Tình ca 3:5

Tình ca 3:5 BPT

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi, hãy hứa với tôi bên cạnh con sơn dương hay nai tơ rằng đừng đánh thức hay khiêu khích tình yêu cho đến khi nó sẵn sàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:5