cēnisis 1
KKMR

cēnisis 1

1
1micimāc ohci kisēmanito ki osihtāw kisik mina aski. 2anima aski namawiya ki kiskinawāsinākwan mina ki pisisikwāw; ēkosi wanitipiskāw ki ayāw timihk; ēkosi ot ahcāhkwa kisēmanito ki papā sowākēyiwa ē waskitipēyāki nipiya. 3#2 karintiyana 4:6kisēmanito māka ki itwēw, māhti kita wāsēyāw; ēkosi ki wāsēyāw. 4kisēmanito māka ki wāpahtam wāsēyaw ē miywāsiniyik; ēkosi kisēmanito ki piskihtinam wāsēyāw wanitipiskāw ohci. 5kisēmanito mina ē wāsēyāyik kisikāw ki isiyihkātam, ēkosi ē wanitipiskāyik tipiskāw ki isiyihkātam; ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk nistam ē ki kisikāk.
6 # 2 pitar 3:5 ēkosi kisēmanito ki itwēw, kiyām kita ihtakwan ē nayēwatakotēk mēkwāc nipihk, ēkosi kita ohci piskihtinikātēki nipiya nipihk ohci. 7kisēmanito māka ki osihtāw ē nayēwatakotēk, ēkosi ki piskihtinam anihi nipiya sipā kā nayēwatakotēk kā ayāki, anihi nipiya ohci ispimihk isi kā nayēwatakotēk kā ayāki; ēkosi māka ki ihkin. 8ēkosi kisēmanito kā nayēwatakotēk kisik ki isiyihkātam. ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk niswāw ē ki kisikāk.
9mina kisēmanito ki itwēw, māhti nipiya sipā kisikohk kā ayāki pēyakwanohk kita māwasakopayiwa mina kiyām anima pākwaskamik kita nokwan; ēkosi ki ihkin. 10mina kisēmanito aski ki isiyihkātam anima pākwaskamik; mina ē ki māmawipayiki nipiya kihcikami ki isiyihkātam; ēkosi kisēmanito ki wāpahtam ēwakwēyiw ē miywāsiniyik. 11mina kisēmanito ki itwēw, māhti aski kita nihtāwikihtāmakan maskosiya, mina minisāhtik mina kā sākaskik kē nihtāwikihcikēmakahk kē minisiwit ē towikāniwit, tipiyaw kē nihtāwikihisot askihk; ēkosi ki ihkin. 12ēkosi aski ki nihtāwikihtāmakan maskosiya, mina kā sākaskik kā nihtāwikicikēmakahk ē towikāniwik, mina mistik kā minisiwit tipiyaw kā nihtāwikiisot, ē towikāniwit; ēkosi kisēmanito ki wāpahtam ē miywāsik. 13ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk nistwāw ē ki kisikāk.
14mina kisēmanito ki itwēw, māhti kita ayāwak kē wāsēyāsikēcik ē nayēwatakotēk kisik, kita piskihtinikātik kisikāw tipiskāhk ohci; kiyām māka ēwakonik kita kiskinawācihcikaniwiwak mina kita ohci āyispitāwahk, mina kita kakisikāk, mina kita ayaskiwahk; 15kiyām māka ēwakonik kita wāsisowak ēkota ē nayēwatakotēk kisik kita wasēskakik aski; ēkosi māka ki ihkin. 16ēkosi kisēmanito ki osihēw niso ē kihci wāsisoyit; ana ayiwāk kā kihkāyāsawēt kita tipēyihtahk kisikāw, ana māka nohtaw kā ispitāsawēt kita tipēyihtahk tipiskāw; acahkosa mina ki osihēw. 17kisēmanito māka ki ayēw nayēwaci kisikohk kita wāsēskakik aski. 18kita tipēyihtakik kisikāw mina tipiskāw, kita piskihtinakik wāsēyāw wanitipiskāw ohci; ēkosi kisēmanito ki wāpahtam ē miywāsik. 19ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk nēwāw ē ki kisikāk.
20mina kisēmanito ki itwēw, māhti anihi nipiya kita wēyoci nihtāwikihēwak anihi osihcikana ē waskawiyit mina ē pimātisiyit, mina kē papāmiyāt askihk ispimihk isi nayēwacikisikohk. 21ēkosi kisēmanito ki osihēw kihci wāpamēkwa, mina kā itasit osihcikan kā waskawit anita nipihk kā ohci wēyoci nihtāwikicik, ē towikāniwicik, mina kā watahtahkwanit ē towikāniwit; ēkosi kisēmanito ki wāpahtam ē miywāsik. 22ēkosi kisēmanito ki sawēyimēw, ē itwēt, wi miyo nihtāwikihitok mina wi mihcētik, mina sākaskinahtāk nipiya kihcikamihk, mina kiyām kā papāmiyāk kita wi mihcētiw askihk. 23ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk niyānanwāw ē ki kisikāk.
24mina kisēmanito ki itwēw, māhti aski kita nihtāwikihtāmakan ē pimātisiyit osihcikana ē towikāniwiyit, awakān mina kē pimitācimocik, mina askiwi pisiskiw ē towikāniwit; ēkosi māka ki ihkin. 25ēkosi māka kisēmanito ki osihēw askiwi pisiskiwa ē towikāniwiyit mina awakāna kā towikāniwiyit, mina kahkiyaw kā papāmitācimot askihk ē towikāniwit; ēkosi kisēmanito ki wāpahtam ē miywāsik. 26#1 karintiyana 11:7mina kisēmanito ki itwēw, māhti osihātān ayisiyiniw kit isinākosiwinināhk kita naspitākoyahk, mina kiyām wiyawāw kita tipēyimēwak kinosēwa kihcikamihk mina piyēsisa, mina awakāna, mina kahkiyaw aski; mina tahto kā papāmitācimocik waskitaskamik. 27#cēnisis 5:1,2#mātyo 19:4; mārk 10:6ēkosi kisēmanito ki osihēw ayisiyiniwa wiya ot isinākosiwinihk, kisēmanito ot isinākosiwinihk ki isi osihēw; nāpēwaya mina iskwēwaya ki isi osihēw. 28ēkosi kisēmanito ki sawēyimēw mina kisēmanito omisi ki itēw, wi miyo nihtāwikihitok mina wi mihcētik, mina sākaskinahtāk aski mina sākotāk, mina tipēyimihkok kinosēwak kihcikamihk, mina piyēsisa kā papāmihācik, mina tahto kēkway kā pimātahk kā waskawitāmākahk waskitaskamik. 29kisēmanito māka ki itwēw, cist, ki ki miyitināwāw kā itahto sākaskik kā nihtāwikihcikēmakahk waskic misiwē askihk kā ayāk, mina kā itatwāskosit mistik, ana mistik kā nihtāwikihtāt minisa; kiyawāw ki ka o miciwinināwāw. 30mina kā itasit pisiskiw askihk kā ayāt, mina kā itahto papāmihāt, mina kā itasit kā papāmitācimot askihk kā pimātisit, ki ki miyitināwāw kā itahto osāwaskwaskik kā sākaskik kita o miciwiniyēk; ēkosi māka ki ihkin. 31kisēmanito māka ki wāpahtam tahto kēkway kā ki osihtāt, cist māka, naspic ki miywāsin. ēwako ē otākosik mina ē kēkisēpāyāk nikotwāsikwāw ē ki kisikāk.

This Bible text is a transliteration of a corrected edition of the 1908 Western Cree Bible; it is in the public domain.


Learn More About Kanāci Kihci Masinahikan