aMatiyu 2
IZRNT

aMatiyu 2

2
Átsen afa tseng na aBetalami
1Nama a tá tes aYeso na aBetalami ni iben aYahuda, nizen aHiridus tá nye agwo̱m. Áner akak afe á tá ren ike̱ng ikak natoon adar ne nabas kuwuruk kunom nong á tá be̱ na aUshalima. 2Á ta se rip ye, “Agwo̱m áner aYahuda aya a tá tes ame se ake̱ e̱? Yir di yir adar wu nabas kuwuruk kunom, iyong ne yir m be̱ yir nong tù ku ya yir iben.”
3Nizen aHiridus #2.3: aHiridus: fa: Akanang Ike̱re̱ Ikak, kaye̱e̱r nafarap'e nakak. tá fa fok anong, iyong a no̱ kaye̱e̱r kudaam dide̱ng, anong ne ánerawe aUshalima cice̱r. 4Ayong a tusung ágbang atsi ne áner kubo̱so̱p amok cei, a tú ku rip ba karo̱ a tú ku tes aKiristi'me. 5Ayong a tú ku tak ye, “Na aBetalami ni iben aYahuda, kamok anong ne aner kuzarap akak zibir ye,
6“ ‘Yin áner aBetalami ni iben aYahuda,
yin nye yin ayiik'e kaye̱e̱r ágwo̱m aYahuda.
kamok kaye̱e̱r yin ne a ta se̱ agwo̱m
aya a tana fek áner'i Isarela.’ ”
7Ayong aHiridus yis átsen ame kyo̱o̱n nong a tú ku rip ba izen iya adar'e tá wuruk dim. Nama á tú ku tak, 8iyong a tú tom ba na aBetalami'me ye, “Tseng se tse̱r yin igon'e whiwhe̱. Kum ke yin tu se̱ yin ne yin be̱ tin tak yin, nong mi tà tseng tá su ku ya iben gip.”
9-10Nama a tá fok ike̱ng iya aHiridus'e tá fe̱, iyong á ya kasho̱o̱n be kutseng ba akon ba, ne adar ba tá tsang á di nabas kunom tu ku wuruk ame se nasho̱o̱n, aye̱ ba kare̱p. Adar'e nyeseng dim naro̱ kaya igon'e tú ku se. 11Be kube̱ ba nasa'me, ne á di igon'e be anyining wu aMarya, iyong á tiguum kaben nong á tú ku ya iben. Á bisik acer ba nong á tá no̱o̱k izinariya be name iko̱o̱n a tá yis ye amuur#2.11: amuur: fa: Akanang Ike̱re̱ Ikak, kaye̱e̱r nafarap'e nakak.. 12A tsang a kutak ba kaye̱e̱r nabos ye, sang á tú gor nufe aHiridus baba baꞌ. Iyong á tú bun nuwo̱p ba ni iren ikak.
aYusufu be aMarya teng nong á tá be na aMasar
13Nama átsen ame tú ku bun, amaleka Adakunom be̱ nufe aYusufu kaye̱e̱r nabos, a tá fe̱ be wu ye, “Dorok, sok igon'e be anyining'e nong tá teng tá be yin ni iben aMasar. Sor yin azong ma izen iya ne mi fe̱ be wan, kamok aHiridus tá tse̱r igon'e nong a tá fe̱r.” 14Ayong aYusufu dorok, a tá sok igon ame be anyining'e natuk'ong nong á tá be na aMasar. 15Á sor azong ma izen iya aHiridus tá ku. I se anong, nong a tá shining ike̱ng iya Adakunom tá tsang a fe̱ be aner kuzarap wu akak ye, “Mi yis igon mi kaye̱e̱r aMasar.”
A fe̱s inoon átek'e ni iben aYahuda
16Nizen iya aHiridus tá ren ye átsen ame tú ku wo̱k, ayong riye̱ wu beseng. Ayong a sak ye a ra fe̱s inoon atek'e kaye̱e̱r aBetalami ne iwo̱p iya i ta se bubarak cice̱r, naya na ta se aye̱ afa be kutes ne áya a ta ru raar anong. Kum be izen afe a tá di adar ame. 17Nizen iyong ne ike̱ng iya a tá zibir kaye̱e̱r kufumung Irimiya aner kuzarap shining: A tá fe̱ ye,
18“A fok kuto̱ kaye̱e̱r kuwo̱p aRama,
kuto̱ kanak ne kufe riyo̱m dide̱ng,
aRahila ne a sen tos kamok inoon wu,
a rawu kutsesek,
kamok na tá kus.”
Á tu bun na aNazaret
19Nizen aHiridus tá ku, amaleka Adakunom be̱ nufe aYusufu na aMasar kaye̱e̱r nabos ye, 20“Dorok, tá sok igon'e be anyining wu nong tú ku bun yin ni iben Isarela, kamok áya afe a tá tse̱r kutser igon ame n kus.”
21Ayong a dorok, a tá sok igon'e be anyining'e nong a tú bun ni iben Isarela. 22Amma nizen iya a tá fok ye Akilayus ne ngarak natoon rigwo̱m atek wu aHiridus ni iben aYahuda, a fok inyim a tú ku bun amma Adakunom tú ku ko̱ro̱k kuto na nabos'e, ayong a tire̱e̱r a tá be ni iben aGalili. 23Ne a tseng a tá se sor nuwo̱p a tá yis ye aNazaret. Anong ne a shining ike̱ng iya áner kuzarap ákak tá fe̱ ye, “A tù ku yis ye, afu Nazaret.”

© Wycliffe Bible Translators, Inc

Learn More About Izere New Testament