Маттэ 2:8

Маттэ 2:8 KBDNTGP2017

Ахэр Бэтлэхьэм щигъакӀуэм, яжриӀащ: – ФыкӀуи, сабийм и хъыбарыр фӀыуэ зэвгъащӀэ. Ар къэвгъуэтмэ, хъыбар къызэвгъэщӀэж, ар згъэлъэпӀэн щхьэкӀэ, сэри сыкӀуэнущи.
KBDNTGP2017: ХъыбарыфӀыр. ЩӀэдзапӀэр. Уэрэд ЛъапӀэхэр
Share