Matayo 5
GWR

Matayo 5

5
OYesu ayegeserya oku lusozi
(Luk 6:20-23)
1Awo oYesu oweyaboine ekiyindi kyʼabantu kinene nga kiigerera egyali, nʼaniinaniina oku lusozi era nʼatyama okwegesya, awo abeegibe ni bakumbaanira egyali okumuwulisisya. 2Kaisi nʼatandiika okubeegesya ati,
3“Bʼenkabi abadoobi omu bwomi bwabwe obwʼomwoyo
olwakubba abo obwakabaka bwʼomwigulu ibwo bwabwe.
4Bʼenkabi abo abakunga,
olwakubba oKibbumba yalibasaninkirirya.#Isa 61:2
5Bʼenkabi abo abeiwooyo,
olwakubba oKibbumba yalibawa byonabyona ebiyabasuubizire.#Zab 37:11
6Bʼenkabi abo abanzalwa nʼabʼenyonta okukola oKibbumba ebyataka,
olwakubba oKibbumba yalibaikutya.#Isa 55:1-2
7Bʼenkabi abo abakola ebyʼekisa,
olwakubba oKibbumba yalibakwatira ekisa.
8Bʼenkabi abo abaseega ku biibyo oKibbumba ebyasiima byonkani,
olwakubba ibo balibona oKibbumba.#Zab 24:3-4
9Bʼenkabi abo ababbeera abantu okusyania,
olwakubba abo oKibbumba yalibeeta baanabe.
10Bʼenkabi abo abantu abebayiigaania olwʼokukola oKibbumba ebyataka,
olwakubba abo obwakabaka bwʼomwigulu ibwo bwabwe.”#1Pe 3:14
11Awo oYesu ni yeeyongera ati, “Muli bʼenkabi singa abantu owebabazumanga, era owebabayiigaanianga, era owebabatumulangaku ebibbibibbi olwakubba muli beegi bange.#1Pe 4:14 12Kale ebyo owebibbangawo mujaagaanenge era musangaalenge ino, olwakubba oKibbumba yalibawa empeera eyʼamaani omwigulu. Kyalibba kityo nakimo ngʼoKibbumba oweyawaire abanaabbi empeera abo ababbairewo nga inywe mukaali okubbaawo, ibo abazeiza baanywe abebayiigaanirye.”#2Mi 36:16; Bik 7:52
Omuunyu nʼekitangaala
(Mak 9:50; Luk 14:34-35)
13Awo oYesu ni yeeyongera okukoba abeegibe ati, “Inywe oku kyalo kunu mugasa abantu ooti muunyu omugaanike owegugasa omu byokulya. Neye singa gusuuka mujaalaali, bagwiryamu batya ensa? Gubba tigukaali gugasa omu kintu kyonakyona, okutoolaku okugudyaka-obudyaki eedi abantu ni bagwemyagira eeyo.
14“Niinywe ekitangaala ekyʼoku kyalo abantu ekibatakaya okubona. Kityo nakimo ngʼowebatakaya okubona ekibuga ekibombekere oku lusozi.#Yok 8:12; 9:5 15Era abantu tibakwatisya eitaala kaisi ni balifuunikaku ekiibo, wazira balyanika ku kikondo, ni limolekera buli muntu abba omu nyumba.#Mak 4:21; Luk 8:16; 11:33 16Kale omu ngeri enanyere eyo, ekitangaala kyanywe kyakenge kityo omu bantu, kaisi babone ebikole byanywe ebisa, era olwʼebyo bawuujanga oItewaanywe aali omwigulu.”#1Pe 2:12
AMateeka
17Awo oYesu ni yeeyongera ati, “Muleke okuseega muti naizire oku kyalo kuvunawo Mateeka ga Musa waire Biwandiike byʼabanaabbi. Nze tinaizire kubivunawo, wazira naizire kaisi ebyo bituukirire. 18Mbakobera amazima, eigulu nʼekyalo nga bikaali biriwo, waire akasale akatyayi eino akʼoku kanyukuta akamo oku Mateeka ga Musa tikaligotaku paka byonabyona ebyo ebiri nʼokutuukirira nga bituukiriire.#Luk 16:17 19Kale atyanu buli avunaku erimo oku Mateeka, waire liiryo erisembayo obutono, era nʼokwegesya nʼayegesya abantu okukola batyo, oyo oKibbumba yalimutwala okubba tiwamugaso omu bwakabaka bwʼomwigulu. Neye oyo akwata aMateeka ago era nʼayegesya nʼabandi okugakwata, oyo oKibbumba yalimutwala okubba wa mugaso ino omu bwakabaka bwʼomwigulu. 20Nʼolwekyo mbakobera nti singa obutuukirirye bwanywe owebutakirengeku obwo obwʼaBafalisaayo nʼabakugu omu byʼaMateeka ga Musa timwalingira omu bwakabaka bwʼomwigulu.”
