Yahaya 1
KBY
1
BADIDURAM
Isa Kalma Alaye
1Badiduramnin Kalma, Kalmadǝ Ala-a rokko, Kalmadǝ Ala kǝlanjudǝma. 2Badiduramnin Ala-a rokko kasarga. 3Awiso tiyelan alaktǝna. Curo awo alaktǝnadǝ sammayen, tiyen gǝnia, awo alaktǝna falma bawo. 4Tilan ro kǝrga,#1.4 tilan ro kǝrga - Kalmadǝ, tima fǝrdu roye wo. rodǝ tima nur kambe wo. 5Nurdǝ curo duwuyen yiyilji, amma duwudǝ tia cǝmowonni.
6Kam laa Ala cunodǝna mbeji, cunju Yahaya.#1.6 Yahaya - Nawi Yahaya Kasalama. 7Tidǝ shedaro kadio. Am samma tiyelan kasaccaro, nurdǝa shedajoro kadio. 8Ti kǝlanju gǝni nurdǝ wo, amma nurdǝa shedajoro kadio.
9Nur adǝ tima nur jireye wo, duniaro ise am sammaa wassimadǝ. 10Tidǝ dunialan duwon, duniadǝ ye tiyelan alaktǝna yaye, duniadǝ tia nojǝnni. 11Na jamanjuyero kadio, amma jamanju tia camowonni. 12Amma am duwon tia camoye cunju kasaccanamasodǝro kǝnduwo tadawa Alayero walduye kaino. 13Tayidǝ buyen gǝni, bi kǝrawo tiyiyen gǝni, bi kǝrawo kamben gǝni, amma Alayen katambǝra.
14Kalmadǝ kambo walje dawunden napkeno. Ti jauro serra ye, jirea ye. Koro darajanjua ruiyena, daraja duwon daraja Tada tilo lok na Bawayen isǝnayedǝ gai. 15Yahaya tia shedaje kowo sapce: «Tima kam kǝlanjun wuye: “Kam ngawonin isidǝ wua kosǝna, wun burwonno ti mbeji nangaro,” wullǝkkǝnadǝ.» 16Barga dǝptuwunju dama bawodǝro andi samma ser cinju bawo kiwandiye. 17Wadadǝ Nawi Musayen kadio, amma ser-a jire-adǝ Isa Almasiwuyen kadira. 18Wunduma ngalte Alaa curuna bawo, amma Tada tilo lok, tidǝ Ala ye, na Bawayen dǝganama ye, tima Aladǝa andiro isanosaa.
KIDA ISAYE DUNIALAN
Sheda Nawi Yahayaye
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-20)
19Sa yaudiya Jerujalemnin na Yahayayero ɍimanna-a Lewiya-aa ti wunduro kororo canodǝnadǝn, akko sheda Nawi Yahayayedǝ. 20Angǝrjǝnnin federo wulje tayiro: «Wu gǝni Almasiwudǝ wo!» yeno. 21Daji tiro: «Ni wundu gǝle? Nima wa Nawi Iliya wo?» cane tia keworo. Tayiro: «A’a, wu gǝni,» yeno. Tiro: «Ni nawidǝ wa?» yeranniya, tayiro: «A’a,» yeno. 22Daji tiro: «To, ni wundu gǝle? Jaawu am andia sanodǝnadǝro yikkadiyoro, awi gǝle kǝlanǝmlan wullǝmi?» cane keworo. 23Yahayaye tayiro: «Wuma “kam karaan kowo sapce: ‘Jawal Kǝmandeye cǝkko dewo!’ cǝni,”#Ish 40.3 Nawi Ishaya wuljǝnadǝ gai,» yeno.
24Curo kǝwu Farisawaye yen am laaa canodǝna. 25Tayiye Yahayaro: «Ni Almasiwu gǝni, Nawi Iliya ye gǝni, nawidǝ ye gǝni, awiro gǝle ambo kasala#1.25 kasala - Kasala Nawi Yahayayedǝ kasala tuwaye. yiddǝmi?» cane tia keworo. 26Tayiro: «Wudǝ ingilan ambo kasala kiddǝkko, amma dawundon kam laa daada nonuwwi mbeji, 27tidǝ kam je sunonjuye wuiduma tikkǝni ngawonin isi,» yeno. 28Awo ani bǝla Baitani ci bǝrǝm Jordaniye todǝn na duwon Yahaya ambo kasala cǝddidǝn wakkayera.
Isa Tama Alaye
