aYohana 4
IZRNT

aYohana 4

4
aYeso tseng nufe abafe aSamariya akak
1Izen iya áner aFarisi tá fok ye aYeso se̱s álimazhiri ne a kunye ba abatisma ne a nar aYohana, 2(Amma sang aYeso'me be rice wu ne a nye abatisma'me baꞌ, álimazhiri wu ne á nye) 3aYeso tá fa fok itak'e ayong a won kaben aYahudiya nong a tú ku bun na aGalili.
4I tú ku sor adole, a gor kaben aSamariya. 5Ayong a be̱ kaye̱e̱r kuwo̱p kukak na aSamariya a tá yis ye aSakar. Kuwo̱p'e se bubarak be riko̱ rikak aYakub tá no̱o̱k igon wu aYusufu gbugbang. 6Azong ne ribong ashi aYakub. aYeso tá fa ro̱n be kutseng, ayong a sonong azong nanu ribong'e. Iyu se nabas katite kunom.
7Nizen iya abafe aSamariya akak tá be̱ kuto̱k ashi. aYeso fe̱ be wu ye, “Ni nang ashi ta so̱.” 8(Álimazhiri wu tsang á be kaye̱e̱r kuwo̱p ni ishan naya.)
9Abafe aSamariya ame fe̱ be wu ye, “Wan nye afu Yahuda ne mi nye abafe aSamariya, akye̱ sak wan tin rip ashi e̱”? (Kamok ike̱ng ikak gung áner aYahuda be afe aSamariya baꞌ.)
10aYeso tú shim'me ye, “Ke a fa fe̱ ye wan ren kunang Adakunom ne aya a ta ka rip ashi na, ke wan tú ku rip, a ta ka no̱o̱k ashi aya a tà no̱o̱k kutser.”
11Ne abining ame fe̱ ye, “Atekasa, wan be ike̱ng ikak nong tin korok ashi'me baꞌ, ribong'e se tsik. Iyong wan ta se̱ ashi kutser'ong ake̱ e̱? 12Wan nar ada yir aYakub'a aya a tin won yir ribong na a? Wu be inoon wu ne ike̱re̱ kasa wu so̱ ashi aze gip.”
13aYeso tu shim'me ye, “Koangan ne a so̱ ashi na, a ta bun a fok kuto̱ kukoor gbak, 14amma koangan ne a so̱ ashi mi tana ku no̱o̱k a tà ba fok kuto̱ kukoor baꞌ. Ashi mi tana ku no̱o̱k ta sor itop ashi kuro̱m wu, ife i tana ku no̱o̱k kutser kufe izen izen.”
15Abining ame fe̱ be wu ye, “Atekasa, ni no̱o̱k ashi na nong mi ta ba fok kuto̱ kukoor baꞌ, nong ta ba be̱ ma aze ni ito̱k ashi baꞌ.”
16Ne aYeso fe̱ be wu ye, “Tseng yis amitek wan ta be̱ yin aze.”
17Abining ame fe̱ ye, “Mi be amitek baꞌ.” Iyong aYeso fe̱ be wu ye, “Wan fe̱ gye̱r, wan ta fe̱ ye wan be amitek baꞌ. 18Katsak'e nye, wan kun nye kuwe̱ne̱ng be atek atoon, aner wan ta se be wu kyo̱o̱rna nye amitek wan baꞌ, ike̱ng wan ta fe̱'ong nye katsak.”
19Ne abining ame fe̱ ye, “Atekasa, mi di wan nye aner kuzarap Adakunom. 20Atukop yir ya Adakunom iben aze nawhanang na, amma yin afe Yahuda fe̱ yin ye ma a ra ya Adakunom iben na aUshalima dim.”
21Ne aYeso fe̱ be wu ye, “Ni no̱o̱k katsak ni mi, aner abining, izen saase ife yin tana ya yin Ada'me iben nawhanang na ka na aUshalima baꞌ. 22Yin áfe aSamariya, yin ya yin ike̱ng ife yin tu ku ren yin baꞌ iben, amma yir ya yir aner afe yir ta ren yir iben, kamok kashesh na ne nufe afe aYahuda. 23Amma izen saase, n nye, ife áfe kuya Adakunom iben kaye̱e̱r katsak tana ya Ada'me kaye̱e̱r kabik be katsak, kamok ba ne á nye kuri aya afe Ada'me ta tse̱r. 24Adakunom nye kabik, áfe a tana ku ya iben ru ku ya'me kaye̱e̱r kabik be katsak dim.”
25Ne abining'e fe̱ be aYeso ye, “Mi ren ye áfe Adakunom ta kasa, a tu ku yis ye aKiristi saase. Izen iya ne a be̱ a tin taas yir koakye ike̱ng.”
26Iyong aYeso fe̱ be wu ye, “Mi afe i ta sen fe̱ be wan, mi ne i nye wu.”
Álimazhiri aYeso be̱ á tu se̱
27Nizen'ong álimazhiri wu be̱ á tu se̱, á fok azhing á tu ku se̱ a ta sen fe̱ be aner abining, amma akak ba tu rip ye, “Wan tse̱r akye̱ e̱?” baꞌ. Ka a ta rip aYeso ye, “Akye̱ ne wan sen fe̱'me be wu e̱?” baꞌ.
