Mark 1
PNYDBL

Mark 1

1
Tsaʼnə Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə à lə̀ chwìitə̀nə ntwuumə̀ Nẅùə̀
(Mat 3.1-12; Luk 3.1-18; Jòn 1.19-28)
1Lə̌ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ mbə̀ʼə Yěsû Kristù, Moonə̀ Nẅùə̀.
2Ɨ lə̀ pìʼnə̀ tsaʼnə ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ Ìsayà à lə̀ ŋwàʼnə̀nə lo,
“Nẅùə̀ à shwəŋə̀ lo, ‘Mbɨ tsàa a ngàŋə̀ ntwuumə̀ mə̀ a mbyə̀ ghò,
nɨ a pɨ tsùŋə̀ àlàŋə ambo ghò.’
3Ŋònə̀ ɨ̀tse à wə̀ nkyiinə̀ amwuə alyiʼə waakə nshwəŋə̀ lo,
‘Nɨ̀ tsùŋə̀ àlàŋə yè təəmə̀nə ambo Ndòʼnə̀mbyə̂.’” 4Lenəla, Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə à lə̀ tô amwuə alyiʼə waakə ŋŋâ àkẅiirə̀ nchyə nkɨ nchwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ lo, “Pànə̀ pə̀ŋə̀ aŋunə tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə nkẅiirə̀ nchyə mbə̀ʼə Nẅùə̀ â lə̀ənə̀ a tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə.”
5Ŋwùə̀ ntsùmə̀ amwuə pàa àlaʼà Judyà pobə ngàŋə àlaʼà Yèrusalèmə̀ àtsùmə̀ lə̀ furə̀ ngə̀ ntsirə̀ e. Pobə lə̀ pyiimə̀ a tɨ̀pòŋə̀ ɨ̀ghobə, a ŋâ a ghobə nɨ àkẅiirə̀ nchyə amwuə nchyə ẅùunə a Jodànə̀.
6Jònə à lə̀ ẅî ɨtsəʼə nɨ pɨ tsùŋə̀nə nɨ mɨ̀nyùŋə̀ mɨ ləəmə nkunə, nɨ ɨ̀kòbə̀ ngòbə̀ a ntəərə̀ ze. À lə̀ kwurə̀ ngẅùumə nkɨ mmə ndzɨghə̀ ɨ̀nyuurə̀ nɨ pɨ tânə amwuə ɨ̀fuʼù. 7À lə̀ chwìitə̀ ntwuumə̀ ghu nshwəŋə̀ lo, “Ŋònə̀ nɨ à pɨ tô a ndzùmə̀ mɨ̀ŋə̀ a tsàarə̀ mə̀. Ka ǹkùʼnə̀ mə̀ ŋònə̀ nɨ mbə̀ʼə ŋ̀ŋuʼnə̀ a mbyə̀ ze nkyàatə̀ mɨnkɨrə mɨ ɨtabə ɨ̀me.
8“Ŋ̀ŋâ àkẅiirə̀ nchyə ambo pɨghə nɨ nchyə, la à pɨ ŋâ àkẅiirə̀ nchyə ambo pɨghə nɨ Àzhwùə̀ Nẅùə̀.”
