Matiu 1
RLDB

Matiu 1

1
Yisa dɔɣirikpamba
(Luk 3.23-38)
1Yisa Masia ŋun daa yi Naa Dauda ŋun nyɛ Ibrahimma yaaŋa la zuliya ni na dɔɣirikpamba ni nyɛ shɛba m-bɔŋɔ:
2Ibrahimma daa nyɛla Yisahaku ba, ka Yisahaku nyɛ Yaakubu ba, ka Yaakubu mi nyɛ Juda min’ o tizɔbihi ba. 3Ka Juda daa nyɛ o paɣ’ Tɛma bihi Pɛrɛz mini Zɛra ba, ka Pɛrɛz nyɛ Hɛzirɔn ba, ka Hɛzirɔn mi nyɛ Ram ba, 4Ka Ram daa nyɛ Aminadab ba, ka Aminadab nyɛ Nashɔn ba, ka Nashɔn mi nyɛ Salimɔn ba. 5Ka Salimɔn daa nyɛ o paɣ’ Reehab bia Bɔaz ba, ka Bɔaz nyɛ o paɣ’ Rut bia Obɛd ba, ka Obɛd nyɛ Jɛsi ba, 6ka Jɛsi mi nyɛ Naa Dauda ba.
Naa Dauda daa nyɛla o paɣ’ ŋun daa nyɛ Yuria paɣa la bia Sulemaana ba; 7ka Sulemaana daa nyɛ Rɛhɔbɔam ba, ka Rɛhɔbɔam nyɛ Abija ba, ka Abija mi nyɛ Ɛsa ba. 8Ka Ɛsa daa nyɛ Jɛhɔshafat ba, ka Jɛhɔshafat nyɛ Jɔram ba, ka Jɔram mi nyɛ Yuzaia ba. 9Ka Yuzaia daa nyɛ Jɔtam ba, ka Jɔtam nyɛ Ahaz ba, ka Ahaz mi nyɛ Hɛzɛkia ba. 10Ka Hɛzɛkia daa nyɛ Manaasa ba, ka Manaasa nyɛ Ɛmɔn ba, ka Ɛmɔn mi nyɛ Jɔsia ba. 11#2 Nan 24.14-15; 2 Yɛl 36.10; Jɛr 27.20 Ka Jɔsia daa nyɛ Jɛkɔnia min’ o tizɔbihi ba, bɛ ni daa gbahi ba chaŋ Babilɔn saha shɛl’ la. 12Bɛ ni daa gbahi ba chaŋ Babilɔn maa nyaaŋa ka Jɛkɔnia daa dɔɣi Shialtiɛl, ka Shialtiɛl mi nyɛ Zɛrubabɛl ba. 13Ka Zɛrubabɛl daa nyɛ Abiiud ba, ka Abiiud nyɛ Ɛliakim ba, ka Ɛliakim mi nyɛ Azɔr ba. 14Ka Azɔr daa nyɛ Zadok ba, ka Zadok nyɛ Akim ba, ka Akim mi nyɛ Ilaiud ba. 15Ka Ilaiud daa nyɛ Ɛliɛza ba, ka Ɛliɛza nyɛ Matan ba, ka Matan mi nyɛ Yaakubu so ba. 16Ka Yaakubu maa daa nyɛ Yisifu ba; ka Yisifu mi daa nyɛ Mariama ŋun daa dɔɣi Yisa so bɛ ni booni Masia la yidana.
17Dinzuɣu Ibrahimma ʒiɛmani zaŋ ti paai Naa Dauda ʒiɛmani saha daa nyɛla dɔɣirikpamba pinaanahi; ka Naa Dauda ʒiɛmani zaŋ ti paai bɛ ni daa gbahi ba chaŋ Babilɔn ʒiɛman’ shɛl’ ni la saha daa nyɛ dɔɣirikpamba pinaanahi; ka bɛ ni daa gbahi ba chaŋ Babilɔn ʒiɛman’ shɛl’ ni la zaŋ ti paai Yisa Masia ʒiɛmani saha mi daa nyɛ dɔɣirikpamba pinaanahi.
Yisa Masia dɔɣibu
(Luk 2.1-7)
18Bɛ ni daa dɔɣi Yisa Masia shɛm m-bɔŋɔ: Saha shɛli bɛ ni daa zaŋ o ma Mariama ti Yisifu ka na bi kulis’ o la, ka bɛ ti nya o ka o malila pua Naawuni Shia Kasi yiko ni. 19#Luk 1.27 O yidana Yisifu daa nyaŋ ninvuɣ’ suŋ pam, dinzuɣu ka o daa bi bɔri ni o yihi li palɔni n-dihi Mariama vi, amaa ka daa lee lo ni o ku lan kpuɣ’ o. 20O ni daa na kul tɛhiri di yɛla maa, ka ti Duuma malaika ka o sanna zahindi ni nti yɛl’ o, “Nyin’ Yisifu ŋun nyɛ Naa Dauda yaaŋa ŋɔ, di zɔri dabiɛm ni a chɛ ka bɛ kulisi Mariama a yiŋ’ na, dama o ni mali pu’ shɛli maa yila Naawuni Shia Kasi yiko ni na. 21#Luk 1.31 O ni ti dɔɣi bidibiga, ka a bol’ o yuli Yisa, dama o ni ti tilig’ o niriba bɛ daalahichi ni.”
22Dimbɔŋɔ zaa daa niŋmi ni ti Duuma ni daa chɛ ka anab’ so yɛli shɛm la niŋ pali. O ni daa yɛli shɛm maa m-bɔŋɔ.
23 # Aiz 7.14 “Paɣipiɛl’ so ni ti niŋ pua n-dɔɣi bidibiga,
ka bɛ ti bol’ o yuli Imanuɛl.”
Di gbinni nyɛla,
“Naawuni be ti sani.”
24Saha shɛli Yisifu ni daa neei gom ni ka o niŋ kaman ti Duuma malaika ni daa yɛl’ o shɛm maa n-chɛ ka bɛ kulis’ o na. 25#Luk 2.21 Amaa o daa bi baŋ o ni paɣitali hal ka o ti dɔɣ’ o paɣisar’ dɔɣim bidibiga; ka Yisifu daa bol’ o yuli Yisa.

Red Letter Dagbani Bible © Bible Society of Ghana, 2011 


Learn More About Naawuni Kundi Kasi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.