Matthew 5
PCSBR

Matthew 5

5
Jesus kakēskihkēmow wacīhk ohci
1Jesus ē‑wāpamāt ē‑mihcētiyit ayisiyiniwa kī‑āmaciwēw wacīhk ēkota apiw. okiskinohamawākana mīna pē‑nātik, 2ēkosi kī‑māci-kiskinohamawēw ōmisi ē‑itwēt:
Jesus ē‑wīhtamākēt awīna mitoni kita-sawēyihtākosit
(Luke 6.20-23)
3“sawēyihtākosiwak aniki kā‑kiskēyihtahkik namōya ēkwayikohk ē‑sōhkisicik otahcāhkowi-pimātisiwinihk;
cikēmā akisowak kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk.
4sawēyihtākosiwak aniki kā‑wīsakitēhēcik;
kisē-manitowa kita-kākīcihikwak.
5sawēyihtākosiwak aniki kā‑tapahtēyimocik;
kita-tipēyihtamōhāwak askiy.
6sawēyihtākosiwak aniki kā‑nōhtē-tipitōtahkik kisē-manitowa ē‑isi-nitawēyimikocik kita-tōtahkik
cikēmā kita-nahēyihtamihēw!
7sawēyihtākosiwak aniki kā‑kisēwātisicik,
kita-kisēwātotākwak kisē-manitowa.
8sawēyihtākosiwak aniki kā‑kanācitēhēcik;
kita-wāpamēwak kisē-manitowa.
9sawēyihtākosiwak aniki kā‑atoskātahkik pēyāhtakēyimowin;
kisē-manitow kita-itēw, ‘kiyawāw nitawāsimisak.’
10sawēyihtākosiwak aniki kā‑kakwātakihihcik kwayask otitātisiwiniwāw ohci;
akisowak kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk.
11“kisawēyihtākosināwāw kiyawāw ispīhk ayisiyiniwak maci-itikoyēkwāwi, ēkwa kakwātakihikoyēkwāwi ēkwa kiyāski-āyimōmikoyēkwāwi niya ohci. 12miywēyihtamok ēkwa takahkēyihtamok ayisk kika-tipahamākawināwāw kihci-kīsikohk. ēkosi ōma okiskiwēhikēwak kā‑kī-isi-kakwātakihihcik kayās pāmwayēs ē‑pimātisiyēk.
sīwīhtākan ēkwa wāsaskotēnikan
(Mark 9.50; Luke 14.34,35)
13“kiyawāw tāpiskōc sīwīhtākan kahkiyaw ayisiyiniwak ohci. māka kīspin sīwīhtākan pōni-sīwīhtākaniyiw, namōya kīhtwām kita-kī-sīwīhtākaniwin. namōya nānitaw itāpatan, ēkosi wayawī-wēpinikātēw ta‑tahkoskahkik ayisiyiniwak.
14“kiyawāw tāpiskōc ē‑wastēskamawāyēkok piko itē ayisiyiniwak. namōya kita-kī-kātāniwan ōtēnaw tahkohtāmatināhk ē‑astēk. 15namōya awiyak astāw wāsaskotēnikan sīpā wāwiyēyākanihk; tēhtastāw māka tahkohc akocikanihk ēkosi kahkiyaw awiyak wāskāhikanihk wāstēyiw wāsaskotēnikanihk ohci. 16pēyakwan ēkosi kiwāsēskamawāwāwak ayisiyiniwak kimiyo-tōtamowiniwāwa kita-wāpahtahkik ēkosi kita-mamihcimācik kisē-manitowa kihci-kīsikohk.
Jesus pīkiskwātam wiyasiwēwin