28Ne abining ame won kafeneng ashi wu nong a tu ku bun kaye̱e̱r kuwo̱p, ne a fe̱ be ánerawe ye, 29“Be̱ ta di yin aner akak a ti tak koakye ike̱ng mi ta kun nye. Ka wu ne a nye aKiristi ame e̱?” 30Iyong á wuruk kaye̱e̱r kuwo̱p ame nong á ta be̱ nufe aYeso.
31Natoon anong álimazhiri aYeso tu nye akusuk ye, “Aner kubo̱so̱p, ya naya.”
32Amma aYeso fe̱ be ba ye, “Mi be naya kuya nafe yin ta ren yin ike̱ng ikak natoon'e baꞌ.”
33Iyong álimazhiri wu san i naka risim ace ba ye, “Ka aner akak mu ku be̱e̱n naya e̱?”
34Ne aYeso fe̱ be ba ye, “Naya mi nye tu nye ike̱ng wu aya a tin tom ta shim ne i gang itomong wu. 35Yin fe̱ yin ye, ‘Ishamang a tu won ife̱n inaas aꞌa?’ Mi ta tak yin ye, ye̱re̱k yin ta di yin ako̱! Naya nbeen, na n te nafe kutusung. 36Kyo̱o̱rna aner kutusung'e se̱ ishorong wu, a tusung kamok kutser kufe izen izen, nong ase̱ aner afe a ta tuus ne afe a ta tusung ta nye riye̱ rikan mak. 37Be anong ne kumaas na te katsak a ta fe̱ ye, ‘Akak tuus ne akak tse̱k.’ 38Mi tá tom yin ta se tusung yin ike̱ng iya sang yin tá nye yin itomong'e baꞌ, ákak so̱ risam ni itomong'e dide̱ng ne yin ya yin ibo̱k ba.”
Ánerawe aSamariya gaan kuno̱o̱k katsak
39Áner aSamariya whe̱re̱ ti no̱o̱k katsak na aYeso kamok ike̱re̱ abining'e tá fe̱ be ba ye, “A min taas ike̱re̱ afe mi ta kun nye cei.” 40Iyong izen áfe aSamariya ame tá be̱ nufu, ba tu nye izong ye a ra sor be ba, yong aYeso sor be ba inom ifa. 41Kamok rife̱ wu, ánerawe whe̱re̱ ti no̱o̱k katsak na aYeso.
42Iyong ba fe̱ be abining ame ye, “Yir ti no̱o̱k yir katsak, kyo̱o̱rna sang kamok ike̱ng wan tá fe̱ tsek baꞌ, amma yir tu ku fok yir be rice yir, ye aner na nye aner kashesh kazatse be katsak.”
aYeso sak igon kasa rigwo̱m te atser
43Nama a tá sor inom ifa azong, aYeso be na aGalili. 44(Kamok aYeso be rice wu tsang a fe̱ ye, “Aner kuzarap be kuyiik nuwo̱p wu baꞌ.”) 45Nizen a tá no̱ na aGalili, áner aGalili tu shan niren kamok ba tsang á di cei ike̱re̱ ife wu tá nye na aUshalima nizen aPasova, kamok ba gip a se azong.
46Iyong aYeso bun a tseng na aKana niben aGalili, naro̱ wu ta kirik ashi a ta te ashi anap. Afe itomong rigwo̱m akak tu se azong na aKapanum aya igon wu ta nye katser baꞌ. 47Nizen aner na ta fok ye aYeso ne na aYahuda, a mu ku bun na aGalili, a tseng nufu nong a tu ku nye izong ye a ra be̱ nong a ta se sak igon wu kaya ka tan te kyo̱ndi ka ta ku tà te katser.
48aYeso fe̱ be wu ye, “Sang ke yin di yin ike̱re̱ i tana tonong ne itomong azhing baꞌ, yin ti no̱o̱k yin katsak natoon'i baꞌ.”
49Ne aner itomong rigwo̱m ame fe̱ ye, “Atekasa, be̱ i tseng yir nizham fan igon'i bu ku.”
50aYeso fe̱ be wu ye, “Tseng tsek. Igon wan tà te katser.” Aner ame fok rife̱ aYeso yong a tseng. 51Kum ne a ruresek niren, ásam wu nyim be wu be itak ye ariwu n te atser. 52A tú rip ba ye, “Akye̱ izen ne igon'e te katser e̱?” Ba ye, “Kuro̱m'e tu won nure nabas itso̱m izining nunom.”
53Iyong atek igon'e yiring ye, izen'e yong dim ne aYeso fe̱ be wu ye, “Igon wan tà te katser.” Wu be áfekari wu cice̱r no̱o̱k katsak na aYeso.
54Iyu ne i nye ike̱ng azhing ife afa aYeso tá nye nizen a tá ne na aYahuda, a ta be na aGalili.

© Wycliffe Bible Translators, Inc

Learn More About Izere New Testament