Mark 1
PNY

Mark 1

1
Tsaʼnə Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə à lə̀ chwìitə̀nə ntwuumə̀ Nẅùə̀
(Mat 3.1-12; Luk 3.1-18; Jòn 1.19-28)
1Lə̌ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ mbə̀ʼə Yěsû Kristù, Moonə̀ Nẅùə̀.
2Ɨ lə̀ pìʼnə̀ tsaʼnə ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ Ìsayà à lə̀ ŋwàʼnə̀nə lo,
“Nẅùə̀ à shwəŋə̀ lo, ‘Mbɨ tsàa a ngàŋə̀ ntwuumə̀ mə̀ a mbyə̀ ghò,
nɨ a pɨ tsùŋə̀ àlàŋə ambo ghò.’
3Ŋònə̀ ɨ̀tse à wə̀ nkyiinə̀ amwuə alyiʼə waakə nshwəŋə̀ lo,
‘Nɨ̀ tsùŋə̀ àlàŋə yè təəmə̀nə ambo Ndòʼnə̀mbyə̂.’” 4Lenəla, Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə à lə̀ tô amwuə alyiʼə waakə ŋŋâ àkẅiirə̀ nchyə nkɨ nchwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ lo, “Pànə̀ pə̀ŋə̀ aŋunə tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə nkẅiirə̀ nchyə mbə̀ʼə Nẅùə̀ â lə̀ənə̀ a tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə.”
5Ŋwùə̀ ntsùmə̀ amwuə pàa àlaʼà Judyà pobə ngàŋə àlaʼà Yèrusalèmə̀ àtsùmə̀ lə̀ furə̀ ngə̀ ntsirə̀ e. Pobə lə̀ pyiimə̀ a tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə, a ŋâ a ghobə nɨ àkẅiirə̀ nchyə amwuə nchyə ẅùunə a Jodànə̀.
6Jònə à lə̀ ẅî ɨtsəʼə nɨ pɨ tsùŋə̀nə nɨ mɨ̀nyùŋə̀ mɨ ləəmə nkunə, nɨ ɨ̀kòbə̀ ngòbə̀ a ntəərə̀ ze. À lə̀ kwurə̀ ngẅùumə nkɨ mmə ndzɨghə̀ ɨ̀nyuurə̀ nɨ pɨ tânə amwuə ɨ̀fuʼù. 7À lə̀ chwìitə̀ ntwuumə̀ ghu nshwəŋə̀ lo, “Ŋònə̀ nɨ à pɨ tô a ndzùmə̀ mɨ̀ŋə̀ a tsàarə̀ mə̀. Ka ǹkùʼnə̀ mə̀ ŋònə̀ nɨ mbə̀ʼə ŋ̀ŋuʼnə̀ a mbyə̀ ze nkyàatə̀ mɨnkɨrə mɨ ɨtabə ɨ̀me.
8“Ŋ̀ŋâ àkẅiirə̀ nchyə ambo pɨghə nɨ nchyə, la à pɨ ŋâ àkẅiirə̀ nchyə ambo pɨghə nɨ Àzhwùə̀ Nẅùə̀.”
Àkẅiirə̀ nchyə pobə àkwàʼnə̀ ambo Yěsû
9A lə̀ pə nkwùə̀ ghu Yěsû a furə̀ a Nazarètə̀ nɨ à pənə amwuə Galìlyə̂ ntô, Jònə a ŋâ e nɨ àkẅiirə̀ nchyə amwuə nchyə ẅùunə a Jodànə̀. 10Tyìʼə̀ tsaʼnə Yěsû à lə̀ furə̀nə a nchyə ghu, à lə̀ zəənə̀ tsaʼnə nɨ̀pwuurə̀ lə̀ nyaʼkə̀nə, Àzhwùə̀ Nẅùə̀ a tyiʼə̀ nshwuʼə̀ aŋunə ze tsaʼa àlwuʼə̀. 11Lenəla, à lə̀ zuʼù ngyə̀ ɨ̀ furə̀ a nɨ̀pwuurə̀ nshwəŋə̀ lo, “Lə̌ moonə̀ mə̀ nɨ ǹkòŋə̀nə, ngwə̀ nɨ nɨ̀ghaʼà aŋunə ghò.” 12Àzhwùə̀ Nẅùə̀ a lə̀ zùŋə̀ ndòo e ndèrə̀ alyiʼə waakə. 13À lə̀ pə alyiʼə waakə ghə aŋunə njyə̂ mɨ̀ghumə̀ nɨ̀kwàa, Satàanə̀ a tyiʼə̀ mmə nkwàʼnə̀ e. A lə̀ pə pobə mɨ̀nyàamə̀ mɨ mɨpaʼa, pəngèrə̀ lə̀ tô ntyiʼə̀ mmə mbyamnə̀ e.
