Sɛ́aŋ 1
YATDBL

Sɛ́aŋ 1

1
Yə́sus Kilíʼtus alɛ Nɔgɛ́ɛ́ nó Táán
1Kɔ a niə́bə́ə ná Táán ayɛ́ɛ́lɛ moom muim, Nɔgɛ́ɛ́ nóyɛ́ɛ noándɛ kɔ kalaʼ.
Nóyɛ́ɛ a ɛbá ɛ́ Táán. Nólɛ́ nɔmɔɛ́d nóyɛ́ɛ Táán.
2A niə́bə́ə, Nɔgɛ́ɛ́ aa nóyɛ́ɛ a ɛbá ɛ́ Táán#1.2 Kusiəd a niɛŋ 1 əgiig a 2, pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ ɛ Pos 8.22-26
3Yiim yɛ́ Táán ayɛ́ɛ́lɛ, a nólɛ́ aa ɛ́yáyɛ́lɛ́ɛ́. Ímuʼ na ímuʼ yɛ́ ɛ́yáyɛ́lɛ́ɛ́ fiɛ́d nólɛ́ kusəə, ɛ́dɛɔ́gɔ#1.3 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ ɛ Siɛ 1.3; Pɛʼk 33.6, 9; 1Kɔ 8.6; Kol 1.16-17
4A nólɛ́ aa yoom yiim ɛ́yɛ́ɛ na ɔlaa. Ɔlaa wóow aa úyíímín pɔɔd na kisəə.
5Kisəə kɛ́yɛ́ɛ agonom a mbin a kaadɛ,
mbin ɛdɛáʼkɛ kuwíiyi.
6Táán əyíím ádom mɔɔd niiŋ lɛ́ Sɛ́aŋ.
7Sɛ́aŋ əyíím lɛ́ yáágɛn kisəə mbaasɔ́ agɛɛlɛ lɛ́ ungim yáag oʼto na Táán a oʼto wó mbaasɔ́ yəəŋ.
8Sɛ́aŋ adɛʼkɛ́ɛ nyɔ́lɛ́nyɔ́amɔɛ́d kisəə, ndóo. Əyíím agá lɛ́ yáágɛn kisəə mbaasɔ́.
9Nɔgɛ́ɛ́ áa nóyɛ́ɛ kisəə kɛ́ fɔ́lɔ́b. Kɛ́lɛ́ kíyíím a nsí yɛ́ɛnɛ lɛ́ ná kɛ́nomɛn pɔɔd piim.
10Nɔgɛ́ɛ́ nóyɛ́ɛ a nsí yɛ́ɛnɛ. Na nólɛ́ aa Táán ayɛ́ɛ́lɛ yiim.
Kɛbán kímuʼ, pɔɔd pá a nsí pə́yímuúʼtə́m.
11Nɔgɛ́ɛ́ núyíím ná ndɛg yəəŋ ɛlɛɛ́,
pɔ́lɛ́ pə́mə́yiin kumuúsiəd.
12Kɛbán kímuʼ, pá pə́yímusíəd kɔŋɛʼ, pá páyáág oʼto a nyɔ́lɛ́, ayɛ́boyɛ́ʼkɛn toɛn lɛ́ páán pɔɔ́n pá Táán. 13Pə́diʼkə́əgəə́bíən wɔnɔ́ ná ándɛ pɔɔd pə́əgəə́bíənilə, áay lɛ́ a nɛ́ pumog, ndóo! Táán nyɔ́lɛ́nyɔ́amɔɛ́d áa amɛ́ɛ́lɛ lɛ́ páán pɔɔ́n pə́ə́ŋ.
14Nɔgɛ́ɛ́ nóyáán mɔɔd,
nuə́ləndin a kɛgaágadɛ kiə́s.
Nólɛ na ɔʼtɛ́m ólaŋ a kúfuʼ, na fɔ́lɔ́b.
