Маттэ 1:11

Маттэ 1:11 KBDNTGP2017

Иосие Иоаким къыхуалъхуащ. Израил цӀыхухэр Бабилэн къалэшхуэм залымыгъэкӀэ щагъэӀэпхъуа лъэхьэнэм Иоаким Иехониерэ Иехоние и къуэшхэмрэ къыхуалъхуащ.
KBDNTGP2017: ХъыбарыфӀыр. ЩӀэдзапӀэр. Уэрэд ЛъапӀэхэр
Share