Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:7

Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:7 BYZ04

ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι· καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ
BYZ04: Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)
Share