Xa-cha-ri 7:8

Xa-cha-ri 7:8 BPT

CHÚA lại phán như sau cho Xa-cha-ri
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share