Tɛádála nugəm nuə́ŋ#1.14 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ yɛ Ɛsa 60.1-2 , nugəm nó Táán Sɛ amɛ́ʼkɛn na kɛmbóg kiə́ŋ kɛ́ Mɔɔ́n.
15Kɛbán kiə́ŋ áa Sɛ́aŋ ayɛ́ʼkɛn mbaasɔ́ yɛ́ɛnɛ, aálɔɛgɛ nɛŋo a mɔɛn ɔnɔ́:
«Mɔɔd alɛ kɔ nyɔ́ alɛɛ́ əgiim a ngim yaam, amɛ́nyaábɛ́gɛn ombɔg a oʼto lɛ́ nyɔ́lɛ́ ayɛ́ɛ aándɛ kɔ ná ɔmbɔ́ kimbíən pə́díyímbíən.»
16A kɔdɛ́ɛ ɔʼtɛ́m kuə́ŋ, amábɛyɛ́ɛ́lɛ pəsi piim kɔŋɛʼ. Amábɛsáʼtánan kólɛ́ kɛbɛsáʼtánáán.
17Na Moyíis aa Táán ayɛ́bɛyɛ́ʼkɛn pɛcɛm piə́ŋ. Náa na Yə́sus Kilíʼtus aa mawɔʼ na fɔ́lɔ́b imə́biyíímin.
18Mɔɔd ɔmbɔ́ úmmuʼ na úmmuʼ adɛ́ʼtála Táán na əngis#1.18 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ yɛ Ɔsa 33.20 Kɛbán kímuʼ, Kɛmbóg kiə́ŋ kɛ́ Mɔɔ́n kɛ́ kɛ́lɛɛ́ kɔ a ɛbá ɛ́ Sɛ, kɛ́lɛ́ kɛmɔɛ́d tɛn Táán, kɛ́lɛ́ aa kɛ́mɛ́ɛ́lɛ lɛ́ pəsi tɛ́lɛŋ Sɛ.
Nkə kɛ́ Sɛ́aŋ yiísə́ə́ a nyɔ́lɛ́nyɔ́amɔɛ́d
(Maʼt 3.1-12; Mə́l 1.2-8; Lóʼk 3.15-17)
19Ná pasaá pá Yúdɛn pɛ́ɛ́dóm payaaganɛʼ pɛfɔny pə́mmú a Yolósalɛm, na pɔɔd tɛn pá a palaa Lə́fi lɛ́ pɛ́ɛn əŋíən na Sɛ́aŋ əə, alɛ ánɛ ə́? Mbaasɔ́ yɛ́ yiídə́ə́míni aa yɛ́ɛnɛ. 20Adɛʼkáaboyɔ́ɔsɛgɛn kɛbán na kɛbán. Ayɛ́bodɛánɛ sáád, ɔnɔ́: «Mɛ, ntɛɔ́gɔ Məsíi21Pááság kumuŋíən pɔ́nɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Olɛ anɛ́ɛ́n ánɛ ə́? Ɛlɛ́as oóm?» Náa ɔnɔ́ na pɔ́lɛ́: «Ndóo óo, ntɛɔ́gɔ Ɛlɛ́as.» Pááság kiiʼkini kumuŋíən pɔ́nɔ́: «Ooo, olɛ anɛ́ɛ́n ɔndɔɛgɛʼ pɛbán o Táán nyɔ́ tɛlɛɛ́ agobóŋan əə́?» Náa ɔnɔ́ na pɔ́lɛ́: «Ndóo.» 22Náa pə́əmuŋíən pɔ́nɔ́ əə: «Ooʼó, olɛ anɛ́ɛ́n ánɛ ə́? Ɛ́bɛdɛánɛ wɛɛ́nyɔ́amɔɛ́d ánɛ aa olɛɛ́, ná tíɛn adɛ́anɛ na pá pámábɛɛdóm.» 