Yěsû a fuŋə̀ ɨ̀zùŋə̀ ndzùmə̀ ɨ̀pe pɨ ntsàambyə̀
(Mat 4.12-22; Luk 4.14-15, 5.1-11)
14Nkwùə̀ nɨ Jònə a lə̀ pənə a ndâ ɨ̀tsaŋə̀ la, Yěsû a lə̀ lèrə̀ a Galìlyə̂ ntyiʼə̀ nchwìitə̀ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ nɨ ɨ furə̀nə ambo Nẅùə̀. 15A lə̀ tyiʼə̀ mmə nshwəŋə̀ lo, “Nkwùə̀ ɨ kùʼnə̀, ànwùə̀ Nɨ̀fò Nẅùə̀ a paatə̀. Nɨ̀ pə̀ŋə̀ aŋunə tɨ̀pòŋə̀ ɨwɨghə mbyiimə̀ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ wə̀.”
16Tsaʼnə Yěsû a lə̀ mənə ngyìinə̀ a nɨ̀pwùnə nchyə ghu nɨŋnə̀nə a Galìlyə̂, a lə̀ zəənə̀ a Shimùnə̀ pobə momaa e Andrù nɨ pobə lə̀ pənə pɨ̀nkô ɨ̀swuə̀, pobə mə mmàʼà àlàʼà àzobə amwuə nchyə wə̀. 17Yěsû à lə̀ shwəŋə̀ ambo pobə lo, “Nɨ̀ tô ndzùŋə̀ mə̀ n̂tyiʼə̀ ngɨ̀rə̀ nɨ̀ tyiʼə̀ mmə nkootə̀ pə̀ənə̀.” 18Pobə lə̀ zùŋə̀ mmyàʼtə̀ ɨ̀làʼà ɨ̀pobə ndzùŋə̀ e.
19Nkwùə̀ nɨ à lə̀ nyaʼnə ndèrə̀ a mbyə̀, à lə̀ zəənə̀ a Jemə̀ pobə Jònə nɨ pobə lə̀ pənə ɨ̀poonə̀ pɨ Zebedì pobə pə amwuə àkànwuʼə mmə ntsùŋə̀ ɨ̀làʼà ɨ̀pobə. 20Yěsû a lə̀ zùŋə̀ nfuŋə̀ a ghobə, pobə myàʼtə̀ a Tǎ ɨ̀ghobə pobə ngàŋə àfàʼà ɨ̀ze amwuə àkànwuʼə ghu ndzùŋə̀ e.