Àkẅiirə̀ nchyə pobə àkwàʼnə̀ ambo Yěsû
9A lə̀ pə nkwùə̀ ghu Yěsû a furə̀ a Nazarètə̀ nɨ à pənə amwuə Galìlyə̂ ntô, Jònə a ŋâ e nɨ àkẅiirə̀ nchyə amwuə nchyə ẅùunə a Jodànə̀. 10Tyìʼə̀ tsaʼnə Yěsû à lə̀ furə̀nə a nchyə ghu, à lə̀ zəənə̀ tsaʼnə nɨ̀pwuurə̀ lə̀ nyaʼkə̀nə, Àzhwùə̀ Nẅùə̀ a tyiʼə̀ nshwuʼə̀ aŋunə ze tsaʼa àlwuʼə̀. 11Lenəla, à lə̀ zuʼù ngyə̀ ɨ̀ furə̀ a nɨ̀pwuurə̀ nshwəŋə̀ lo, “Lə̌ moonə̀ mə̀ nɨ ǹkòŋə̀nə, ngwə̀ nɨ nɨ̀ghaʼà aŋunə ghò.” 12Àzhwùə̀ Nẅùə̀ a lə̀ zùŋə̀ ndòo e ndèrə̀ alyiʼə waakə. 13À lə̀ pə alyiʼə waakə ghə aŋunə njyə̂ mɨ̀ghumə̀ nɨ̀kwàa, Satàanə̀ a tyiʼə̀ mmə nkwàʼnə̀ e. A lə̀ pə pobə mɨ̀nyàamə̀ mɨ mɨpaʼa, pəngèrə̀ lə̀ tô ntyiʼə̀ mmə mbyamnə̀ e.
Yěsû a fuŋə̀ ɨ̀zùŋə̀ ndzùmə̀ ɨ̀pe pɨ ntsàambyə̀
(Mat 4.12-22; Luk 4.14-15, 5.1-11)
14Nkwùə̀ nɨ Jònə a lə̀ pənə a ndâ ɨ̀tsaŋə̀ la, Yěsû a lə̀ lèrə̀ a Galìlyə̂ ntyiʼə̀ nchwìitə̀ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ nɨ ɨ furə̀nə ambo Nẅùə̀. 15A lə̀ tyiʼə̀ mmə nshwəŋə̀ lo, “Nkwùə̀ ɨ kùʼnə̀, ànwùə̀ Nɨ̀fò Nẅùə̀ a paatə̀. Nɨ̀ pə̀ŋə̀ aŋunə tɨ̀pòŋə̀ ɨwɨghə mbyiimə̀ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ wə̀.”
16Tsaʼnə Yěsû a lə̀ mənə ngyìinə̀ a nɨ̀pwùnə nchyə ghu nɨŋnə̀nə a Galìlyə̂, a lə̀ zəənə̀ a Shimùnə̀ pobə momaa e Andrù nɨ pobə lə̀ pənə pɨ̀nkô ɨ̀swuə̀, pobə mə mmàʼà àlàʼà àzobə amwuə nchyə wə̀. 17Yěsû à lə̀ shwəŋə̀ ambo pobə lo, “Nɨ̀ tô ndzùŋə̀ mə̀ n̂tyiʼə̀ ngɨ̀rə̀ nɨ̀ tyiʼə̀ mmə nkootə̀ pə̀ənə̀.” 18Pobə lə̀ zùŋə̀ mmyàʼtə̀ ɨ̀làʼà ɨ̀pobə ndzùŋə̀ e.
19Nkwùə̀ nɨ à lə̀ nyaʼnə ndèrə̀ a mbyə̀, à lə̀ zəənə̀ a Jemə̀ pobə Jònə nɨ pobə lə̀ pənə ɨ̀poonə̀ pɨ Zebedì pobə pə amwuə àkànwuʼə mmə ntsùŋə̀ ɨ̀làʼà ɨ̀pobə. 20Yěsû a lə̀ zùŋə̀ nfuŋə̀ a ghobə, pobə myàʼtə̀ a Tǎ ɨ̀ghobə pobə ngàŋə àfàʼà ɨ̀ze amwuə àkànwuʼə ghu ndzùŋə̀ e.
