Maatoosa 5
GOFNT

Maatoosa 5

5
Yesuusi deriya bolla tamaarssida timirttiya
1Daro derey shiiqidayssa Yesuusi be7ida wode deriya bolla keyidi uttis. Iya tamaareti iyaakko shiiqin, 2hayssada yaagidi tamaarssis:
Tuma ufayssaa
(Luuqa 6:2-23)
3“Bantta ayyaanan manqoti anjjettidayssata,
salo kawotethay enttassa.
4Yeekkeyssati anjjettidayssata,
entti minthetho demmana.#Isa 61:2
5Bantta wozanan ashkketi anjjettidayssata,
entti sa7aa laattana.#Maz 37:11
6Xillobaa oothanaw koshatteyssatinne saamotteyssati anjjettidayssata,
entti kallana.#Isa 55:1
7Maareyssati anjjettidayssata,
entti maarotethi demmana.
8Wozana geeshshati anjjettidayssata,
entti Xoossaa be7ana.#Maz 24:3
9Sigetheyssati anjjettidayssata,
entti Xoossaa nayta geetetti xeegettana.
10Xillobaa oothiya gisho gidi,
goodetteyssati anjjettidayssata,
salo kawotethay enttassa.#1Phexi 3:14
11“Asay hinttena ta gisho gidi cayaa wode, gooddiya wodenne hintte bolla iitabaa ubbaa worddon odisiya wode hintte anjjettidayssata.#1Phexi 4:14 12Hintte woytoy salon gita gidiya gisho ufayttite, hashshu giite. Hinttefe kase de7iya nabeta hessada goodidosona.#2Taari 36:16; Ha@O 7:52
Maxinenne poo7o
13“Hinttee biittaas maxine; maxiney ba maxinetethaa aggiko, ba mal7otethaa waati zaari demmanee? Kare holin asan yedhdhettanaappe attin aybiskka maaddenna.#Mar 9:50; Luuqa 14:34-35
14“Hintte biittaas poo7o; dere bolla de7iya katamiya qosettanaw dandda7ukku.#Yoha 8:12; 9:5 15Xomppe oythidi son de7iya asa ubbaas poo7ana mela dhoqqa son wotheesippe attin daallo gidon wothey baawa.#Mar 4:21; Luuqa 8:16; 11:33 16Hessa mela asay hintte lo77o oosuwa be7idi, salon de7iya hintte aawa bonchchana mela hintte poo7oy asa sinthan poo7o.#1Phexi 2:12
Muse higgiya
17“Taani Muse higgiyanne nabeta qaala shaaranaw yida hinttew daanoppo. Taani, entti odidayssi tuma gideyssa qonccisanaw yasippe attin shaaranaw yabiikke. 18Ta hinttew tuma odays; saloynne sa7ay aadhdhana gakkanaw higge ubbay polettanaappe attin higgiyafe issi qaalay woykko pidaaley aadhdhenna.#Luuqa 16:17 19Hessa gisho, ha kiitatappe guuxiya issi kiitaa menthiya oonikka qassi harata hessatho oothana mela tamaarssey oonikka salo kawotethan ubbaafe guutha gidana. Shin ha kiitaa poleysinne haratakka polana mela tamaarssey salo kawotethan gita gidana. 20Ta hinttew odays; hintte xillotethay Farisaaweta xillotethaafenne higge asttamaareta xillotethaafe aadhdhonna ixxiko, salo kawotethaa gelekketa.
Wodhobaa
21“Hintte mayzatas, ‘Wodhoppite; shemppo wodhida oonikka pirddettana’ geetettoyssa si7ideta.#Kessa 20:13; Zaare 5:17 22Shin ta hinttew odays; ba ishaa hanqettiya ubbay pirddettana. Ba ishaa cayaa oonikka daynna sinthi pirddas shiiqana. Ba ishaakko, ‘Eeyay’ giya oonikka qassi gaanname taman pirddettana.
23“Hessa gisho, neeni ne yarshshuwa yarshshiya wode ne ishaa qohidabay new akeeketiko, 24ne yarshshuwa he bessan aggada ba; koyrota bada ne ishaara giiga; yaata simmada, ne yarshshuwa Xoossaas yarshsha.
