La-mã 8:39

La-mã 8:39 BPT

những gì bên trên chúng ta, bên dưới chúng ta, hoặc bất cứ biến cố nào trên thế giới, không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu mà Thượng Đế đã bày tỏ ra trong Giê-xu, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

La-mã 8:39

Share