Маттэ 2:22

Маттэ 2:22 KBDNTGP2017

Ауэ Ирод и пӀэкӀэ абы и къуэ Архелай Иудей хэкум и пащтыхь хъуауэ хъыбар щызэхихым, Исуф абы ихьэжын шынащ. Тхьэм пщӀыхьэпӀэкӀэ къыгуригъэӀуа нэужь, Галилей хэкум кӀуэри
KBDNTGP2017: ХъыбарыфӀыр. ЩӀэдзапӀэр. Уэрэд ЛъапӀэхэр
Share