Mateo 1
MBBHIL12

Mateo 1

1
Ang Lista sang mga Katigulangan ni Jesu-Cristo
(Luc. 3:23-38)
1Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David nga kaliwat man ni Abraham.
2Si Abraham amay ni Isaac, si Isaac amay ni Jacob, si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga utod nga lalaki. 3Si Juda amay ni Fares kag ni Zera nga ang ila sini iloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom, kag si Esrom amay ni Aram. 4Si Aram amay ni Aminadab, si Aminadab amay ni Naason, si Naason amay ni Salmon, 5si Salmon amay ni Boaz kag ang iya sini iloy si Rahab. Si Boaz amay ni Obed kag ang iya sini iloy si Ruth. Si Obed amay ni Jesse, 6kag si Jesse amay ni Haring David.
Si David amay ni Solomon kag ang iya sini iloy amo ang asawa anay ni Urias, 7si Solomon amay ni Rehoboam, si Rehoboam amay ni Abias, si Abias amay ni Asa, 8si Asa amay ni Josafat, si Josafat amay ni Joram, si Joram amay ni Uzias, 9si Uzias amay ni Joatam, si Joatam amay ni Acaz, kag si Acaz amay ni Ezequias. 10Si Ezequias amay ni Manases, si Manases amay ni Amon, si Amon amay ni Josias, 11si#2 Hari 24:14-15; 2 Cron. 36:10; Jer. 27:20. Josias amay ni Jeconias kag sang iya mga utod nga lalaki, sang tion nga ang mga taga-Israel ginbihag pakadto sa Babilonia.
12Sa tapos sang pagkabihag pakadto sa Babilonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus: si Jeconias amay ni Salatiel, si Salatiel amay ni Zorobabel, 13si Zorobabel amay ni Abiud, si Abiud amay ni Eliaquim, si Eliaquim amay ni Azor, 14si Azor amay ni Sadoc, si Sadoc amay ni Aquim, si Aquim amay ni Eliud, 15si Eliud amay ni Eleazar, si Eleazar amay ni Matan, si Matan amay ni Jacob, 16kag si Jacob amay ni Jose nga bana ni Maria nga amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Cristo.
17Gani may katorse ka mga kaliwatan halin kay Abraham tubtob kay David, kag may katorse man ka mga kaliwatan halin kay David tubtob sang pagbihag sang mga Israelinhon pakadto sa Babilonia, kag katorse pa gid ka kaliwatan halin sa pagdala sang mga Israelinhon sa Babilonia tubtob ang Cristo natawo.
Si Jesu-Cristo Natawo
(Luc. 2:1-7)
18Amo#Luc. 1:27. ini ang nahanabo sang si Jesu-Cristo natawo. Ang iya iloy nga si Maria kalasalon na kay Jose, pero sa wala pa sila makasal nasapwan ni Maria nga nagabusong na sia sa gahom sang Espiritu Santo. 19Si Jose nga kalasalon sa iya isa ka tawo nga matarong, pero indi sia luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo. Gani ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. 20Samtang ginabinagbinag ni Jose ini nga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, “Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay sia nagapanamkon paagi sa gahom sang Espiritu Santo. 21Magaanak#Sir. 46:1; Luc. 1:31. sia sing lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay magaluwas sia sang iya mga katawhan sa ila mga sala.”
22Karon ini tanan nahanabo agod matuman ang ginhambal sang Ginoo paagi sa propeta, 23“Ang#Isa. 7:14 (LXX). isa ka birhen magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon sia nga Emanuel,” nga kon sayuron, “Ang Dios kaupod naton”.#1:23 Ginkuha ini nga bersikulo sa Isaias 7:14 sang Septuaginta, ang ginbadbad sa Griego halin sa Hebreo nga kasulatan.
24Gani sang pagmata ni Jose gintuman niya ang ginsugo sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria. 25Pero#Luc. 2:21. wala si Jose magtandog kay Maria tubtob nga nag-anak sia sing lalaki, kag ginhingalanan ni Jose ang bata nga Jesus.

Maayong Balita nga Biblia © Philippine Bible Society, 2012

Learn More About Maayong Balita nga Biblia (2012)