Tình ca 6:6

Tình ca 6:6 BPT

Răng em trắng như bầy chiên vừa mới tắm xong; con nào cũng sinh đôi, không sót con nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share