Math'ayo 1
NYF

Math'ayo 1

1
At'u a lukolo arilombola Jesu Masihi
Luka 3:23-38
1 # Arum 1:3-4; 2 T'imo 2:8; Math' 20:30-31 Bai aa ndo at'u a lukolo arilombola Jesu Masihi. Jesu Masihi wambola kahi za lukolo lwa Daudi, na Daudi naye akimbola kahi za lukolo lwa Burahemu. 2#Mwan 21:2-3; 25:26; 29:32–30:24Burahemu wamuzhala Isaka. Isaka akimuzhala Jakobu. Jakobu akimuzhala Juda na nduguze a kilume. 3#Mwan 38:29-30; Ruth' 4:18-22; Mik 5:2Juda akimuzhala P'erezi na Zera (mameye P'erezi na Zera were anaifwa T'amari). P'erezi, akimuzhala Hezironi. Hezironi, akimuzhala Aramu. 4Aramu, akimuzhala Aminadabu. Aminadabu, akimuzhala Nashoni. Nashoni akimuzhala Salimoni, 5#1:5 Rahabu: Josh 2:1-24; Ruth'i na Boazi: Ruth' 1-4Salimoni akimuzhala Boazi (mameye Boazi were anaifwa Rahabu). Boazi, akimuzhala Obedi (mameye Obedi were anaifwa Ruth'u). Obedi, akimuzhala Jese, 6#2 Samw 11–12babaye muthawali Daudi. Daudi akimuzhala Selemani, (ho kwandza mameye Selemani wakala ni mukaza Uria). 7#1 Nyaka 11:31–12:23Selemani naye akimuzhala Rehoboamu. Rehoboamu akimuzhala Abija. Abija akimuzhala Asafu. 8#2 Nyaka 13:23–21:20; 26:1Asafu akimuzhala Jehoshafati. Jehoshafati akimuzhala Joramu. Joramu akimuzhala Uzia. 9#1 Nyaka 26:1–28:27Uzia akimuzhala Jothamu. Jothamu akimuzhala Ahazi. Ahazi akimuzhala Hezekia. 10#2 Nyaka 29:1–33:25Hezekia akimuzhala Manase. Manase akimuzhala Amoni. Amoni akimuzhala Josia. 11#2 Nyaka 34:1–36:21Josia akimuzhala Jekonia na nduguze a kilume makathi Ayahudi marihokala manahalwa mateka kwenda Babiloni.
12Bada ya kuhalwa mateka kwa Ayahudi kugoma, Jekonia akimuzhala Salathieli. Salathieli akimuzhala Zerubabeli. 13Zerubabeli akimuzhala Abiudu. Abiudu akimuzhala Eliakimu. Eliakimu akimuzhala Azori. 14Azori, akimuzhala Zadoki. Zadoki akimuzhala Akimu. Akimu akimuzhala Eliudi. 15Eliudi akimuzhala Eliazari. Eliazari akimuzhala Mathani. Mathani akimuzhala Jakobu. 16#Luk 1:27Na Jakobu akimuzhala Josefu. Josefu nde ariyekudzakala mulume wa Maryamu, mameye Jesu. Na Jesu nde iye Masihi.
17Kwa vizho kula Burahemu hatha muthawali Daudi, kwakala na vizhazi kumi na vine. Na kula Daudi hatha kuhalwa mateka kwa Ayahudi kuhirikwa Babiloni, kukikala na vizhazi kumi na vine kaheri. Na kula wakathi wa kuhalwa mateka kwa Ayahudi kuhirikwa Babiloni hatha kuzhalwa kwa iye Masihi, nako kukikala na vizhazi kumi na vine.
Kuzhalwa kwa Jesu
Luka 2:1-7
18 # Luk 1:35 Vikara kuzhalwa kwa Jesu Masihi kwakala vivi: Maryamu ariye were andakala mameye Jesu were analolwa ni Josefu, ela kabila k'adzamuhala, akimanywa kukala ana mimba kwa nguvu za Roho Mweri. 19Bai kwa kukala Josefu were ni mut'u muhachi k'ahendzeze kumugwiza aibu muchewe mbere za at'u bule, waona ni baha amuriche kisiri-siri. 20Vikara arihokala achere kuviaza, lola malaika wa Bwana akimwambolera ndosoni akimwamba, “Josefu mwana wa Daudi,#1:20 Vivi manaye ni kukala Josefu ni wa lukolo lwa Daudi. sogohe kumuhala mucheo Maryamu, mana yo mimba ariyo nayo be waipata kwa nguvu za Roho Mweri. 21#Zabu 130:7; Math' 1:25; Luk 1:31; Mahe 4:12Naye andazhala mwana mulume, na mwana iye undamwiha Jesu, mana iye nde andeaokola at'ue kula kahi za dambi zao.” 22Bai vivi zhosi zhakala ili ro neno ririronenwa ni Bwana kukira kwa nabii rithimire. Kwani nabii wanena akiamba,
23 # Isa 7:14 “Lolani, bikira andahenda mimba
na andazhala mwana mulume
na dzinare andaifwa Imanueli,
yani Mulungu hamwenga naswi.”
24Vikara Josefu ariholamuka, akihenda vizho arizhokala adzalagizwa ni ye malaika. Wamuhala Maryamu, 25#1:21ela k'alalire naye hatha akimuzhala ye mwana wa kilume. Na Josefu akimwiha Jesu.

©Wycliffe Bible Translators, 2004

Learn More About Kilagane Kisha (Kenya)