23Əyíbuyúlísíni ɔnɔ́: «Mɛ ndɛ nɛŋo nɛ́ nɛ́lɛɛ́ asáŋa a nigúu nɛ́ nifələ́ə́n, nɛɔ́nɔ́: “Sóbíníən pungə́ pó Sə́dúk óo! Nkə kɛ́go kɛ́ Ɛsayíi, ɔndɔɛgɛʼ pɛbán o Táán yiídílə aa kɛ́ɛg.” » 24Pɔɔd póob pá pə́yíím pádom páyɛ́ɛ Pafalɛsɛyɛ́ɛŋ. 25Pə́yíʼkíni kuŋíən na Sɛ́aŋ pɔ́nɔ́ əə: «Wɛ, odiɛn anɛ́ɛ́n ɔmbɔ́ Məsíi, odiɛn Əlíi, odiɛn tɛn ɔmbɔ́ ɔndɔɛgɛʼ pɛbán o Táán; a igə aa olɛɛ́ agosɔgɛna anɛ́ɛ́n pɔɔd əə́?» 26Sɛ́aŋ əyíbuyúlísíni ɔnɔ́ na pɔ́lɛ́: «Mɛ, əgín na məní má məní aa ndɛɛ́ agosɔgɛna pɔɔd. Kɔmɔɛ́d lɛ́ pugóódi mɔɔd a kɛgaágadɛ kɛáŋan nyɔ́ pondɛŋɛnɛɛ́. 27Alɛ əgiim a ngim yaam. Ntiigin ɔmbɔ́ nyóonɛ lɛ́ mbodɛm əgumuyóndin palábá a ambaan.»
28Nkə kɛ́ɛg kiim kɛ́yɛ́ɛ agaásan a Pɛʼtaníi, nsɛ́ɛ́ yɛ́ɛy káag ɛ noom nó Siuludɛ́ɛŋ. Noom nó Sɛ́aŋ ayɛ́ɛ agosɔgɛna pɔɔd kɔ.
Yə́sus alɛ Mɔɔ́n o nodóm o Táán
29A koany kaáyɛnɛ, Sɛ́aŋ aáság kodála Yə́sus əə́giim ná nyɔ́lɛ́ alɛɛ́. Náa ɔnɔ́: «Taa, ogo aa nyóon oo, Mɔɔ́n o nodóm o Táán. Nyɔ́lɛ́ aa oóliogi mabɛ́ má pɔɔd piim pá a nsí#1.29 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ yɛ Ɛsa 53.6-7 30Kɛbán kiə́ŋ áa njɛ́ɛ əgusəə nyɔʼkɔ́: “Mɔɔd alɛ kɔ nyɔ́ alɛɛ́ əgiim a ngim yaam, amɛ́nyaábɛ́gɛn ombɔg a oʼto lɛ́ nyɔ́lɛ́ ayɛ́ɛ aándɛ kɔ ná ɔmbɔ́ kimbíən pə́díyímbíən.” 31Ɔmbɔ́ mɛɛ́nyɔ́amɔɛ́d ntɛ́ʼkóolɛŋɛn lɛ́ nyɔ́lɛ́. Náa, ɔsɔgɛn wóonɛ wó ndɛɛ́ agɛɛlɛ a məní, a oʼto wə́ə́ŋ áa njíím lɛ́ nyɛ́ɛlɛ wólɛ́, ná pɔɔ́n pá Ɛ́sɛlayɛl pámoólɛŋ kɔŋɛʼ.» 32Sɛ́aŋ əyíʼkíni kɛɛ́ʼkɛn mbaasɔ́ yɛ́ɛnɛ, ɔnɔ́: «Nyɛɛ́dála Uŋun wó Ufúlúʼtú wə́əgiim úsuu a mɔɛn wɔnɔ́ kiɛm, wááság komoláʼtɛmɛn a nkó#1.32 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ yɛ Ɛsa 11.2; 61.1 33Náa mɛ, ntɛ́ʼkóolɛŋɛn lɛ́ nyɔ́lɛ́. Náa, nyɔ́ ayɛ́ʼtóm lɛ́ nyíim asɔgɛna pɔɔd na məní, nyɔ́lɛ́ aa ayɛ́ʼtɛánɛ lɛ́ mɔɔd nyɔ́ ndɛ́ɛ́ kodála Uŋun wó Ufúlúʼtú wə́əgiim úsuu, óság komoláʼtɛmɛn a nkó, ndɛŋ lɛ́ nyɔ́lɛ́ ogo nyɔ́ alɛ́ɛ́ kosɔgɛnɛɛ́ pɔɔd na Uŋun wó Ufúlúʼtú aa nyóon. 34Mɛ mbádála na mɛ əngis, mbáág anɛ́ɛ́n mbaasɔ́ lɛ́ alɛ Mɔɔ́n o Táán óo.»
