Xa-cha-ri 9:7

Xa-cha-ri 9:7 BPT

Ta sẽ ngăn không cho chúng ăn thịt cùng với máu hay dùng thức ăn bị cấm. Những kẻ còn sống sót sẽ thuộc về Thượng-Đế. Họ sẽ làm các lãnh tụ trong Giu-đa, và Éc-rôn sẽ như dân Giê-bu-sít.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 9:7