SAN MATEO 1
CPANT
1
Dsa² canh¹³ quián¹² Jesucristo
(Lc. 3.23-38)
1Lah¹la² báh³ lǿa¹² si² ja³ni³ton¹² dsa² hóg¹ quián¹² Jesucristo, tsø³jong¹³ hlai³ David, tsø³jong¹³ hlai³ Abraham. 2Lán¹² Abraham ti³jmi² Isaac. Lán¹² Isaac ti³jmi² Jacob. Lán¹² Jacob ti³jmi² Judá ca¹lah¹quianh¹³ roh¹³dsa. 3Lán¹² Judá ti³jmi² Fares quianh¹³ Zara. (Tamar báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Fares ti³jmi² Esrom. Lán¹² Esrom ti³jmi² Aram. 4Lán¹² Aram ti³jmi² Aminadab. Lán¹² Aminadab ti³jmi² Naasón. Lán¹² Naasón ti³jmi² Salmón. 5Lán¹² Salmón ti³jmi² Booz. (Rahab báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Booz ti³jmi² Obed. (Rut báh³ lán¹² mi³chiég³dsa.) Lán¹² Obed ti³jmi² Isaí. 6Lán¹² Isaí ti³jmi² rai¹³ David.
Lán¹² rai¹³ David ti³jmi² Salomón. (Mi³lán¹² mi³chiég³ Salomón hio¹³ quián¹² hlai³ Urías.) 7Lán¹² Salomón ti³jmi² Roboam. Lán¹² Roboam ti³jmi² Abías. Lán¹² Abías ti³jmi² Asa. 8Lán¹² Asa ti³jmi² Josafat. Lán¹² Josafat ti³jmi² Joram. Lán¹² Joram ti³jmi² Uzías. 9Lán¹² Uzías ti³jmi² Jotam. Lán¹² Jotam ti³jmi² Acaz. Lán¹² Acaz ti³jmi² Ezequías. 10Lán¹² Ezequías ti³jmi² Manasés. Lán¹² Manasés ti³jmi² Amón. Lán¹² Amón ti³jmi² Josías. 11Lán¹² Josías ti³jmi² Jeconías ca¹lah¹quianh¹³ roh¹³dsa. Dsa² héi² mi³chian² jmai³ ca¹tai¹ dsa² chian² Babilonia dsa² israel juu¹² go²dsa.
12Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng², ca¹lø¹chián¹ Salatiel, ja³ŋiúh³ Jeconías. Lán¹² Salatiel ti³jmi² Zarobabel. 13Lán¹² Zorababel ti³jmi² Abiud. Lán¹² Abiud ti³jmi² Eliaquim. Lán¹² Eliaquim ti³jmi² Azor. 14Lán¹² Azor ti³jmi² Sadoc. Lán¹² Sadoc ti³jmi² Aquim. Lán¹² Aquim ti³jmi² Eliud. 15Lán¹² Eliud ti³jmi² Eleazar. Lán¹² Eleazar ti³jmi² Matán. Lán¹² Matán ti³jmi² Jacob. 16Lán¹² Jacob ti³jmi² José, dsa² ŋioh¹² quián¹² María, mi³chiég³ Jesús, dsa² tǿh²dsa Cristo.
17Hi² jøng² lán¹² hlai³ David ja³ma²guia¹tón² dsieg³ hlai³ Abraham. Ni³ jøng² mi³ca¹tǿ² ja³ca¹tai¹ dsa² chian² Babilonia dsa² israel juu¹² go²dsa, ma²ca¹lø¹chián¹ Jeconías, dsa² lán¹² ja³ma²guia¹tón² dsieg³ Salomón, ja³ŋiúh³ hlai³ David. Jøng² lán¹² Jesús ja³ma²guia¹tón² dsieg³ Jeconías.
Ca¹lø¹chián¹ Jesucristo
(Lc. 2.1-7)
18Lah¹la² báh³ ca¹lø¹chián¹ Jesucristo: Mi³ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jian¹ José María, dsa² lén² mi³chiég³ Jesús, jøng² ca¹can¹ María guing² quianh¹³ hi² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Ni³ jøng² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jiag¹ José, ca¹lø¹lén¹³ María hi ma²quian¹²dsa guing². 19Jøng² dsa² hniu¹ ju³lah lǿa¹² lei¹³ báh³ José. Hi² jøng² lë́²dsa mi³hén²dsa jǿg³ quiah¹²dsa quianh¹³ María. Cónh¹jøng² mi³jmo¹dsa lah¹jøng² ja³tsa¹léi¹³. Di³ tsa¹hniu¹dsa cán² María ju²hiíh¹. 20Lah¹jøng² mi³dsø²jiag¹² dsǿa¹² José, mi³ca¹quë¹dsa jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹juúh² ángel:
―José, tsø³jong¹³ hlai³ David, tsa¹jmóh³hning ju²hí³ dsøa¹² hi² janh¹³hning María, mǿ² quiánh² hning². Di³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ hi² ma²quian¹² María guing². 21Li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Tøah¹³hning guing² héi² Jesús. Lah¹jøng² li¹tsen² guing². Di³ liúg² guing² dsa² go²dsa dsag³ hi² ni³re²dsa ―ca¹juúh² ángel.
22Ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² ca¹løa¹, mi³jøng² li¹hian¹² jǿg³ la² quiah¹² Juu¹³ jniang³, jǿg³ ca¹he¹ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹juúh²dsa:
23Jan² tsih² mǿ² hmë́², cán²dsa jan² guing².
Li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa.
Li¹tsen² guing² héi² Emanuel,
hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Diú¹³ quianh¹³ jniang³.
24Jøng² mi³ca¹ŋié¹ José, ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³ cónh¹ lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ ángel quián¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹jian¹dsa María. 25Di³ tsa¹ca¹hlanh¹dsa María ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹lø¹chián¹ guing² ne¹³ quián¹²dsa. Jøng² ca¹tǿh¹ José guing² Jesús.

© 1973, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About El Nuevo Testamento de nuestro señor Jesucristo: Versión chinanteca