Yə́sus əyííyid paaʼkan pə́ə́ŋ
35A koany kaáyɛnɛ, Sɛ́aŋ yiíligi kɔ áay na paaʼkan pə́ə́ŋ pə́mmú pábaan. 36Ná yɛɛ́dála Yə́sus aásan, əə́bə́ə́ kosɔyɔ, ɔnɔ́: «Taa, ogo aa nyóon oo, Mɔɔ́n o nodóm o Táán!» 37Əgín tɛn ná paaʼkan pə́ə́ŋ póob pábaan páyóób nkə kɛ́ yiísə́ə́, pááság kodɛ́ɛmɛn əguyə́ən Yə́sus. 38Ná Yə́sus əyə́búʼkíníí, aáság kodála lɛ́ pálɛ əgumuyə́ən, əyíbuŋíən ɔnɔ́: «Nkə aa poányɔ́ŋɛn əə́?» Náa pɔ́nɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Ɛlábiʼ, tiəguunə kolɛŋ kɛnɔ kɛ́ olɛɛ́.» (Ɛlábiʼ ɛlɛ lɛ́: «Kɛlág.») 39Náa Yə́sus ɔnɔ́ na pɔ́lɛ́: «Mɛ́naan, poadála.» Pááság kɛɛn na nyɔ́lɛ́, páádála kɛnɔ kɛ́ ayɛ́ɛ. Ayɛ́ɛ aándɛ yoom wɔnɔ́ mangɛn mə́niʼ má wɔɔ́s. Pííyíbə́nən wɔɔ́s wóow na nyɔ́lɛ́.
40A paaʼkan póob pábaan pá páyóób nkə kɛ́ Sɛ́aŋ yiísə́ə́, pááság kuyə́ən Yə́sus, nyummú ayɛ́ɛ niiŋ lɛ́ Əndələ́ə, móŋŋí o Simɔ́ɔŋ Píɛ. 41Náan aa Əndələ́ə yɛɛ́yáŋ əguunə əgín kɛnɔ kɛ́ móŋŋí alɛɛ́, ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Tɛmɔ́ɔ́ŋ Məsíi.» (Niiŋ nɛ́ɛn nɛ́ Məsíi nɛ́lɛ lɛ́ «Kilíʼtus, áay lɛ́ Nyɔ́ Táán ayásóŋɛ́ɛ́ lɛ́ álaamɛ a pɛnɛŋ piim.») 42Aáság kumuúsiəd agɛɛn na nyɔ́lɛ́ kɛnɔ kɛ́ Yə́sus alɛɛ́. Ná pə́yííg kɔ, Yə́sus aáság kubisin Simɔ́ɔŋ əngis, náa ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Olɛ Simɔ́ɔŋ, mɔɔ́n ó Sɛ́aŋ. Nɛ́gɔŋ yɛ́ɛnɛ, páagodɔ́ŋɔn lɛ́ Sɛ́fas.» (Sɛ́fas ɛlɛ lɛ́ «Nɛdáán.»)