17“ēkāya itēyihtamok ē‑pē-wēpinamān wiyasiwēwin Moses ēkwa okiskinohamākēwiniwāwa okiskiwēhikēwak. namōya ē‑pē-wēpinamān ēwakoni māka kahkiyaw kita-tipitōtamān. 18ēkāya wanikiskisik isko iyikohk kīsikōwiki ēkwa askīwiki namwāc ahpō māwaci apisīs ē‑itakihtēk masinahikēwinis wiyasiwēwinihk kita-pōnipayiw iyikohk kahkiyaw kīkway kīsipayiki. 19ēkwa awiyak ēkāya nanahihtahki ōhi wiyasiwēwina kiyām āta apisīs ē‑itēyihtākwahki ātiht, ēkwa ēkosi isi kiskinohamākēci, namōya mistahi kita-itakisow kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk. māka awiyak kwayask pimitisahahki wiyasiwēwin ēkwa kwayask kiskinohamākēci kita-nīkānakisow kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk. 20kiwīhtamātināwāw, kika-pīhtikwānāwāw kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk kīspin nawac kwayask itātisiyēko iyikohk aniki kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin ēkwa Phariseewak.
Jesus pīkiskwātam kisiwāsiwin
21“kikī-pēhtēnāwāw kayās ohci ayisiyiniwak ē‑wīhtamāhcik, ‘ēkāya nipahtākēk; awiyak nipahtākēci kita-wiyasiwātāw.’ 22māka ēkwa kiwīhtamātināwāw awiyak kisīstawāci wīciyiniwa kita-wiyasiwātāw. awiyak ‘pīwiyiniw’ itāci wīciyiniwa kita-itohtahāw owiyasiwēwa. ēkwa awiyak ‘namōya nānitaw kititāpatisin’ itāci wīciyiniwa kita-paspinē-kakwātakihtāw maci-iskotēhk. 23kīspin kiwī-pakitināsonāwāw ēkwa kikiskisin kīciyiniw kīkway ohci ē‑kisīstāsk 24nakata kipakitināsowin pakitināsowināpiskohk ēkwa kika-nātāw kita-kāwi-miyo-wīcēhtoyēk, ēkwa kika-wāyinīn kita-pē-pakitināsoyan.
25“papāsi-miyo-wīcēw ana kā‑itohtahisk wiyasiwēwikamikohk. sēmāk ēwako tōta pāmwayēs takohtēyan ēkotē. ahpō cī kita-miyēw wiyasiwēwikimāwa, ēkwa kita-miyāyit simākanisa kita-kipahokawiyan. 26ē‑tāpwēyān ōma, namōya kika-pakitinikawin iyikohk kīsi-tipahikēyani anima iyikohk kā‑wiyasiwātikawiyan.
Jesus pīkiskwātam pisikwātisiwin
27“kikī-pēhtēnāwāw ē‑kī-itwēhk, ‘ēkāya isīhkaw iskwēw kā‑onāpēmit.’ 28māka ēkwa kiwīhtamātināwāw awiyak akāwātāci iskwēwa ēkwa nōhtē-ayāwēw, pēyakwan āsay ana ē‑isīhkawāt otēhihk. 29kīspin kiskīsik kihciniskēwinihk kimaci-tōtamōhikon, kwayakona ēkwa wēpina! nawac pahki kiyaw kita-wanihtāyan ispīhci iyawisk kiyaw kita-macostēwēpinikātēk. 30kīspin kicihciy kihciniskēwinihk kimaci-tōtamōhikon, kīskisa mīna wēpina, nawac pēyak kīkway kiyawihk ta‑wanihtāyan ispīhci iyawisk kita-macostēhikātēk.
Jesus pīkiskwātam wēpinitowin
(Matthew 19.9; Mark 10.11,12; Luke 16.18)
31“kī‑itwāniwiw, ‘awiyak ē‑wēpināt owīkimākana piko nīkān wēpinitowi-masinahikanēkin kita-miyāt.’ 32māka ēkwa kiwīhtamātināwāw: kīspin nāpēw wēpinēw owīkimākana āta ēkāya ē‑ohci-pisikwātisiyit, wiya otōcikan kīspin ē‑ati-pisikwātisiwi-akisoyit anihi iskwēwa kīhtwām wīkihtoyici; ēkwa nāpēw wīkimāci ēwakoni iskwēwa wīsta ē‑pisikwātisiwi-akisot.
Jesus pīkiskwātam asotamākēwina