OYesu ayegesya oku busungu
(Luk 12:57-59)
21Tete oYesu ni yeeyongera ati, “Mumaite muti oKibbumba yakobere abazeiza baanywe ati, ‘Tiwaitanga omuntu; eyaitanga omuntu balimusingisya omusango.’#Kuz 20:13; Ama 5:17 22Neye nze mbakoba nti buli omuntu asunguwalira omuntu omwinaye,#5:22 EBiwandiike ebimo ebyeira byongeraku biti, Anambula nsonga. balimusingisya omusango. Era buli muntu yenayena azuma omwinaye ati, ‘Obula omugaso’ balimutwala okumuwozesya omu Lukiiko oLufugi olwʼaBayudaaya. Neye buli oyo eyazumanga omwinaye ati ‘Oli musiru,’ oKibbumba yalimusindika omu geyeena.
23“Kale atyanu owoobbanga otwaire ekirabokyo oku kyoto, kaisi ni weewukirirya yeeyo omwinawo oguwanyiizire, 24kisa oleke awo ekirabokyo omu maiso gʼekyoto. Osooke oyabe osyanie naye, kaisi okange oweeyo ekirabokyo.”
25Awo oYesu ni yeeyongera tete ati, “Omuntu yenayena owakuwaabiranga, osyanie naye mangu nga mukaali muli naye mu nzira nga mwaba omu kooti. Owootakola otyo, akuwaabiire yalikuwaayo e wʼomulamuzi, era nʼomulamuzi nʼakuwaayo egiri omwisulukale, era nʼomwisulukale nʼakuteeka omu mabbuusu. 26Era nkukobera amazima nti, owewalituuka oomwo, tiwalizwamu paka owewalisasula empiiya gyonagyona egyʼomugaito.”
AMateeka agagaana obulendi
27Awo oYesu ni yeeyongera okwegesya ati, “Mumaite muti oKibbumba yakobere ati, ‘Tiwayendanga.’#Kuz 20:14; Ama 5:18 28Neye nze mbakoba nti buli alingirira omukali olwʼokwegomba okwegaita naye, oyo abba abbengere ogwʼobulendi omu biseegobye. 29Abba ngʼeriisolyo eryʼoku ngalo endiiro niiryo erikuzweraku okukola ekikole ekibbikibbi, olyokolemu era olimume eedi. Kikiraku iwe okufiirwa ekimo oku bitundu byʼomubirigwo, okukiraku omubirigwo gwonagwona oKibbumba okugusindika omu geyeena.#Mat 18:9; Mak 9:47 30Era singa engaloyo endiiro niiyo ekuzweraku okukola ekikole ekibbikibbi, ogitemeku era ogimume eedi. Kikugasa iwe okufiirwa ekimo oku bitundu byʼomubirigwo, okukiraku omubirigwo gwonagwona oKibbumba okugusindika omu geyeena.”#Mat 18:8; Mak 9:43
Okwawukana omu bufumbo
(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)
31Era tete oYesu ni yeeyongera okwegesya ati, “Bakiwandiikire omu Mateeka bati, ‘Buli muntu abbinga omukaliwe, amuwenge ekiwandiiko ekikakasa kiti amubbingire.’#Ama 24:1-4; Mat 19:7; Mak 10:4 32Neye nze mbakoba nti buli abbinga omukaliwe, azweraku omukali oyo okubba mulendi okutoolaku ngʼamubbingire lwa bulendi. Era omusaiza yenayena atwala omukali oyo ogubabbingire, abba abbengere ogwʼobulendi.”#Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18; 1Ko 7:10-11
OYesu ayegesya oku kulayira
