Tuk Riet in nhiam
NUSNHB

Tuk Riet in nhiam

Riet in nhiam
Ɛn riet ni ɣöö Tuk Cäkä Ɣɔaa lotdɛ ni ɣöö “Tuk kä duɔ̱ɔ̱r”. Ɛn bok ruacɛ kɛ kui̱ tukä cäkä ɣɔaa, kɛnɛ tuk ran, kɛ tuk dui̱rä kɛ cuɔ̱c wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, kɛnɛ dup tin ciɛŋ Kuoth kɛ ni raan. Kä ɛn Tuk Cäkä Ɣɔaa dëë dääk kä gua̱th da̱ŋ rɛw.
1. Cio̱o̱k kä 1-11 ruacɛ kɛ ca̱k ɣɔaa kɛnɛ cäät kɛ kui̱ kuayni ran tëë nhiam. Kä ti̱ti̱ kɛ caal A-dam kɛnɛ Iib, kɛ Këën kɛnɛ A-bel, kɛ Nowa kɛnɛ nyɔc, kɛ Luak Ba-bɛl in bäär.
2. Cio̱o̱k kä 12-50 ruacɛ kɛ cäätni kari ji̱ I-thɛ-rɛl. Kä min nhiam cua A-bɛ-ram mëë cua ŋa̱c kɛ ŋa̱thdɛ kɛnɛ luthdɛ kɛ Kuoth. Kä cua guɔ̱ɔ̱r ɛ cäät kɛ kui̱ gatdɛ ni Ay-dhɛk kɛnɛ gatdöödɛ ni Je-kɔb (mëë cua cɔl bä i̱ I-thɛ-rɛl) kɛ gaat Je-kɔb da̱ŋ wäl rɛw, tëë la tuk thuk duëli ji̱ I-thɛ-rɛl da̱ŋ wäl rɛw. Kä cua wä tit ni gatdɛ kɛl ni Jo-thɛp, cuɛ cua thar kä mëë jak Je-kɔb kɛnɛ gaatkɛ kä cieŋ kä I-jëp.
Kä min lat bokɛ kɛ kui̱ nath ɛ jɛn min nhiam kä di̱t ni jɛn kä tin ci Kuoth ɛ la̱t. Tuɔɔkɛ kɛ mëë ci Kuoth ɣɔw cak, kä cuɛ thuɔ̱k kɛ ɣöö nyuth Kuoth naath diɛɛrɛ kɛ niɛkɛ. Rɛy buɔk kɛɛliw, ram in jɔc thi̱n, ɛ Kuoth in luk naath kä duääc nɛy tin la̱tkɛ jiäk, kä jɛn bo̱o̱thɛ niɛkɛ kä luäkɛ kɛ, kä cɛ caalkiɛn rialikä. Ɛn bok ɛmɛ gɔ̱a̱rkɛ jɛ kɛ kui̱ kä ɣöö bɛ ŋa̱th nath nyoth kɛnɛ ɣöö bɛ ŋa̱th ɛmɔ jak kä te thi̱n.
Tin te rɛy buɔk
1. Ca̱k ɣɔaa kɛnɛ raan 1:1—2:25
2. Tuk dui̱rä kɛnɛ cuɔ̱c 3:1-24
3. A-dam a wä nikä Nowa 4:1—5:32
4. Nowa kɛnɛ nyɔc 6:1—10:32
5. Cuut Bɛ̈-bi-lɔn 11:1-9
6. Kä Cɛm a wä kä Ab-ram 11:10-32
7. Gua̱ndɔɔŋni, ni A-bɛ-ram, Ay-dhɛk, Je-kɔb 12:1—35:29
8. Gaat E-thɔ 36:1-43
9. Jo-thɛp kɛnɛ gaatman 37:1—45:28
10. Ji̱ I-thɛ-rɛl kä I-jëp 46:1—50:26

Nuer Bible © Bible Society in South Sudan 1998,2012.

Learn More About RUAC KUƆTH IN RƐL RƆ