Yěsû a kùmə̀ àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀
(Luk 4.31-37)
21Pobə lə̀ lèrə̀ a Kàpenòmə̀; a pə njyə̂ àlaʼà pɨ̀Jew, Yěsû a kwuunə̀ amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew mbìʼnə̀ a nɨ nèrə̀ a ghobə nɨ mɨ̀nwùə̀. 22Pànə̀ pɨ̀ghu lə̀ zuʼù tsaʼnə à lə̀ mənə nnèrə̀ mɨ̀nwùə̀ a kə̀ʼnə̀ a ghobə ntiinə ka à lə̀ mə nnèrə̀ e tsaʼnə pɨ̀nèrə̀ mbòomə lə̀ mənə nnèrə̀, à lə̀ mə nnèrə̀ pə tsaʼa ŋònə̀ nɨ à twuʼtə̀nə mɨ̀tɨ̀ŋnə̀. 23Tyìʼə̀ nkwùə̀ ghu, ŋònə̀ ɨ̀tse nɨ à lə̀ pənə amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew nɨ àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ à lə̀ kyiinə̀ nshwəŋə̀ lo, 24“Wə̀ tàʼà kẅiirə̀ àkə ambo pəə a Yěsû ŋwùə̀ Nazarètə̀? Wə̀ tô a nɨ̀ghə̂ pə a nɨ zhwuutə̀ a wəə? Ǹzhyə̂ a ŋònə̀ nɨ wə̀ pənə ẅèrə, wə̀ chyə̂ mbəla ghù ndaanə̀nə yɨ̀ Nẅùə̀.”
25Yěsû a shwəŋə̀ nɨ àsinə̀ ɨ̀sɨghə̀ ambo ze lo, “Zhwemnə̀ nfurə̀ amwuə ze!” 26Àzhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ ghu a nə̀ʼə̀ a ŋònə̀ ghu nɨ ɨ̀tɨ̀ŋnə̀, nkyiinə̀, ndzùŋə̀ nfurə̀ amwuə ze.
27Ànwùə̀ zə a lə̀ kə̀ʼnə̀ pànə̀ pə, ŋwùə̀ moʼo moʼo a tyiʼə̀ mbyiitə̀ a ẅùə̀ lo, “Zə lə àkə? A mbuurə̀ nɨ̀nèrə̀ shwuə̀ farə ɨ̀tɨ̀ŋnə̀! A saʼà farə ɨ̀zhwùə̀ tɨ̀pòŋə̀ ɨ zuʼnə̀ e.”
28Lenəla, àlyàʼtə̀ Yěsû a lə̀ fàʼà nsìimə̀ alyiʼə àtsùmə̀ amwuə pàa àlaʼà Galìlyə̂.
Yěsû a parə̀ pànə̀ pɨ̀noʼnə
(Mat 8.14-17; Luk 4.38-41)
29Tsaʼnə pobə lə̀ furə̀nə amwuə ndâ àshwatə̀ pɨ̀Jew, pobə lə̀ lèrə̀ pobə pɨ Jemə̀ nɨ Jònə amwuə ndâ Shimùnə̀ pobə Andrù. 30Ngùmə Shimùnə̀ a lə̀ pə a ɨ̀kwùunə nɨ̀ghòonə̀ nɨ fibà. Tyìʼə̀ tsaʼnə Yə̌sû à lə̀ tônə, pobə lə̀ zùŋə̀ ntiitə̀ e mbə̀ʼə e. 31Yěsû a lə̀ zùŋə̀ ngə̀ ngẅìimə̀ àpô e mbə̀ʼkə̀ e. Fibà ghu a myə̀ aŋunə ze, a tyiʼə̀ mbìʼnə̀ a nɨ fàʼà ambo pobə.
32A lə̀ pə a ndzə̀ŋə̀ nẅùumə̀ ghu, Pànə̀ lə̀ lòo pɨghoonə ɨ̀pobə farə pànə̀ nɨ pobə pənə nɨ ɨ̀zhyə̂, ndòo ntô ambo Yěsû. 33Ŋwùə̀ ntsùmə̀ a mbòmpə àlaʼà ghə a lə̀ tô mbwùumə̀ a mbyə̀ ndâ ghu. 34Yěsû à lə̀ làŋə̀ nɨ mbyə̀ mbarə̀ pànə̀ pɨ̀noʼnə nɨ ɨghoonə a mbuurə̀ mbuurə̀. À lə̀ kɨ nfuukə̀ ɨ̀zhyə̂ pɨ̀noʼnə amwuə pə̀ənə̀, la ka pə myàʼtə̀ e lo pèrə shwəŋnə̀ ntiinə pèrə lə̀ zhyə̂nə a ŋònə̀ nɨ Yěsû à pənə ẅèrə.
