YouVersion Logo
Search Icon

MATHAYO 1

1
Kivalwa cha Jesu
(Lk. 3.23-38)
1Jesu Kristo orekoghe wa kivalwa cha Daudi, kivalwa cha Abrahamu. Huwu niko kivalwa chake cherekoghe: 2Abrahamu oremvaeghe Isaaka, Isaaka ukamva Jakobo, na Jakobo ukamva Juda na waruna. 3Juda oremvaeghe Perezi na Sera, (mae orekoghe Tamari), Perezi oremvaeghe Hezroni, Hezroni ukamva Ramu. 4Ramu oremvaeghe Abinadabu, Abinadabu ukamva Nashoni, Nashoni ukamva Salmoni; 5Salmoni oremvaeghe Boazi (mae orekoghe Rahabu), Boazi na Ruthu wikamva Obedi, na Obedi ukamva Jese; 6nao Jese ukamva Mzuri Daudi.
Daudi oremvaeghe Solomoni (mae orekoghe muka wa Uria). 7Solomoni oremvaeghe Rehoboamu, na Rehoboamu ukamva Abiya, Abiya oremvaeghe Asa; 8na Asa oremvaeghe Jehoshafati, Jehoshafati ukamva Joramu, na Joramu ukamva Uzia; 9Uzia oremvaeghe Jothamu, na Jothamu ukamva Ahazi, na Ahazi ukamva Hezekia; 10Hezekia oremvaeghe Manase, Manase ukamva Amoni; na Amoni ukamva Josia. 11Josia oremvaeghe Jekonia na waruna. Ngelo iyo erekoghe ya Wayahudi kudwalwa wunyika noko cha Babuloni.#2 Waz. 24.14-15; 2 Mal. 36.10; Jer. 27.20
12Nyuma ya Wayahudi kudwalwa wunyika noko cha Babuloni, Jekonia oremvaeghe Shealtieli; na Shealtieli ukamva Zerubabeli; 13Zerubabeli oremvaeghe Abiudi, na Abiudi ukamva Eliakimu; na Eliakimu ukamva Azori. 14Azori oremvaeghe Zadoku; na Zadoku ukamva Akimu, na Akimu ukamva Eliudi. 15Eliudi oremvaeghe Eleazari; na Eleazari ukamva Mathani, na Mathani ukamva Jakobo. 16Jakobo oremvaeghe Josefu, uo orekoghe mumi wake Maria, uo oremvaeghe Jesu uwangwagha Kristo.
17Kwa huwo, korekoghe na vivalwa ikumi na vina kufuma Abrahamu hata Daudi; na vivalwa ikumi na vina kufuma Daudi hata ija ngelo ya kudwalwa wunyika kwa Wayahudi noko cha Babuloni; na vivalwa ikumi na vina kufuma ija ngelo ya kudwalwa wunyika kwa Wayahudi hata ngelo ya Kristo.
Kuvalwa kwa Jesu Kristo
(Lk. 2.1-7)
18Jesu Kristo orevaloghe huwu; Maria uja mae, orekoghe mchumba wa Josefu, ela imbiri wisekaie chia imweri, ukawoneka oko na kifu kwa ndighi ra Roho Mweli.#Lk. 1.27 19Mchumba wake Josefu, orekoghe mundu wa hachi, nao nderekundieghe kumfusha waya worinyi anduangi, ela ukalola kutana nao kwa kiviso. 20Nao iji orekoghe ukighiririkanya malagho agho, malaika wa Bwana ukamfutukia kwa ndodo ukamzera, “Josefu mwana wa Daudi, kusakeobua kummbusa mkako Maria, angu kifu uko nacho ni kwa ndighi ra Roho Mweli. 21Nao uchava mwana wa womi, na oho kuchammbanga irina jake Jesu, angu nuo uchaawikira wandu wake kufuma kaung'enyi rawo.”#Lk. 1.31
22Na agha ghose gherebonyekieghe, eri malagho gha Bwana oreghighorieghe kwa momu ghwa mlodi ghipate kukatia ghighambagha,
23“Ola mwai uchakaia na kifu
nao uchava mwana wa womi,
nao uchawangwa Immanueli”
(kutambua kwaro ni, “Mlungu andwamweri nesi”).#Isa. 7.14
24Nao iji Josefu wawuka kufuma dilonyi, ukammbusa Maria mkake, sa iji koni orezereloghe ni malaika. 25Ela nderemmanyireghe anduangi, hata Maria ukamva mwana wa womi. Na Josefu ukammbanga irina jake Jesu.#Lk. 2.21

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;