Tình ca 3:9

Tình ca 3:9 BPT

Vua Sô-lô-môn làm một cái giường cho mình bằng gỗ cây hương nam Li-băng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:9