Yěsû a chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ a Galìlyə̂
35Tyìʼə̀ a ngẅùʼə ngẅùʼə nɨ ɨlyiʼə lə̀ pirə̀nə mmə nsinə̀, Yěsû a lòo a ɨ̀shyə̂, nfurə̀ a ndâ ndèrə̀ alyiʼə àtse nɨ ka pànə̀ lə̀ pə e ghu ngə̀ nchàʼtə̀ a Nẅùə̀. 36La Shimùnə̀ pobə ngàŋə àkwùə̀ nɨ̀yìinə̀ ɨ̀ze lèrə̀ a nɨ ghə̀ ntàʼà e. 37Lenəla, nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ zəənə̀nə e, pobə lə̀ shwəŋə̀ lo, “Ŋwùə̀ ntsùmə̀ à wə̀ ntàʼà o!”
38Yěsû a kẅùə̀ lo, “Nɨ̀ ghɨ̀rə̀ pə̀ənə̀ lèrə̀ amwuə ɨ̀laʼà pɨ̀tse a mbwùnə ghə, mbə̀ʼə kɨ chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ ambo pobə, ntiinə la ɨ̀sùmə nɨ ndə̀ tônə aŋunə.” 39Lenəla, a yìinə̀ amwuə Galìlyə̂ ntsùmə̀, nchwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ amwuə mɨ̀ndâ mɨ àshwatə̀, nkɨ mmə nkantə̀ ɨ̀zhyə̂.
Yěsû a parə̀ a ngàŋə̀ àkɨ̀kẅinə
(Mat 8.1-4; Luk 5.12-16)
40Lenəla, ngàŋə̀ àkɨ̀kẅinə a tô ambo Yěsû nkẅiʼtə̀ a ɨ̀shyə̂ mbuʼù mbô ambo ze nshwəŋə̀ lo, “Wə̀ pəla nkòŋə̀, wə̀ ghɨ̀rə̀ ǹdaanə̀.”
41Yěsû à lə̀ lẅenə̀ nɨ àsòmnə̀, lenəla, ntsàa àpô e mbètə̀ e nshwəŋə̀ lo, “Ǹkòŋə̀, laanə̀!” 42Àkɨ̀kẅinə za a lə̀ zùŋə̀ mmyə̀ e, lenəla mbɨ̀ŋmə̀ e ɨ̀ laanə̀. 43Yěsû a lə̀ tsàa e lo â lèrə̀, nkwàtə̀ e, nshwəŋə̀ lo, 44“Zəənə̀ lo kò wə̀ shwəŋə̀ ànwùə̀ zə̀ ambo ŋònə̀ ɨ̀tse. La lèrə̀ ngə̀ nnèrə̀ mbɨ̀ŋmə̀ o ambo ngàŋə̀ màʼà Nẅùə̀, lenəla, ŋŋâ ɨ̀pwuumə̀ nɨ̀shwàʼà nɨ Mǔsî à lə̀ shwəŋə̀nə tsaʼa àlènə̀ ambo pə̀ənə̀ a nɨ nèrə̀ lo wə̀ laanə̀.” 45La ŋònə̀ wə̀ a furə̀ ndèrə̀, mbìʼnə̀ a nɨ shwəŋə̀ ànwùə̀ zə̀ ɨlyiʼə ɨ̀tsùmə̀. À lə̀ shwəŋnə̀ ka mɨ̀zùŋə amwuə ndwuumə̀ nɨ mbə̀ʼə ka Yěsû a lə̀ chi nkwuunə̀ e amwuə mbòmpə àlaʼà a sàŋə̀ sàŋə̀. À lə̀ tyiʼə̀ mmə nchyə̂ pə alyiʼə nɨ ka pànə̀ lə̀ pə e ghu, la pànə̀ lə̀ kɨ mbirə̀ mmə nfurə̀ a ghobə pə alyiʼə àtsùmə̀ ntô ambo ze.