Xa-cha-ri 12:14

Xa-cha-ri 12:14 BPT

và tất cả các gia đình còn lại cùng các bà vợ khóc riêng cho mình.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:14