29Wajǝnanjua Yahaya nanjuro Isa kǝnde cǝdi kirunniya, tiye: «Akko Tama Alaye#1.29 Tama Alaye - Ngǝlaro Laya Njǝkkayirambe. biwu duniaye ngojimadǝ! 30Tima kam kǝlanjun wuye: “Kam ngawonin isidǝ wua kosǝna, wun burwonno ti mbeji nangaro,” wullǝkkǝnadǝ. 31Wu kǝlani tia nokkǝni, amma ingilan ambo kasala njǝddoro kadikko, ti jama Israyilayero fǝleduworo.» 32Yahaya shedaje: «Ruhu Alaye alama bullam gai samelan jǝpce kǝlanjun napci kirukko. 33Wu kǝlani tia nokkǝni, amma Ala wua ingilan ambo kasala yiddǝkkoro sunodǝnadǝye wuro: “Ruhudǝ samelan jǝpce kǝla kam laayen napci rumi. Tidǝ Ruhu Alayen ambo kasala cǝddi,” cǝnna. 34Wu kǝlani rukkǝna ye, shedanǝkkǝna ye, tima Tada Alayedǝ wo!» yeno.
Fuwurawa burwoye Isaye
35Wajǝnanjua Yahaya fuwurawanjuye yindi-a rokko nadǝn dajana duwon, 36Yahaya Isa koji kirunniya, tiye: «Akko Tama Alaye!» yeno. 37Fuwurawa yindidǝ mana adǝa fanjane Isaa geya. 38Isa suworde tia jagai kirunniya, tayiro: «Awi manuwi?» cǝne kiworo. Tiro: «Rabbi, ndaran kǝrgam?» cane tia keworo. Maana rabbiyedǝ sayinna. 39Isaye tayiro: «Arowo ruiwo!» cǝne lejane na dǝganadǝa carune nadǝn ti-a rokko dabduyera. Sadǝ ye sa dewu kajiriye gai. 40Tayi yindi mana Yahayayedǝa fanjane Isaa jaanadǝye falnjaye cunju Andarawus, yaana Siman Biturusse. 41Burwon leje yaananju Simanna maje tiro: «Almasiwudǝa fandiyena!» yeno. Maana Almasiwuyedǝ kam tiro Kǝristi cani. 42Daji Simanna na Isayero kiwudo. Isa tia kirunniya, tiro: «Nima Siman tada Yahayaye, na adǝn fuwun nia Kefasnin bowonjai,» yeno. Maana Kefassedǝ Biturus.#1.42 Biturus - Maananjudǝ kau.
43Wajǝnanjua Isa cidi Galileyero leduro nia ngoyeno. Filibussa kiwandǝnniya, tiro: «Wua sǝgai!» yeno. 44Filibusdǝ kam Baitsaidaye bǝla Andarawus-a Biturus-aye. 45Daji Filibus ye leje Nataniyella maje tiro: «Kam duwon kǝlanjun Nawi Musa curo Attaurayen ruwuje nawiya kitawulan ruwujanadǝa fandiyena! Tidǝ Isa kam bǝla Najaratte, tada Isuwuye,» yeno. 46Nataniyelle tiro: «A! Najaratlan awo laa ngǝla culuwi wa?» yenniya, Filibusse: «Are rui!» yeno. 47Isa Nataniyel nanjuro kǝnde cǝdi kirunniya, Isa kǝlanjun manaje: «Akko Israyilama jireye, tilan awo jirenambuye bawo!» yeno. 48Nataniyelle tiro: «Ndayin wua nosem?» cǝne tia kiworo. Isaye tiro: «Kawu Filibus nia bowonjimaro, ni cidiya tarmuyen duwon, njurukkǝna,» yeno. 49Daji Nataniyelle tiro: «Sayinna, nima Tada Alayedǝ wo! Nima Mai Israyilawuyedǝ wo!» yeno. 50Isaye tiro: «Cidiya tarmuyen njurukkǝna niro wulnjǝgǝkkǝnadǝro wa wua kasansem? Awo ania kojana rumi,» yeno. 51Daji Isaye: «Jiremaro nayiro wulnjagakki, same kaada malaiyawa Alaye kǝla Tada Kambedǝyen#1.51 Tada Kambedǝ - Isa kǝla Tada Kambedǝyen manajiya, kǝlanjuman manaji. taccai ye, jǝpcai ye ruwi,» yeno.

© SIM International

B.P. 10065

Niamey, Niger

Learn More About Linjila