ហេព្រើរ 13:2

ហេព្រើរ 13:2 GKHB

កុំ​ភ្លេច​ទទួលភ្ញៀវដោយរាក់ទាក់ ដ្បិត​ដោយសារតែ​ការនេះ អ្នកខ្លះ​បាន​ទទួល​ទូតសួគ៌​ដោយ​មិនដឹងខ្លួន​។
GKHB: ព្រះគម្ពីរខ្មែរសាកល
Share