JẸNẸSISI 50:23

JẸNẸSISI 50:23 BM

Josẹfu rí ìran kẹta ninu àwọn ọmọ Efuraimu. Àwọn ọmọ tí Makiri ọmọ Manase bí, ọwọ́ Josẹfu ni ó bí wọn sí pẹlu.
BM: Yoruba Bible
Share