Math 1
DIP-JPB

Math 1

1
Käu de Yecu Kërtho
(Luk 3:23-38)
1AWEREK de kuën ë dhiënh cï Yecu Kërtho dhiëëth, ee Wën ë Debid, wën ë Abraɣam.
2Abraɣam acï Yithaak dhiëëth, ku dhiëth Yithaak Jakop, ku dhiëth Jakop Juda ku wɛ̈ɛ̈twuun, 3ku dhiëth Juda Peredh ku Dhera ë Tamar, ku dhiëth Peredh Ɣedheron, ku dhiëth Ɣedheron Aram, 4ku dhiëth Aram Aminadab, ku dhiëth Aminadab Nacon, ku dhiëth Nacon Thalmon, 5ku dhiëth Thalmon Bowadh ë Raɣap, ku dhiëth Bowadh Obed ë Ruuth, ku dhiëth Obed Jethe.
6 # 2 Mel 24:14,15; 2 Lëk 36:10; Jer 27:20. Ku dhiëth Jethe Debid melik. Ku dhiëth Debid melik Tholomon në tiiŋ wään cï kɔn aa tiiŋ de Yuria. 7Ku dhiëth Tholomon Reɣobowam, ku dhiëth Reɣobowam Abija, ku dhiëth Abija Atha, 8ku dhiëth Atha Jeɣocapat, ku dhiëth Jeɣocapat Joram, ku dhiëth Joram Yudhia, 9ku dhiëth Yudhia Jotham, ku dhiëth Jotham Aɣadh, ku dhiëth Aɣadh Ɣedhekia, 10ku dhiëth Ɣedhekia Manatha, ku dhiëth Manatha Amon, ku dhiëth Amon Jothia.
11Ku dhiëth Jothia Jekonia ku wɛ̈ɛ̈twuun, cït man ë run wään jɔtë kɔc leerë ke Babilon.
12-16Na ɣɔn, acï kɔc thök ë jöt leerë ke Babilon, ke Jekonia dhiëth Caltiɛl, ku dhiëth Caltiɛl Dherubabel, ku dhiëth Dherubabel Abiud, ku dhiëth Abiud Eliakim, ku dhiëth Eliakim Adhor, Ku dhiëth Adhor Dhadok, ku dhiëth Dhadok Acim, ku dhiëth Acim Eliud, Ku dhiëth Eleyadhar, ku dhiëth Eleyadhar Mathan, ku dhiëth Mathan Jakop, ku dhiëth Jakop Jothep mony ë Meri nyan wään dhiëth Yecu, cɔl Kërtho.
17Yen kuën guöp ka, kuën ë dhiëth ëbɛ̈n, cak ë Abraɣam aɣet Debid acïk yiic thiëër ku ŋuan, ku kuën ë dhiëth cak ë Debid aɣet jön cï kɔc jɔt leerë ke Babilon acïk yiic thiëër ku ŋuan, ku kuën ë dhiëth cak ë jön cï kɔc jɔt leerë ke Babilon aɣet Kërtho acïk yiic thiëër ku ŋuan.
Dhiënh de Yecu Kërtho
(Luk 2:1-7)
18 # Luk 1:27. Dhiënh ë dhiëëthë Yecu Kërtho kï: Thiëŋ de Meri man acï kɔn lueel kekë Jothep, na wën, aŋootkï ke ke kën guɔ rëër ëtök, ke yök ade yic meth në këde Wëidït ɣer. 19Ku Jothep monyde ee raan piɛth, go piɔ̈u ciën luɔi lueel en en ë kɔc nïïm, ku ade piɔ̈u luɔi bï en en pɔ̈l ke kuc kɔc. 20Ku të ŋoot en ke ciët ee kakë ë yepiɔ̈u, dï, ke tunynhial ë Bɛ̈nydït tul tëde yen ke ee nyuöth, lueel an, “Jothep, wën ë Debid, du riɔ̈c ë luɔi bï yïn Meri nööm bï aa tiiŋdu, kë cï yök ë yeyäc ee Wëidït ɣer kek aa dhiëth en. 21#Luk 1:31. Ku abï mɛwä dhiëëth, ku abä cäk rin, an, Yecu, luɔi bï en kɔcken kony në karɛcken.”
22Ku kakë acï ke looi kedhie, ë luɔi bï jam aa yic jam ɣɔn cïï Bɛ̈nydït lueel në thoŋ ë tiët an: 23#Yith 7:14. “Tiëŋkï, dhueny kën kɔn yök kekë moc abï meth yök, ago mɛwä dhiëëth, ku abïk meth cäk rin, an, Emanwɛl, (të pukë yen ë thoŋda, yen aye, “Nhialic ee tɔ̈u kekë wook”).
24 # Luk 2:21. Na wën, aacï Jothep pääc ë nïnic, ke jɔ looi cït man cï tunynhial ë Bɛ̈nydït e lɛ̈k en, go tiiŋde nööm. 25Ku kën niin ke yen, të ŋoot en ke kën wëndɛn ë kɛɛi yen dhiëëth, ku jɔ cäk rin an, Yecu.

The Bible in Jieeng de Padang © The Bible Society in South Sudan, 2011.

Learn More About JAM DE NHIALIC 2011