Markus’ evangelium 1
BGO

Markus’ evangelium 1

1
Døperen Johannes forbereder veien
1Begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus#1,1 Messias., Guds Sønn:
2Som det står skrevet hos profetene#1,2 UN: profeten Jesaja: Se, Jeg sender Min budbærer foran Ditt ansikt. Han skal bane Din vei foran Deg.#1,2 Mal 3,1
3 Røsten av en som roper i ødemarken: Forbered veien for Herren! Gjør Hans stier rette! # 1,3 Jes 40,3
4 # Matt 3,1f; Luk 3,4; Joh 1,19f Johannes sto fram og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til syndenes tilgivelse.
5 # Apg 13,24; 19,4 Da dro hele Judealandet og innbyggerne i Jerusalem ut til ham, og alle ble døpt av ham i Jordanelven, idet de bekjente syndene sine.
6 # Matt 3,4 Johannes var kledd i kamelhår med et lærbelte rundt livet, og han spiste gresshopper og vill honning.
7Han forkynte og sa: «Det kommer En etter meg som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen Hans.
8 # Jes 44,3; Apg 1,5; 11,16; 1 Kor 12,13 Jeg har døpt dere med vann, men Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd.»
Johannes døper Jesus
9 # Matt 3,13–17; Luk 4,1f Det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan.
10 # Joh 1,32; Apg 10,38 Med det samme Han kom opp fra#1,10 UN: opp av vannet, så han#1,10 eller: Han himmelen dele seg og Ånden komme ned over Ham som en due.
11 # Matt 3,17; 12,18 Da lød en røst fra Himmelen: «Du er Min Sønn, Den Elskede, i Deg har Jeg velbehag.»
Satan frister Jesus
12 # Matt 4,1–11 Straks drev Ånden Ham ut i ødemarken,
13og Han var der i ødemarken i 40 dager og ble fristet av Satan. Han var blant ville dyr, og englene tjente Ham.
Jesus begynner sin virksomhet
14 # Matt 4,12.23 Etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike.#1,14 UN: Guds evangelium
15 # Matt 3,2; 4,17; Gal 4,4 Han sa: «Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!»
Fire fiskere blir kalt til disipler
16 # Matt 4,18f; Luk 5,2–11 Mens Han gikk langs Galileasjøen så Han Simon og hans bror Andreas kaste en not i sjøen. De var nemlig fiskere.
17 # Matt 13,47–48 Da sa Jesus til dem: «Følg Meg, så skal Jeg gjøre dere til menneskefiskere.»
18 # [Luk 14,26] Straks forlot de sine garn og fulgte Ham.
19Da Han hadde gått et lite stykke derfra, så Han Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, som satt i båten og bøtte garnene sine.
20Straks kalte Han dem, og de forlot sin far Sebedeus som var i båten sammen med de leide arbeiderne, og fulgte Ham.
Jesus driver ut en uren ånd
21 # Matt 8,14f; Luk 4,31f Så gikk de inn i Kapernaum, og da sabbaten kom, gikk Han inn i synagogen og underviste.
22 # Matt 7,28–29; 13,54 De undret seg over undervisningen Hans, for Han lærte dem som en som har myndighet, ikke som de skriftlærde.
23 # [Matt 12,43] Det var i deres synagoge en mann som hadde en uren ånd. Han skrek
24og sa: «La oss være! Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem Du er – Guds Hellige!»
25Men Jesus refset den og sa: «Vær stille, og kom ut av ham!»
26Den urene ånden kastet ham først omkring, og skrek med høy stemme. Men så kom den ut av ham.
27Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: «Hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For med myndighet#1,27 UN: Hva er dette? En ny lære med myndighet befaler Han til og med de urene åndene, og de adlyder Ham.»
28 # Matt 4,24; 9,31 Ryktet om Ham ble snart spredd i hele Galilea.
Simons svigermor blir helbredet
29 # Matt 8,14f; Luk 4,38–39 Så snart de var kommet ut av synagogen, gikk de hjem til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes.
30Simons svigermor lå syk med feber, og de fortalte Ham om henne med en gang.
31Han kom bort til henne og reiste henne opp ved å ta henne i hånden. Straks forlot feberen henne, og hun tjente dem.
Mange blir helbredet på sabbaten
32 # Matt 8,16–17 Om kvelden, da solen var gått ned, førte de til Ham alle som var syke og demonbesatte,
33og hele byen var samlet ved døren.
34 # Luk 13,32; Apg 16,17 Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange demoner. Han tillot ikke demonene å snakke, siden de visste hvem Han var.
Forkynnelse i Galilea
35Tidlig om morgenen, mens det ennå var natt, sto Han opp og gikk ut. Han trakk seg bort til et øde sted og ba der.
36Men Simon og de som var med Ham, lette etter Ham.
37 # Joh 3,26; 12,19 [Heb 11,6] Da de fant Ham, sa de: «Alle leter etter Deg.»
38 # Luk 4,43 [Jes 61,1] Men Han svarte: «La oss gå til byene her omkring, så Jeg kan forkynne der også, for det er derfor Jeg er gått ut.»
39 # 1,23f; Matt 4,23 Han forkynte i synagogene deres over hele Galilea og drev ut demonene.
Jesus renser en spedalsk
40Det kommer en spedalsk til Ham, som kneler og bønnfaller Ham: «Hvis Du vil, har Du makt til å gjøre meg ren.»
41 # Matt 8,2f; Luk 5,12f; 7,13 Da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Jeg vil, bli renset!»
42 # Matt 15,28 Med det samme Han hadde talt, forlot spedalskheten ham, og han var renset.
43 # 7,36 Jesus sendte ham straks bort med en klar advarsel
44 # 3 Mos 14,1–32 og sa til ham: «Se til at du ikke forteller dette til noen. Men gå av sted, vis deg for presten og ofre for din renselse det Moses har befalt, til et vitnesbyrd for dem.»
45 # Luk 5,15 Men han gikk av sted og begynte å gjøre kjent og spre ryktet om det Jesus hadde gjort. Derfor kunne ikke Jesus lenger gå åpenlyst inn i byen, men holdt seg ute på øde steder. De kom til Ham fra alle kanter.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.