Xa-cha-ri 12:9

Xa-cha-ri 12:9 BPT

Lúc đó ta sẽ đến tiêu diệt tất cả các dân tộc đã tấn công Giê-ru-sa-lem.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:9