Màteo 1
GEN

Màteo 1

1
Yesù be tɔgbewo
(Luk 3.23-38)
1Yesù Kristò, kè jɔ̀ so David be hɛ̃nu, eye David jɔ̀ lè Abràham be jìjimèviwo dòmèa, be hɛ̃nu xoma ye nyi ekè:
2Abràham jì Izàk, Izàk jì Yakɔb eye Yakɔb jì Yudà ku nɔ̀viawo; 3Yudà ku èsrɔ̃a Tamà jì Farɛ̀z ku Zara. Farɛ̀z jì Esrɔ̀m eye Esrɔ̀m jì Aram; 4Aram jì Aminadàb, Aminadàb jì Nasɔ̀n eye Nasɔ̀n jì Salmɔ̀n; 5Salmɔ̀n ku èsrɔ̃a Ràhab jì Boaz, Boaz ku Rut jì Obɛd eye Obɛd jì Jesè; 6Jesè jì èfìɔ David eye èfìɔ David jì Salomɔ̀n (lè Uriyà be srɔ̃a be àdɔ̀ mè); 7Salomɔ̀n jì Robòam, Robòam ya jì Abìa eye Abìa jì Asà; 8Asà jì Yòsafat, eye Yòsafat jì Yòram, Yòram ya jì Ozia; 9Ozia jì Yoatam, Yoatam ya jì Àkaz eye Àkaz jì Ezekìas; 10Ezekìas jì Manasè, Manasè ya jì Amɔ̀n eye Amɔ̀n jì Yosìas; 11Yosìas jì Yekonìa ku nɔ̀viawo wàlɛbɛ kè wo kplɔ̀ Izràɛlviwo yì gàtɔnugbe lè Babɛ̀l.
12Ekè wo kplɔ̀ àmèwo yì Babɛ̀l yomèa, Yekonìa jì Salatìɛl eye Salatìɛl jì Zòrobabɛ̀l; 13Zòrobabɛ̀l jì Abihud eye Abihud jì Eliakim, Eliakim ya jì Azɔr; 14Azɔr jì Sadɔk, Sadɔk jì Akim eye Akim jì Elihud; 15Elihud jì Eleazàr; Eleazàr jì Matàn eye Matàn jì Yakɔb; 16Yakɔb jì Yozɛ̀f, Maria be èsrɔ̃a. Maria kèa ye nyi Yesù kè wò yɔna be Mɛ̀siaa be ènɔ̀.
17So Abràham ji va sɛ̃ David jia, mi lè hlɛ̃ jìjimè woènɛ̀. So David ji kaka va sɛ̃ wàlɛbɛ kè wo kplɔ̀ àmèwo yì Babɛ̀l nyigbã jia, e wɔ̀ jìjimè woènɛ̀. So gà kè mè wo kplɔ̀ àmèwo yì gàtɔnugbe kaka va sɛ̃ Kristò be hùenua, e wɔ̀ jìjimè woènɛ̀.
Wo do Yesù Kristò jìji be àŋɛ̀
(Luk 2.1-7)
18Àlekè wo jì Yesù Kristò ɖoa ye nyi ekè. Wàlɛbɛ kè wo sɔ àgɔ̀ ènɔa Maria na Yosɛ̀f ne bèa ɖèa, keŋu gbɔ̀xue wòa va nɔ̀ èdua, Maria fɔ èfu to Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ be èdɔwɔ̀wɔ mè. 19Yosɛ̀f, Maria be àgɔ̀sɔa nyi ànùkuame. Mu ji la do ŋùkpɛ̃ Maria ò, vɔ̀a, e ɖè sùsu be yèa ɖè àsi lè e ŋuti lè bèbe mè#1.19 Yosɛ̀f mu nya be èfu lè e si ò.. 20Wàlɛbɛ kè be le bù ènu kèa ŋuti kpɔa, Tɔhonɔ̀ be àtikplɔtɔ ɖe ɖè ye ɖokoe fiɔ ɛ̀ lè èdrɔ̃ mè, gblɔ̃ na ɛ̀ be: “Yosɛ̀f, David be jìjimèvi, mù gbà vɔ̃ Maria ɖèɖe ò, ɖo èfu kè be fɔa, Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ be ènu wɔ̀wɔ ye be nyi. 21E la jì ŋusùvi eye wò la yɔ ɛ̀ be Yesù#1.21 Yesù: nyikɔ kèa be gɔ̃mè ɖèɖè ye nyi: Mawu hlùɛ̃ gã. E le na gɔ̃mè sèse ɖèka ku Yosùa lè zòɖùɖu xoxoa mè., ɖo e ye la hlùɛ̃ yebe dùkɔ̃a so yebe ènuvuɛ̃wo mè.”
22Ènu kèawo keŋu jɔ̀, ne ènyà kè Tɔhonɔ̀ gblɔ̃ to gblɔ̃ɖɛtɔa jia bèa zɔ̃ sù be:
23“Tùgbɛ̀jɛvi kè lè àlɔ̀ jia la fɔ èfu, e la jì ŋusùvi,
eye wo la yɔ ɛ̀ be Èmanuɛ̀l.”
(E gɔ̃mè ye nyi be “Mawu lè ku mi.”)
24Kè Yosɛ̀f fɔ̃ so àlɔ̃ mèa, e wɔ̀ ɖo ènu kè Tɔhonɔ̀ be àtikplɔtɔa gblɔ̃ na ɛ̀a ji. E kplɔ̀ èsrɔ̃a Maria va àxomè. 25Vɔ̀a, mu do àsi e ŋuti kaka be jì yebe ŋusùvia ò, eye e ɖo nyikɔ na ɛ̀ be Yesù.

Mina Bible © Bible Society of Togo, 2014.


Learn More About GƐ̃GBE BIBLIA 2014

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.