43A koany kaáyɛnɛ, Yə́sus aáság kusəə lɛ́ nyɔ́lɛ́ kuə́ŋ kɛɛn a Kalilə́ə. A ngə́ ɛgɛɛn, aáság kəə́bun na Filíib, náa ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Wɛ, ínjə́ən!» 44Filíib ayɛ́ɛ kibíəniʼ kɛ́ a pálɛ́ɛg ɛ Pɛdsáyída, yoom ímuʼ na pa Əndələ́ə pɔ́lɛ́ na Píɛ. 45Filíib tɛn aáság kɛɛn aboan Naʼtanayɛ́ɛl, ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Tɛmɔ́ɔ́ŋ mɔɔd nyɔ́ Moyíis yiísə́ə́ a kálaʼtaʼ yəəŋ ɛ pɛcɛm, ɔmbɔ́ tɛn palɔɛgɛʼ pɛbán pá Táán pɔ́ɔ́sɔyɔ kɛbán kiə́ŋ#1.45 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ ɛ Tɛʼt 18.18; Ɛsa 9.5-6; Ɛsɛ́ 34.23 Alɛ Yə́sus nyɔ́ a Násalɛd, mɔɔ́n o Yósɛb.» 46Naʼtanayɛ́ɛl əyímuŋíən ɔnɔ́ əə: «A Násalɛd, nkə kɛ́laŋ aa kɛ́lɛɛ́ kɛ́golon kɔ ə́?» Náa Filíib ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Wɛ mɛ́ɛn, waadála.» 47Ná Yə́sus yɛɛ́dála Naʼtanayɛ́ɛl əə́giim ná nyɔ́lɛ́ alɛɛ́, əə́bə́ə́ kosɔyɔ kɛbán kiə́ŋ, ɔnɔ́: «Táá fɔ́lɔ́b fɔ́lɔ́b ɛ kibíəniʼ kɛ́ mɔɔ́n wo Ɛ́sɛlayɛl aa kɛ́ɛnɛ. Ímuʼ na ímuʼ yɛ́ ɛ́lɛɛ́ pɛnyaʼ a nyɔ́lɛ́, ɛ́dɛɔ́gɔ.» 48Naʼtanayɛ́ɛl aáság kuŋíən ɔnɔ́ na Yə́sus: «Tuə́ áa omɛ́ndɛŋ náan əə́?» Náa Yə́sus ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «A Filíib kudíin agoodɔ́ŋɔn, mɛ njɛ́ɛ mbáʼkogoodála, wɛ a figiyə́ə yisí.» 49Naʼtanayɛ́ɛl aáság kiiʼkini kusiəd tɔgɛ́ɛ́, náa ɔnɔ́ na Yə́sus: «Kɛlág, olɛ Mɔɔ́n o Táán, olɛ nkúm yɛ́ Ɛ́sɛlayɛl#1.49 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ ɛ Pɛʼk 2.7; Sof 3.15 » 50Náa Yə́sus ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «Wɔnɔ́ ná mbágodɛánɛ lɛ́ mbágoodála a figiyə́ə yisí aa wəə́ʼkəə́liʼtinií ngɔ́ɔ́? Olɛ́ɛ́ kodála anɛ́ɛ́n pɛbán pɛ́ pɛ́mááyɛn pɛ́ɛb.» 51Yə́sus yiísə́ə́ kə́mmú ɔnɔ́ na nyɔ́lɛ́: «A fɔ́lɔ́b fɔ́lɔ́b ndabodɛ́anɛ lɛ́, polɛ́ɛ́ kodála mbálámɔɛn yəə́ʼkəə́buən, məŋun má maʼtom má Táán máabag kɔ, mə́əsuu, a oʼto wáam a mɔɛn, ó mɛ Mɔɔ́n o mɔɔd#1.51 Pódála tɛn náan a kálaʼtaʼ ɛ Siɛ 28.12 »

© Wycliffe Bible Translators Inc, 2015


Learn More About Nɛsɔ́g nɛ́ Nɛwa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.