Mɛ̈t 1
NUSNHB

Mɛ̈t 1

1
Ciööt gua̱ndɔɔŋni Yecu
(Luk 3:23-38)
1Warɛgak gua̱ndɔɔŋni Yecu Kritho, gat Dee-bid, gat A-bɛ-ram.
2Cu A-bɛ-ram a gua̱n Ay-dhɛk, kä cu Ay-dhɛk a gua̱n Je-kɔb, kä cu Je-kɔb a gua̱n Juda kɛnɛ dämani, 3kä cu Juda a gua̱n Pɛ-rɛdh kɛnɛ Dhɛra kä mandiɛn mɔ Ta-mar, kä cu Pɛ-rɛdh a gua̱n Ɣɛdh-ron, kä cu Ɣɛdh-ron a gua̱n Raam, 4kä cu Raam a gua̱n A-mi-na-dab, kä cu A-mi-na-dab a gua̱n Na-con, kä cu Na-con a gua̱n Thal-mɔn, 5kä cu Thal-mɔn a gua̱n Bo-ɛ̈dh kä man mɔ Ra-ɣab, kä cu Bo-ɛ̈dh a gua̱n O-bɛd min man mɔ Ruth, kä cu O-bɛd a gua̱n Jɛthi, 6kä cu Jɛthi a gua̱n Dee-bid in la kuäär in di̱i̱t.
Kä cu Dee-bid a gua̱n Thɔ-lo-mon kä man mɔ ciek U-ri-yaa, 7kä cu Thɔ-lo-mon a gua̱n Rɛ-ɣɛ̈-bɔm, kä cu Rɛ-ɣɛ̈-bɔm a gua̱n Ä-bi-yaa, kä cu Ä-bi-yaa a gua̱n Atha, 8kä cu Atha a gua̱n Yɛ-ɣo-ca-pat, kä cu Yɛ-ɣo-ca-pat a gua̱n Yo-ram, kä cu Yo-ram a gua̱n U-dhi-yaa, 9kä cu U-dhi-yaa a gua̱n Yo-tham, kä cu Yo-tham a gua̱n A-ɣadh, kä cu A-ɣadh a gua̱n Ɣidh-ki-yaa, 10kä cu Ɣidh-ki-yaa a gua̱n Ma-na-thɛ, kä cu Ma-na-thɛ a gua̱n A-mɔth, kä cu A-mɔth a gua̱n Yo-ci-yaa, 11kä cu Yo-ci-yaa a gua̱n Yɛ-kɔn-ya kɛnɛ dämani, kɛ gua̱a̱th ëë pɛ̈c kɛ nikɛ kä Bɛ̈-bi-lɔn.
12Mëë cakɛ pɛ̈c kä Bɛ̈-bi-lɔn, cu Yɛ-kɔn-ya a gua̱n Cɛ-ɛ̈l-ti-el, kä cu Cɛ-ɛ̈l-ti-el a gua̱n Dhɛ-ru-ba-bɛl, 13kä cu Dhɛ-ru-ba-bɛl a gua̱n A-bi-yud, kä cu A-bi-yud a gua̱n Ɛl-ya-kim, kä cu Ɛl-ya-kim a gua̱n A-dhor, 14kä cu A-dhor a gua̱n Dha-dok, kä cu Dha-dok a gua̱n A-kim, kä cu A-kim a gua̱n Ɛ-li-ud, 15kä cu Ɛ-li-ud a gua̱n Ɛl-a-dhar, kä cu Ɛl-a-dhar a gua̱n Ma-than, kä cu Ma-than a gua̱n Je-kɔb, 16kä cu Je-kɔb a gua̱n Jo-thɛp min mɔ cɔw Mɛri, man Yecu in cɔal i̱ Mɛ-thia. 17Kä inɔ kar A-bɛ-ram diaal kamdiɛn kɛnɛ Dee-bid kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan. Kä nikä Dee-bid amäni pɛc nath kä Bɛ̈-bi-lɔn kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan. Kä ni kä pɛc nath kä Bɛ̈-bi-lɔn amäni da̱p Mɛ-thia kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan.
Da̱p Yecu Kritho
(Luk 2:1-7)
18Täämɛ cu da̱p Yecu Kritho tuɔɔk inɛ. Mëë ca man ni Mɛri nhɔk ɛn ɣöö ba kuɛn ɛ Jo-thɛp, kä ŋotkɛ /kenkɛ ni te guäth kɛl, cua jɛ jek ɛn ɣöö ruetdɛ kɛ gat mi la̱thkɛ jiidɛ ɛ Yiëë in Gɔaa in Rɛl Rɔ. 19Kä cɔwdɛ ni Jo-thɛp, kɛ ɣöö ɛ wut mi gua̱n cuŋni, kä /cɛ jɛ go̱r i̱ derɛ jɛ moc pöc, go̱rɛ mi däkɛ jɛ kɛ tɛ̱̈ɛ̱̈. 20Kä min carɛ mɛmɛ, nɛnɛ, cu jääk Kuäär ni Kuɔth nhial päl kä jɛ kɛ la̱k, laarɛ jɛ i̱, “Jo-thɛp, gat Dee-bid, /cu dual kɛ kuën ciëkdu ni Mɛri, kɛ ɣöö min rueetdɛ läthɛ Yiëë in Gɔaa in Rɛl Rɔ thi̱n. 21Jɛn bɛ gat dap, kä bi jɛn cɔl i̱ Yecu#1:21 Yecu kɛ thok Gɛ-rith ɛ Jɔ-cua min lot ni ɣöö bi Kuoth Nhial naath kän., kɛ ɣöö ɛ jɛn min bi nɛɛkɛ kän kä dueerkiɛn.” 22Cu mɛmɛ kɛɛliw tuɔɔk, kɛ ɣöö bi mi ca lar ɛ Kuäär ni Kuoth kɛ thok go̱kä a thuɔ̱k mëë wëë i̱,
23 # 1:23 Ica 7:14. “Nɛnɛ, nyal bɛ ruët,
kä bɛ gat dap,
kä ba ciötdɛ cɔl i̱
I-manu-el.”
Min lot ni ɣöö Kuoth akɛ kɔn kɛɛl. 24Mëë ci Jo-thɛp keer ni̱n, cuɛ jɛ la̱t ce̱tkɛ min ca la̱r jɛ ɛ jääk Kua̱r ni Kuoth Nhial. Cuɛ ciekdɛ naŋ, 25kä /kenkɛ tɔ̱ɔ̱c amäni mëë ca gat dap. Kä cuɛ ciötdɛ cɔl i̱ Yecu.

Nuer Bible © Bible Society in South Sudan 1998,2012.


Learn More About RUAC KUƆTH IN RƐL RƆ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.