Mat 1
DNTTP

Mat 1

1
A Yeezu Kirista Sããkommine Yɛlɛ
(Luk 3:23-38)
1Yeezu, a Mɛzaaya#1:1 Mɛzaaya: A Mɛzaaya tɛgɛ la a ‘Kirista.’ sããkommine dɔge-tu-taa yoe la ama; O da waa la Davil bie, ka Davil meŋ waa Aboraham bie.
2Aboraham dɔge la Aziki, ka Aziki dɔge Gyekɔb, ka Gyekɔb dɔge Gyuda ane o yɔɔmine. 3Ka Gyuda de Taama a dɔge Pɛrɛze ane Zɛra, ka Pɛrɛze dɔge Hɛzeron, ka Hɛzeron dɔge Aram, 4ka Aram dɔge Aminadab, ka Aminadab dɔge Nasɔn, ka Nasɔn dɔge Salmɔn. 5Ka Salmɔn de Urahabu a dɔge Boaze, ka Boaze de Urut a dɔge Obɛdi, ka Obɛdi dɔge Gyesi, 6ka Gyesi dɔge Naa Davil.
Ka Davil de Yuriya pɔge a dɔge Solomɔn, 7ka Solomɔn dɔge Urehoboam, ka Urehoboam dɔge Abigya, ka Abigya dɔge Asafu, 8ka Asafu dɔge Gyɛhosafa, ka Gyɛhosafa dɔge Gyoram, ka Gyoram dɔge Uzaaya, 9ka Uzaaya dɔge Gyotam, ka Gyotam dɔge Ahazi, ka Ahazi dɔge Hɛzɛkaya, 10ka Hɛzɛkaya dɔge Manaasɛ, ka Manaasɛ dɔge Emɔse, ka Emɔse dɔge Gyozaaya, 11ka Gyozaaya dɔge Gyɛkoniya ane o yɔɔmine, a saŋ na ba naŋ nyɔge ba fere gaa ne Baabilɔŋ.
12A ba Baabilɔŋ nyɔge fere gaabo puoriŋ, Gyɛkoniya dɔge la Salateɛl, ka Salateɛl dɔge Zɛrubabɛl, 13ka Zɛrubabɛl dɔge Abide, ka Abide dɔge Eliyakim, ka Eliyakim dɔge Azɔ, 14ka Azɔ dɔge Zadɔke, ka Zadɔke dɔge Akim, ka Akim dɔge Eludi, 15ka Eludi dɔge Eliyaza, ka Eliyaza dɔge Maatan, ka Maatan dɔge Gyekɔb, 16ka Gyekɔb dɔge Yuzɛb, a Mareya serɛ. A Mareya la dɔge a Yeezu, ba naŋ boɔlɔ a Mɛzaaya.
17Azuiŋ a sããkommine dɔge-tu-taa a piili Aboraham te tɔ Davil da e la pie ne anaare, a yi Davil te ta saŋ na ba naŋ da nyɔge ba fere gaa ne Baabilɔŋ teŋɛ da waa la sããkommine dɔge-tu-taa pie ne anaare. A pãã la yi ba Baabilɔŋ nyɔge fere gaabo puoriŋ a te ta a Mɛzaaya dɔgebo saŋ, da waa la sããkommine dɔge-tu-taa pie ne anaare.
Yeezu, A Mɛzaaya Dɔgebo Yɛlɛ
(Luk 2:1-7)
18Ŋaa la ka Yeezu, a Mɛzaaya dɔgebo da tu. A saŋ na O ma Mareya ne Yuzɛb naŋ da eŋ noɔre ka ba na kuli la taa, ba da naŋ ba laŋ kpɛ sɛre kyɛ ka a Vooroŋ Soŋ e ka Mareya taa poɔ. 19A o serɛ Yuzɛb naŋ da waa nemmeŋɛ zuiŋ, o da ba boɔrɔ ka o eŋ o vi noba poɔ. Lɛ la ka o da nare ka o sɔgle bare o. 20Kyɛ o naŋ da wa nare a yɛlɛ ama biŋ baare la ka a Daana maleke da wa o zie zannoo poɔ, a wa yeli ko o, “Yuzɛb, Davil bie, ta zoro dabeɛ̃ ka fo de a Mareya ka o waa fo pɔge, bonso, a poɔ o naŋ taa yi la a Vooroŋ Soŋ zie. 21O na dɔge la bidɔɔ ka fo pore O yuori ka Yeezu, bonso, O na faa la O noba a yi ne ba yelbebe poɔ.” 22A yɛlɛ ama zaa da eɛɛ la ka ka a Daana yelbie O naŋ da tu a Ŋmen-yelmanna zie kyɛ yeli, na tu a tuubu:
23“Nyɛ, bitoro#1:23 Bitoro: A bitoro tɛgɛ la pɔge naŋ daŋ ba baŋ dɔɔ na taa la poɔ a dɔge bidɔɔ
ka ba pore o yuori Emaawɛl,”
a tɛgɛ la, “Naaŋmen be la te zie.” 24A Yuzɛb naŋ da wa iri a o goɔŋ poɔ, o da e la a lɛ a Daana maleke naŋ da yeli ka o e. O da de la a Mareya ka o e o pɔge, 25kyɛ o da ba baŋ o sɛŋ poɔ, kyɛ ka o te dɔge o bidɔɔ dɛndɛŋ; ka o pore O yuori Yeezu.

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.


Learn More About Naaŋmen Nɔpaalaa Gane

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.