Matìù 1
MNF

Matìù 1

1
Bètǎt nyaꞋ Yesò
(Lk 3:23-38)
1Eyaa wu bètǎt nyaꞋ Yesò Klistò wu tà lè wu wòt ləlob Fɔ̧̀ Dàbid wu tà li ngu wòt ləlob Abàlàghâm la.
2Abàlàghâm lè wu tǎt Asàk,
Asàk wu tǎt Jàkɔ̂b,
Jàkɔ̂b wu tǎt Judà bɔ̂ bɔnyɨ bi.
3Judà lè wu tǎt Pelèz bɔ̂ Zelà,
nyɨ̌ awɔb wu Tamà.
Pelèz lè wu tǎt Eslɔ̀n,
Eslɔ̀n wu tǎt Lam,
4Lam wu tǎt Àminadàb,
Àminadàb wu tǎt Nashòn,
Nashòn wu tǎt Sàlemun.
5Sàlemun lè wu tǎt Boà wu nyɨ̌ tò lè wu Leghàb la,
Boà wu tǎt Obèd wu nyɨ̌ tò le wu Luêt la.
Obèd lè wu tǎt Jesì,
6Jesì wu tǎt fɔ̧̀ Dàbid.
Dàbid lè wu tǎt Sàlemun wu nyɨ̌ tò lè lɔ̂Ꞌ ngu vi Yulìà la.
7Sàlemun lè wu tǎt Lèoboàm,
Lèoboàm wu tǎt Àbijà,
Àbijà wu tǎt Asà.
8Asà lè wu tǎt Jèghoshafàt,
Jèghoshafàt wu tǎt Jolàm,
Jolàm wu tǎt Yuzìà,
9Yuzìà wu tǎt Jotàm,
Jotàm wu tǎt Aghàs,
Aghàs wu tǎt Ezedìà,
10Ezedìà wu tǎt Mànasì,
Mànasì wu tǎt Amòn,
Amòn wu tǎt Jòsià,
11Jòsià wu tǎt Jèkonìà nè bɔnyɨ bi àfɨ̀Ꞌ yu bɔ li mbà̧aã bòt Izəèlȩê nɨŋ ngà a Babilɔ̀n la.
12Bɔ li ngà a Babilɔ̀n ale,
Jèkonìà bia Shialtièl,
tà lɔ̀Ꞌ mbia Zèlubabèl,
13Zèlubabèl lɔ̀Ꞌ mbia Abùd.
Abùd lè wu tǎt Èliakìm,
Èliakìm wu tǎt Azɔ̀,
14Azɔ̀ wu tǎt Zadɔ̀k,
Zadɔ̀k wu tǎt Achìm,
Achìm wu tǎt Elùd.
15Elùd lè wu tǎt Èlèazà,
Èlèazà wu tǎt Matàn,
Matàn wu tǎt Jàkɔ̂b, 16Jàkɔ̂b wu tǎt Jòsêb lu̧ Màlià wu tà lè bia Yesò wu bɔ̀ le wua ntɔ̌ tò nê Klistò la.
17Ale, lətelob te li ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùꞋu ane Abàlàghâm e ghǎ wu ane Dàbid, ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùꞋu ane Dàbid e ghǎ wu àfɨ̀Ꞌ yu bɔ̀ le baã bòt Izəèlȩê nɨŋ ngà a Babilɔ̀n la, mè ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùꞋu àfɨꞋa mbɔŋ ekɨꞋɨ wu àfɨꞋa bɔ̀ le bia Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔꞋ ntsà la.
Bɔ bi a Yesò Klistò
(Lk 2:1-7)
18Eyaa wu ndɨ bɔ li mbi a Yesò Klistò la. Nyɨ̌ tò Màlià lè wu èleè Jòsêb, me laꞋ nê yeà nkɨ̀Ꞌa a lob tò bɔ tùꞋ nê tà tɨ̧ɨ̧ èbêm tè ndɔ̀Ꞌ. Me bɔ èbêm lu ale, è ghɨ̀à Fo Kèfə. 19Jòsêb wu tà le wua nkɨ eyɔꞋɔ atò la, li ngu wòt tàa nɔ̀ŋà mbɨ̧te Musì la, ka tà kà wua nkɨ ezǐ atò a ntsoꞋ ayɔɔ bòt mbɨ̀Ꞌɨ̀ mbɨ̧te mbɔŋ te kɨa la, ale, tà kwàꞋtè nê yea tu̧ atò a ntsèm.
20Tà bela nkwàꞋtà ale, wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà kɨ̀Ꞌɨ̂ a ndzò̧ shu abua to nê, “Jòsêb wòt àndà̧ Dàbid, ko mbɨ̀Ꞌɨ̀ a bɔ̀ɔ enɨ a Màlià ane vi wè, nkàà nê wu Fo Kèfə ka è ghɨ̂ tà bɔ̌ èbêm la. 21Taa bi wambâ̧ bɨa tsì èlen tò nê Yesò, nkàà nê taa li tsǐ bòt bi a èbem mènəè kàbɔ̀ŋ mɔb e ghɨ̌ bɔɔ peme.”
22Èghɨ bàa e li ngɨ̀ anè mbɨ̀Ꞌɨ̀ e ghɨ̌ mènəè mu Mbɔ̧ɔ̧mà li ngɨ̀ ndàꞋàtɔŋ vi shu la, naa wu nkûŋ. NdàꞋàtɔŋ wu li shu nê, 23“Angɔ̧̀ kà ko mbâ̧ naa li kɔɔle, ebi wambâ̧, bɔɔ tsì èlen tò nê Manuà” (ngua shua nê, Mbɔ̧ɔ̧mà wu nè nà.)
24ÀfɨꞋa Jòsêb lɔ̀Ꞌɔ a kèlɔ la, tà ghɨ̀ mbɨ̀Ꞌɨ̀ wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà è shu la, nɨ̀ èleè vi Màlià. 25Tà nɨ atò ale, ka tà kà nɔ̀ŋkè bɔ̂ tò tè tà ghɨ̀ mbì wambâ̧ wu, tà tsì èlen tò nê Yesò.

© 2006, Cameroon Association for Bible Translation and Literacy


Learn More About Mundani

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.