Tình ca 3:3

Tình ca 3:3 BPT

Các lính tuần canh thành phố gặp tôi, tôi liền hỏi, “Các anh có thấy người yêu tôi ở đâu không?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:3