33Awo tete oYesu ni yeeyongera okwegesya ati, “Tete mumaite muti oKibbumba eira yakobere abazeiza baanywe ati, ‘Tolayiranga ebyobubbeyi, neye ebyosuubiza oMusengwa oKibbumba omu kirayiro, obituukiriryenge.’#Lee 19:12; Kub 30:2; Ama 23:21 34Neye nze mbakoba nti, tolayiranga kadi katyayi kati, waire okulayira ngʼoijuluza eigulu, olwakubba niiyo entebe ya Kibbumba.#Yak 5:12; Isa 66:1; Mat 23:22 35Waire okulayira ngʼoijuluza ekyalo kinu, olwakubba ekyalo niikyo omukonkolo oKibbumba ogwawuumuliryaku ebigerebye. Waire okulayira ngʼoijuluza eriina lyʼekibuga oYerusaalemi, olwakubba niikyo ekibuga oKibbumba iye okabaka omukulu ekyafuga.#Isa 66:1; Zab 48:2 36Era tolayiranga waire ngʼowaayo omutwegwo, olwakubba iwe toyezya okucuusa erangi ya nziiri omoiza okubba enjeru ooba enjirugazu. 37Wazira mukobenge muti, ‘Niikyo’ nga mutegeeza muti ‘niikyo,’ ooba muti, ‘bbe’ nga mutegeeza muti, ‘bbe.’ Ebindi byonabyona ebimwongerangaku byabbanga bizwire wa Mubbimubbi oSitaani.”
OYesu ayegesya oku kunyaaŋa
(Luk 6:29-30)
38Era awo oYesu ni yeeyongera okwegesya ati, “Mwawuliire eiteeka erikoba liti, ‘Eyatoolangamu omwinaye eriiso yena bamutoolangamu liiso. Era nʼeyabbongolangamu omwinaye eriino yena bamubbongolangamu liino.’#Kuz 21:24; Lee 24:20; Ama 19:21 39Neye nze mbakoba nti, Timwanyaaŋanga, wazira omuntu owakukubbanga okwitama eryʼoku ngalo endiiro, omucuusiranga nʼerindi lidi lyona nʼakubba.
40“Era singa omuntu yenayena owaatakanga okuwozya na iwe atwale esaatiyo omulekeranga nʼekizibaawokyo kyona. 41Era omuntu yenayena owakukakanga okutambula naye ekiromita emoiza nʼekitundu, otambulanga naye ekiromita isatu. 42Kaisi omuntu owakusabanga ekintu omuwanga, era omuntu owaatakanga iwe okumukoopa ekintu, omukoopanga.”
OYesu ayegesya oku kutaka abalabe
(Luk 6:27-28,32-36)
43Awo oYesu ni yeeyongera okwegesya ati, “Mwawuliire eiteeka erikoba liti: ‘Otakenge omuntu omwinawo, era ocaawenge omulabewo.’#Lee 19:18 44Neye nze mbakoba nti, mutakenge abalabe baanywe, era musabirenge abo ababayiigaania. 45Era owemwakolanga mutyo mwabbanga mulagire muti muli baana ba Itewaanywe aali omwigulu. Ekyo kityo olwakubba ayakisya eisana eeri abakola ebisa nʼabakola ebibbibibbi, era atonyesya oikendi eeri abatuukirirye nʼabatali batuukirirye. 46Aale singa owemutaka baabo ababataka bonkani, mubba musuubira oKibbumba kubawa mpeera eetya? Ibo abasolooji ba musolo inywe abemweta muti bakola ebibbibibbi bona kaisi tibataka baabo ababataka? 47Era singa owemubbanga mulonsyaku nʼaboluganda baanywe bonkani, mubba mpaawo kimukolere okukiraku badi ibo abandi. Era nʼabantu aBatali Bayudaaya bona tibakola batyo?
48“Kale atyanu inywe mubbenge batuukirirye, ngʼoItewaanywe aali omwigulu owaali mutuukirirye.”#Lee 19:2; Ama 18:13

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.