Yěsû a kùmə̀ àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀
(Luk 4.31-37)
21Pobə lə̀ lèrə̀ a Kàpenòmə̀; a pə njyə̂ àlaʼà pɨ̀Jew, Yěsû a kwuunə̀ amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew mbìʼnə̀ a nɨ nèrə̀ a ghobə nɨ mɨ̀nwùə̀. 22Pànə̀ pɨ̀ghu lə̀ zuʼù tsaʼnə à lə̀ mənə nnèrə̀ mɨ̀nwùə̀ a kə̀ʼnə̀ a ghobə ntiinə ka à lə̀ mə nnèrə̀ e tsaʼnə pɨ̀nèrə̀ mbòomə lə̀ mənə nnèrə̀, à lə̀ mə nnèrə̀ pə tsaʼa ŋònə̀ nɨ à twuʼtə̀nə mɨ̀tɨ̀ŋnə̀. 23Tyìʼə̀ nkwùə̀ ghu, ŋònə̀ ɨ̀tse nɨ à lə̀ pənə amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew nɨ àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ à lə̀ kyiinə̀ nshwəŋə̀ lo, 24“Wə̀ tàʼà kẅiirə̀ àkə ambo pəə a Yěsû ŋwùə̀ Nazarètə̀? Wə̀ tô a nɨ̀ghə̂ pə a nɨ zhwuutə̀ a wəə? Ǹzhyə̂ a ŋònə̀ nɨ wə̀ pənə ẅèrə, wə̀ chyə̂ mbəla ghù ndaanə̀nə yɨ̀ Nẅùə̀.”
25Yěsû a shwəŋə̀ nɨ àsinə̀ ɨ̀sɨghə̀ ambo ze lo, “Zhwemnə̀ nfurə̀ amwuə ze!” 26Àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ ghu a nə̀ʼə̀ a ŋònə̀ ghu nɨ ɨ̀tɨ̀ŋnə̀, nkyiinə̀, ndzùŋə̀ nfurə̀ amwuə ze.
27Ànwùə̀ zə a lə̀ kə̀ʼnə̀ pànə̀ pə, ŋwùə̀ moʼo moʼo a tyiʼə̀ mbyiitə̀ a ẅùə̀ lo, “Zə lə àkə? A mbuurə̀ nɨ̀nèrə̀ shwuə̀ farə ɨ̀tɨ̀ŋnə̀! A saʼà farə ɨ̀zhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ ɨ zuʼnə̀ e.”
28Lenəla, àlyàʼtə̀ Yěsû a lə̀ fàʼà nsìimə̀ alyiʼə àtsùmə̀ amwuə pàa àlaʼà Galìlyə̂.
Yěsû a parə̀ pànə̀ pɨ̀noʼnə
(Mat 8.14-17; Luk 4.38-41)
29Tsaʼnə pobə lə̀ furə̀nə amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew, pobə lə̀ lèrə̀ pobə pɨ Jemə̀ nɨ Jònə amwuə ndâ Shimùnə̀ pobə Andrù. 30Ngùmə Shimùnə̀ a lə̀ pə a ɨ̀kwùunə nɨ̀ghòonə̀ nɨ fibà. Tyìʼə̀ tsaʼnə Yə̌sû à lə̀ tônə, pobə lə̀ zùŋə̀ ntiitə̀ e mbə̀ʼə e. 31Yěsû a lə̀ zùŋə̀ ngə̀ ngẅìimə̀ àpô e mbə̀ʼkə̀ e. Fibà ghu a myə̀ aŋunə ze, a tyiʼə̀ mbìʼnə̀ a nɨ fàʼà ambo pobə.
32A lə̀ pə a ndzə̀ŋə̀ nẅùumə̀ ghu, Pànə̀ lə̀ lòo pɨghoonə ɨ̀pobə farə pànə̀ nɨ pobə pənə nɨ ɨ̀zhyə̂, ndòo ntô ambo Yěsû. 33Ŋwùə̀ ntsùmə̀ a mbòmpə àlaʼà ghə a lə̀ tô mbwùumə̀ a mbyə̀ ndâ ghu. 34Yěsû à lə̀ làŋə̀ nɨ mbyə̀ mbarə̀ pànə̀ pɨ̀noʼnə nɨ ɨghoonə a mbuurə̀ mbuurə̀. À lə̀ kɨ nfuukə̀ ɨ̀zhyə̂ pɨ̀noʼnə amwuə pə̀ənə̀, la ka pə myàʼtə̀ e lo pèrə shwəŋnə̀ ntiinə pèrə lə̀ zhyə̂nə a ŋònə̀ nɨ Yěsû à pənə ẅèrə.
