Matyù 2
PNYDBL
2
Pànə̀ nɨ pobə zhyə̂nə pɨsaŋə tô nkẅaʼà a Yěsû
1Pɨ lə̀ pyə̂ a Yěsû la a Bethlehem nɨ à lə̀ pənə pàa àlaʼà Judyà amwuə nkwùə̀ nɨ Heròdə̀ à lə̀ pənə ɨ̀fò. A lə̀ pə nkwùə̀ ghu, pànə̀ pɨ̀tse nɨ pobə lə̀ zhyə̂nə pɨsaŋə furə̀ a saʼà nẅùumə̀ ntô a Yèrusalèmə̀ mmə mbyiitə̀ lo, 2“Pɨ pyə̂ a moonə̀ wa nɨ à ghǎ pə ɨ̀fò pɨ̀Jew la ɨghə? Pəə lə̀ zəənə̀ a saŋə e nkwùə̀ nɨ à lə̀ furə̀nə a saʼà nẅùumə̀, ntyiʼə̀ ntô lo ghuʼtə̀ e.”
3Tsaʼnə ɨ̀fò Heròdə̀ à lə̀ zuʼnə ànwùə̀ ghu, ntɨŋmə̀ e ɨ lə̀ zaŋə̀; mbɨ̀ŋmə̀ e ɨ̀ wùrə̀, àlaʼà àtsùmə̀ a kɨ nnə̀ʼnə̀. 4À lə̀ shwatə̀ pɨ̀fò màʼà Nẅùə̀ pobə pɨ̀nèrə̀ mbòomə pɨ̀tsùmə̀ mbyiitə̀ ambo pobə lo, “Pɨ pyə̂ a Ghù Ndzoʼnə wa la ɨghə?” 5Pobə kẅùə̀ lo, “Pɨ pyə̂ e la a Bethlehem, amwuə Judyà, ntiinə ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ à lə̀ ŋwàʼnə̀ lo. 6‘Pɨghə pànə̀ pɨ Bethlehem amwuə àlaʼà Judyà, nɨ̀ zhyə̂ lo ka nɨ̀ pə a wɨghə la pànə̀ pɨ̀kɨ̂ amwuə ɨ̀twuə̀ àlaʼà Judyà ntiinə taʼà ŋwùə̀ à ghǎ furə̀ amwuə pɨghə twuʼtə̀ pə̀ənə̀ ɨ̀pâ, pànə̀ pɨ Israel.’”
7Lenəla Heròdə̀ a fuŋə̀ pànə̀ pa nɨ pobə zhyə̂nə pɨsaŋə a ndzùmə̀ pobə pɨ pobə nyaʼa nchùmpə̀. À lə̀ pyiitə̀ a ghobə nɨ ngotə nkwùə̀ nɨ saŋə ghu à lə̀ furə̀nə. 8Tsaʼnə à lə̀ zuʼnə la, à lə̀ tyiʼə̀ ntsàa a ghobə a Bethlehem gha nshwəŋə̀ lo, “Nɨ̀ ghə̀ ntsùŋə̀ ntàʼà a moonə̀ wa ɨ̀shìʼnə̀, nɨ̀ pəla ndzəənə̀ e, nɨ̀ kẅirə̀ nkwə̂ nshwəŋə̀ mə̀ mbə̀ʼə n̂gə̀ nguʼtə̀ àzâ a ye.”
9Nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ zuʼnə àshwəŋnə̀ ɨ̀fò za, pobə lə̀ furə̀ ndèrə̀ a ghobə. Saŋə wa nɨ pobə lə̀ zəənə̀nə a saʼà nẅùumə̀ la a tyiʼə̀ mbə a mbyə̀ pobə ngə̀ ntəəmə̀ a alyiʼə gha nɨ pɨ lə̀ pyə̂nə a moonə̀ wa ghu la. 10Pobə lə̀ ghaʼà ka mɨ̀zùŋə nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ zəənə̀nə a saŋə wa. 11Pobə lə̀ kwuunə̀ a ndâ gha ndzəənə̀ a moonə̀ wa pobə mǎ e Màriyà, ŋŋuʼnə̀ a ɨ̀shyə̂ nsəəkə̀ e, ndzùŋə̀ nnyaʼkə̀ ɨ̀pàamə̀ ɨ̀pobə nfuukə̀ a goldə̀, nɨ alyiinə, pobə mɨ̀ghurə̀ mɨ àzhyǎ nɨ pɨ pa nfuŋə̀ nɨ myrrh ŋŋâ ambo ze. 12Nẅùə̀ à lə̀ kwàtə̀ a ghobə amwuə ndzə̀əmə̀ lo kò pobə chi ndàŋə̀ a ghobə ndzəənə̀ a Heròdə̀. Pobə tyiʼə̀ ndàŋə̀ amwuə àlàŋə yè nyàanə ndèrə̀ a àlaʼà pobə.
13Nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ furə̀nə a alyiʼə ghu mmə ndèrə̀ a ghobə, angèrə̀ Ndòʼnə̀mbyə̂ à lə̀ tô ambo Jòsebə̀ amwuə ndzə̀əmə̀ nshwəŋə̀ ambo ze lo, “Heròdə̀ ǎ mə tàʼà a moonə̀ wə̀ a nɨ zhwuutə̀. Lòo a ɨ̀shyə̂ ndòo e pobə mǎ e nkɨ̀ɨrə̀ ndèrə̀ a àlaʼà Egypt mbə ghu tə mbyàa nkwùə̀ nɨ mbɨ ghǎ shwəŋə̀ o lo nɨ̀ kẅirə̀ nkwə̂ ntiinə Heròdə̀ à wə̀ ntàʼà a nɨ zhwuutə̀ a moonə̀ wə̀.”
14Jòsebə̀ à lə̀ lòo a ɨ̀shyə̂ ndòo a moonə̀ wa pobə mǎ e tyìʼə̀ nɨ ɨ̀twuʼə̀, ndèrə̀ a Egypt 15ntyiʼə̀ mbə ghu tə mbyàa tsaʼnə Heròdə̀ à lə̀ kwɨghə̀nə. Zèrə zə̀ ànwùə̀ a lə̀ furə̀ la a nɨ lẅenə̀ ànwùə̀ nɨ Ndòʼnə̀mbyə̂ à lə̀ ghɨ̀rə̀nə ngàŋə̀ ntwuumə̀ e a pyə̀ nshwəŋə̀ lo, “Ǹfuŋə̀ a moonə̀ mə̀ a furə̀ a Egypt.”
Pɨ zhwuutə̀ a kɨyii àghòbə
16Nkwùə̀ nɨ Heròdə̀ à lə̀ zəənə̀nə lo pànə̀ pa nɨ pobə lə̀ furə̀nə a saʼà nẅùumə̀ la lə̀ fɨ̀ghə̀ e, ntɨŋmə̀ e lə̀ zaŋə̀ ka mɨ̀zùŋə. A tyiʼə̀ ntwuumə̀ pə̀ənə̀ lo pobə̂ ghə̀ nzhwuutə̀ ɨ̀pômbyàŋnə̀ pɨ̀tsùmə̀ a àlaʼà Bethlehem pobə ɨ̀laʼà nɨ pənə a àpàrə̀ nkaʼà mbìʼnə̀ aŋunə ɨ̀poonə̀ nɨ pɨ pənə nguʼu ɨpaa nshwuʼə̀, a nɨ zùŋə̀ nkwùə̀ nɨ pànə̀ pa lə̀ shwəŋə̀nə lo pobə lə̀ zəənə̀ a saŋə wa a furə̀ la.
17Ànwùə̀ zèrə zə a lə̀ furə̀ la a nɨ lẅenə̀ ànwùə̀ za nɨ ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ Yèrə̀myâ à lə̀ shwəŋə̀nə lo,
18“Pobə lə̀ zuʼù ngyə̀ ɨ̀tse ɨ̀ furə̀ a Ramà,
mmə ngyìi nkɨ nsòmnə̀ ka mɨ̀zùŋə.
Ràchelə̀ a mə ngyìi ɨ̀poonə̀ ɨ̀pe,
ka pə pyiimə̀ e lo ŋwùə̀ a ləpə̀ e,
ntiinə pèrə kwɨkə̀nə.”
Jòsebə̀ pobə Màriyà nɨ Yěsû furə̀ a àlaʼà Egypt
19Nkwùə̀ nɨ Heròdə̀ à lə̀ kwɨghə̀nə, angèrə̀ Ndòʼnə̀mbyə̂ à lə̀ tô ambo Jòsebə̀ amwuə ndzə̀əmə̀ a àlaʼà Egypt nshwəŋə̀ lo, 20“Lòo a ɨ̀shyə̂ ndòo a moonə̀ wa pobə mǎ e nkẅirə̀ nkwə̂ a àlaʼà Israel ntiinə pànə̀ pa nɨ pobə lə̀ mənə ntàʼà zhwuutə̀ a moonə̀ wa la pobə kwɨkə̀ mə.” 21Lenəla Jòsebə̀ à lə̀ lòo a ɨ̀shyə̂ ndòo a moonə̀ wa pobə mǎ e nkẅirə̀ nkwə̂ a Israel.
22La tsaʼnə Jòsebə̀ à lə̀ kwə̂nə ndzuʼù lo Archelaus à zɨghə̀ ndâ tǎ ɨghobə ntyiʼə̀ ɨ̀fò àlaʼà Judyà, à lə̀ pô a nɨ ghə̀ ghu. La nkwùə̀ nɨ Nẅùə̀ à lə̀ kwàtə̀nə e amwuə ndzə̀əmə̀, à lə̀ furə̀ ndèrə̀ a pàa àlaʼà Galìlyə̂, 23ntyiʼə̀ mbìʼnə̀ a nɨ chyə̂ amwuə mbòmpə àlaʼà nɨ pɨ lə̀ mənə nfuŋə̀ nɨ Nazarètə̀. A lə̀ pə a lenə la mbə̀ʼə lẅenə̀ ànwùə̀ za nɨ ngàŋə twuumə̀ Nẅùə̀ lə̀ shwəŋə̀ mə lo, “Pɨ ghǎ mə fuŋə̀ e nɨ ŋònə̀ nɨ à furə̀nə a Nazarètə̀.”