(Luka 6:27-28, 32-36)
43 “Bol mê neh kơno đơs lah: ‘Kòñ gơboh tĕ di cau gơp he, mơ gơjrañ kơuềng tĕ di cau sò tơm.’ 44Mơya Añ đơs mơ bol mê: Kòñ gơboh tĕ di cau sò tơm di bol mê, mơ hòi dan tĕ cau lơi in kup kơryan bol mê, 45nàng bol mê in lơh gơs kòn Bèp bol mê dê ơm hơđang trồ, bơh Kơnràñ sồr mattơngai lik pơnđàng cau iơh bơsak in mơ cau lơbơn niam in sơl, ai mìu cau song ring in mơ cau ò song ring in sơl.
46Dilah bol mê kòñ gơboh di ală cau kòñ gơboh di he, gen gơs phan ƀàn lơi taih? Ală cau dar dia ò di lơh behơ̆ ò ơ? 47Mơ dilah bol mê mìng lùp còp să oh mi he lơm, gen gơs ñchi krơi mơ cau ndai taih? Ală làng bol bơdìh ò di lơh behơ̆ ò ơ? 48 Behơ̆ bol mê gơlik gơs tĕ wil tơl, be Bèp bol mê hơđang trồ la wil tơl.”

© 2018 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Sră Goh 2018

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.