Yěsû a chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ a Galìlyə̂
35Tyìʼə̀ a ngẅùʼə ngẅùʼə nɨ ɨlyiʼə lə̀ pirə̀nə mmə nsinə̀, Yěsû a lòo a ɨ̀shyə̂, nfurə̀ a ndâ ndèrə̀ alyiʼə àtse nɨ ka pànə̀ lə̀ pə e ghu ngə̀ nchàʼtə̀ a Nẅùə̀. 36La Shimùnə̀ pobə ngàŋə àkwùə̀ nɨ̀yìinə̀ ɨ̀ze lèrə̀ a nɨ ghə̀ ntàʼà e. 37Lenəla, nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ zəənə̀nə e, pobə lə̀ shwəŋə̀ lo, “Ŋwùə̀ ntsùmə̀ à wə̀ ntàʼà o!”
38Yěsû a kẅùə̀ lo, “Nɨ̀ ghɨ̀rə̀ pə̀ənə̀ lèrə̀ amwuə ɨ̀laʼà pɨ̀tse a mbwùnə ghə, mbə̀ʼə kɨ chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ ambo pobə, ntiinə la ɨ̀sùmə nɨ ndə̀ tônə aŋunə.” 39Lenəla, a yìinə̀ amwuə Galìlyə̂ ntsùmə̀, nchwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ amwuə mɨ̀ndâ mɨ àshwatə̀, nkɨ mmə nkantə̀ ɨ̀zhyə̂.
Yěsû a parə̀ a ngàŋə̀ àkɨ̀kẅinə
(Mat 8.1-4; Luk 5.12-16)
40Lenəla, ngàŋə̀ àkɨ̀kẅinə a tô ambo Yěsû nkẅiʼtə̀ a ɨ̀shyə̂ mbuʼù mbô ambo ze nshwəŋə̀ lo, “Wə̀ pəla nkòŋə̀, wə̀ ghɨ̀rə̀ ǹdaanə̀.”
41Yěsû à lə̀ lẅenə̀ nɨ àsòmnə̀, lenəla, ntsàa àpô e mbètə̀ e nshwəŋə̀ lo, “Ǹkòŋə̀, laanə̀!” 42Àkɨ̀kẅinə za a lə̀ zùŋə̀ mmyə̀ e, lenəla mbɨ̀ŋmə̀ e ɨ̀ laanə̀. 43Yěsû a lə̀ tsàa e lo â lèrə̀, nkwàtə̀ e, nshwəŋə̀ lo, 44“Zəənə̀ lo kò wə̀ shwəŋə̀ ànwùə̀ zə̀ ambo ŋònə̀ ɨ̀tse. La lèrə̀ ngə̀ nnèrə̀ mbɨ̀ŋmə̀ o ambo ngàŋə̀ màʼà Nẅùə̀, lenəla, ŋŋâ ɨ̀pwuumə̀ nɨ̀shwàʼà nɨ Mǔsî à lə̀ shwəŋə̀nə tsaʼa àlènə̀ ambo pə̀ənə̀ a nɨ nèrə̀ lo wə̀ laanə̀.” 45La ŋònə̀ wə̀ a furə̀ ndèrə̀, mbìʼnə̀ a nɨ shwəŋə̀ ànwùə̀ zə̀ ɨlyiʼə ɨ̀tsùmə̀. À lə̀ shwəŋnə̀ ka mɨ̀zùŋə amwuə ndwuumə̀ nɨ mbə̀ʼə ka Yěsû a lə̀ chi nkwuunə̀ e amwuə mbòmpə àlaʼà a sàŋə̀ sàŋə̀. À lə̀ tyiʼə̀ mmə nchyə̂ pə alyiʼə nɨ ka pànə̀ lə̀ pə e ghu, la pànə̀ lə̀ kɨ mbirə̀ mmə nfurə̀ a ghobə pə alyiʼə àtsùmə̀ ntô ambo ze.

© 2017, Cameroon Association for Bible Translation and Literacy


Learn More About Pinyin

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.