33“kikī-pēhtēnāwāw mīna kayās ayisiyiniwak ē‑kī-wīhtamāhcik, ‘ēkāya pīkonamok kitasotamākēwiniwāw; māka tōtamok anihi kā‑asotamawāyēk kā‑tipēyihcikēt.’ 34māka ēkwa kiwīhtamātināwāw ēkāya kihci-itwēk kīkway ē‑asotamēk. ēkāya kihci-itwēk kihci-kīsik ē‑aspēyimoyēk ayisk ēwako kisē-manitow otipēyihcikēwin; 35ahpō askiy, ayisk ēkota osita tēhtastāw, ahpō ēkāya aspēyimok Jerusalem, cikēmā ēwako otōtēnaw kihci-okimāw. 36ēkāya kihci-itwē kistikwānihk ohci ayisk namōya kika-kī-kwēskinēn pēyak kēstakay kita-wāpiskāk ahpō kita-kaskitēwāk. 37sōskwāc kika-itwānāwāw ‘ēha’ ahpō ‘namōya,’ ayiwāk kīkway itwēyēko maci-manitow anima wiya ohci.
Jesus pīkiskwātam āpēhowin
(Luke 6.29,30)
38“kikī-pēhtēnāwāw ē‑kī-itwēhk, ‘kīspin awiyak ē‑pāskāpahwāt awiya ēkosi wīsta kita-kī-pāskāpahoht, ēkwa kīspin awiyak ē‑nātwāpitēhwāt awiya ēkosi wīsta kita-kī-nātwāpitēhoht.’ 39māka kiwīhtamātināwāw, ēkāya āpēho kīspin awiyak kimāyi-tōtāk. kīspin awiyak kipasīhkwēhok kihciniskihk kiwaniwāhk kiyām kika-pasīhkwēhok namahtinihk kiwaniwāhk. 40kīspin awiyak kiwī-itohtahik wiyasiwēwikamikohk ē‑wī-maskamisk kipapakiwayān, kiskotākay mīna kika-miyāw. 41ēkwa kīspin awiyak kinayōhtahik pēyak tipahaskān, nīso tipahaskān kika-pimohtatamawāw. 42kīspin awiyak kīkway kinatotamāk, miy. kīspin kinōhtē-nitātāmik kīkway kika-awihāw.
Jesus kiskinohamākēw kita-sākihāyēkok aniki kā‑nōtinikoyēkok
(Luke 6.27,28,32-36)
43“kikī-pēhtēnāwāw ē‑itwēhk, ‘sākihihkok kiwīcēwākaniwāwak, pakwātihkok aniki kā‑nōtinikoyēkok.’ 44māka ēkwa kiwīhtamātināwāw: sākihihkok aniki kā‑nōtinikoyēkok, ēkwa ayamihēstamāhkok aniki kā‑kitimahikoyēkok, 45ēkosi kika-itakisonāwāw otawāsimisa kohtāwīwāw kihci-kīsikohk kā‑ayāt. ayisk sākāstēhamōhēw pēyakwan omacātisa ēkwa omiywātisiwa, ēkwa kimiwanihtāw ēwakoni kahkiyaw mīna. 46ēkāya pakosēyimok kisē-manitow kita-sawēyimikoyēk, kīspin kisākihāwāwak aniki piko kā‑sākihikoyēkok. ahpō wīstawāw ēkosi tōtamwak aniki kā‑tipahikēhiwēcik. 47ēkwa kīspin kitatamiskawāwāwak nayēstaw kitōtēmiwāwak, namōya ayiwāk kitōtēnāwāw iyikohk kotakak, wīstawāw aniki ēkāya kā‑tāpowakēyihtahkik ēkosi tōtamwak. 48kwayaskātisik tāpiskōc kohtāwīwāw kihci-kīsikohk kā‑isi-kwayaskātisit.

Plains Cree Ruth © 2004 Canadian Bible Society

Plains Cree Psalms (collection) © 2013 Canadian Bible Society

Plains Cree James © 2014 Canadian Bible Society

Plains Cree Gospels and Acts © 2018 Canadian Bible Society


Learn More About Plains Cree Scripture Portions

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.