Tình ca 3:6

Tình ca 3:6 BPT

Người nữ bước ra khỏi sa mạc giữa đám người đông đảo là ai? Người nào thơm phức mùi mộc dược, trầm hương và hương liệu khác?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share