25“Nena mooteyssara pirdda keethi bashe oge bolla iyara giiga. Hessi atto giikko I nena daynna sinthi efana. Daynnay nena qachcheyssas aathi immana; I nena woynen yeggana. 26Ta tuma odays; ne bolla pirddettida accuwa issi santimey attonna cigga onggana gakkanaw qasho keethafe keyakka.
Laymatethabaa
27“Hayssafe kase, ‘Laymatoppite’ geetettoyssa si7ideta.#Kessa 20:14; Zaare 5:18 28Shin ta hinttew odays, maccas xeellidi, amottida ubbay ba wozanan iira laymatees. 29Ne ushachcha ayfey new nagaras gaaso gidikko, kessa hola. Ne asatethay kumethi gaanname taman wodhdhanaappe ne asatethaafe issoy dhayikko new lo77o.#Maato 18:9; Mar 9:47 30Ne ushachcha kushey new nagaras gaaso gidikko, iya qanxa hola. Ne asatethay kumethi gaanname taman wodhdhanaappe ne asatethaafe issoy dhayikko, new lo77o.#Maato 18:8; Mar 9:43
Machchi azina bilethabaa
(Maato 19:9; Mar 10:11-12; Luuqa 16:18)
31“ ‘Ba machchiw yeddiya oonikka anjjo worqqatiya immo’ geetettis.#Maato 19:7; Mar 10:4 32Shin ta hinttew odays; ba machchiya laymatonna de7ishin billiya ubbay iya laymatana mela oothees. Hessadakka, anjjettida maccasiw ekkiya ubbay laymatees.#Maato 19:9; Mar 10:11-12; Luuqa 16:18; 1Qoro 7:10-11
Caaqobaa
33“Hintte mayzatakko, ‘Worddon caaqqofite; hintte Xoossaa sinthan caaqqidayssa polite’ geetettidayssa si7ideta.#Leewe 19:12; Tay 30:2; Zaare 23:21 34Shin ta hinttew odays; ubbarakka caaqqofite. Xoossay uttiya araata gidiya gisho, salon caaqqofite.#Maato 23:22 35Iya tohoy yedhdhiya soo gidiya gisho, sa7ankka caaqqofite. Gita kawuwa katama gidiya gisho, Yerusalaamenkka caaqqofite.#Isa 66:1; Maz 48:2 36Hintte binaanappe issuwaka boothi woykko kareethi oothanaw dandda7onna gisho, hinttee hintte huu7enkka caaqqofite. 37Hessa gisho, hintte qaalay, ‘Ee’ woykko ‘Akkay’ gido. Hessafe kare keyey Xalaheppe yees.
Halo keyanaw koshshenna
38“ ‘Ayfe gisho ayfe; achcha gisho achche’ geetettidayssa si7ideta.#Kessa 21:24; Leewe 24:20; Zaare 19:19 39Shin ta hinttew odays; hintte bolla iitabaa oothiya uraara eqettofite. Oonikka ne ushachcha shakalaa baqqiko ne haddirssa shakalaakka bessa. 40Issi asi ne shaamiziya ekkanaw nena mootikko, ne kootiya gujjada imma. 41Issi asi nena wolqqan babaa toossidi issi saate oge baara baana mela nena un77ethiko, iyara nam77u saate oge ba. 42Woossiya oodeskka imma; neeppe tal77anaw koyaa oonakka diggofa.
Ne morkketa siiqa
(Luuqa 6:27-28, 32-36)
43“ ‘Nena doseyssa dosa; nena ixxeyssa ixxa’ geetettoyssa si7ideta. 44Shin ta hinttew odays; hintte morkketa dosite; hinttena qoheyssatas woossite. 45Hessatho hintte oothiko, salon de7iya hintte aawas hintte nayta gidana. I iitatasinne lo77otas awa kessees; xillotasinne nagaranchchotas ba iraa bukisees. 46Hinttena dosiya asaa xalaala hintte dosikko, hinttew ay woytoy de7ii? Hari attoshin, qaraxa qanxiseyssatikka hessa oothoosona. 47Hinttee, hintte ishata xalaala sarothiko, haratappe ay hara aadhdhiyabaa oothidetii? Hari attoshin, Xoossaa ammanonna asaykka hessa oothoosona. 48Hiza, salon de7iya hintte aaway polo gidoyssada hintteka polo gidite.#Leewe 19:2; Zaare 18:13

Gofa New Testament © The Word For The World International, 2011


Learn More About Gofa New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.