La-mã 10:8

La-mã 10:8 BPT

Nhưng đây là lời Thánh Kinh nói, “Lời rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi.” Đó là lời dạy dỗ về đức tin mà chúng tôi rao giảng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share