Tình ca 6:3

Tình ca 6:3 BPT

Tôi thuộc về người yêu tôi, và người yêu tôi thuộc về tôi. Chàng cho bầy chiên ăn giữa đám hoa huệ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share