Parallel
72
1(По слав. 71). <Псалом> за Соломона {Псал. 127, надписът.} Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син, 2За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.
3Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете <мир> с правда. 4Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника 5Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде <съществува> луната, из родове в родове. 6Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята. 7В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната. 8Той ще владее от море до море, И от Евфрат {Еврейски: Реката.} до краищата на земята. 9Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта. 10Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове. 11Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват. 12Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния. 13Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните. 14От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му. 15И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят. 16Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската <планина>; И <жителите> по градовете ще цъфтят като земната трева. 17Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават. 18Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;
19И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин. 20Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.